RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW

RAMOWY REGULAMIN

RADY RODZICÓW

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PIONKACH

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

Rozdział I

 

Cele i zadania rady rodziców.

 

§1. 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest szczególności:

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania celów i zadań szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

- zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

1). znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie;

2). uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności;

3). znajomości regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów;

4). uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5). wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

- określenie struktur działalności ogółu rodziców oraz rady rodziców.

 

Rozdział II

 

Organizacja działania Rady Rodziców.

 

§2. 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera w głosowaniu tajnym spośród siebie „klasową radę rodziców”, tzw. „ trójkę klasową” składającą się z 3 osób oraz wybrana zostaje 1 osoba jako reprezentant do kontaktu pomiędzy

Radą Rodziców a rodzicami.

3. Radę Rodziców tworzą reprezentanci z poszczególnych klas.

4. Rada Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium składające się z 3 osób. Osoby te wyłaniają spośród siebie funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza ( protokolanta).

5. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6. Prezydium powołuje także komisję rewizyjną jako organ kontrolny. Składa się on z 3 członków. Co najmniej 1 członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły ( jako ekspert) – dla wykonania określonych zadań.

§3. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

§4. Członkowie klasowych rad rodziców ( i jednocześnie rady szkoły) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

Rozdział III

 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

 

§5. 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Lista uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.

 

Rozdział IV

 

Wybory do organów Rady Rodziców.

 

§6. 1. Wybory do Rady Rodziców, (klasowej rady rodziców), prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2 . Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców:

1). wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory są tajne;

2). sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;

3). sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;

4). informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;

5). ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

6). plenarna dyskusja programowa;

7). uchwalenie wniosków programowo- organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji;

8). wybory nowych organów rady rodziców:

- ustalenie przez Komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania;

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,

- głosowanie,

- ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

9). wolne głosy i wnioski.

§8. Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek jak w §7, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium. Lecz jedynie wnioski pokontrolne.

 

Rozdział V

 

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów.

 

§9. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

§10 . Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§11. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§12. Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§13 . 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane w każdym czasie na wniosek trójek klasowych, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły – złożony do prezydium rady.

§14. 1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym. Na posiedzeniu prezydium zaprasza się dyrektora szkoły oraz inne osoby w zależności od potrzeb.

2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protoklarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§15. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed sprawozdawczymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców,” trójek klasowych” dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 6 osób.

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo for mie pisemnej i są przedstawione : plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, radzie rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

 

§16. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§17. Zebrania „ trójek klasowych” odbywają się z inicjatywy samych rodziców , klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

Rozdział VI

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

§18. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

- ze składek rodziców,

- z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się rada rodziców,

- z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców i mieszkańców środowisk szkoły,

- z działalności gospodarczej,

- inne.

§19. 1. Wysokość składki na radę rodziców ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców. Wysokość składki jest dobrowolna i podlega indywidualnemu zdeklarowaniu jej przez każdego z rodziców.

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców ustala obniżenie składki, wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie na wszystkie dzieci.

§20. 1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie ”Preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok”, zatwierdzanego przez radę rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym : „Ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców”.

 

Ramowy Preliminarz wydatków Rady rodziców:

 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące za składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, wycieczek szkolnych, zajęć pozalekcyjnych,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,

 

- finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

- inne wydatki służące uczniom i szkole.

B . Wydatki środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska zgodnie z potrzebami szkoły.

C. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców . W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawcy.

 

Rozdział VII

 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców.

 

§21.1 Obsługa księgowo – rachunkową funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zajmuje się osoba znająca zagadnienia księgowości i rachunkowości.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą księgowego sprawuje Komisja Rewizyjna oraz Dyrektor Szkoły.

3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe.

 

§22. 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – rada szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe, dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2. Rada rodziców, poprze różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w §1 pkt.3 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, pracowników także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły – prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictwa pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożenie zażalenie – prezydium rady rodziców na prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

 

§23. Członkowie klasowych rad rodziców, zarząd rady rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przez upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rodz. IV tego regulaminu.

§24. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści :

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Pionkach.

 

Powyższy regulamin został przyjęty przez Radę Rodziców 20.05.2015 r.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com