01. Nauka jazdy, czyli co można robić w pracowni. Przepisy BHP.

Po tej lekcji:
- wiedział jak bezpiecznie korzystać z zasobów pracowni komputerowej
- co ci wolno, a czego musisz unikać

 

Kodeks użytkownika komputera

 

 

Nie będziesz szkodził i obrażał innych

 

Nie będziesz zakłócał pracy innych

Nie będziesz przeglądał cudzych plików

i zasobów cudzego komputera bez zezwolenia

 

Nie będziesz używał komputera do kradzieży

(plików, programów, muzyki, filmów)

Nie będziesz używał ani kopiował programów, za które nie zapłaciłeś

 

 

Nie będziesz przypisywał sobie efektów cudzej pracy.

Będziesz pomagał innym w prawidłowym korzystaniu z komputera

 

Będziesz używał komputera rozważnie i ostrożnie.

Nie będziesz zmieniał miejsca siedzenia bez zgody nauczyciela.

 

Nie będziesz instalował żadnego oprogramowania.

Nie będziesz BIEGAŁ po sali komputerowej.

 

 

Regulamin Pracowni Komputerowej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach

 1. Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i instalowanie oprogramowania zainstalowanego w innych katalogach niż katalog sieciowy h: i p: jest zabronione.
 2. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w pracowni komputerowej upoważnieni są wyłącznie opiekun pracowni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. W szczególności zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej komputerów lokalnych i drukarek. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad bhp w odniesieniu do urządzeń elektrycznych. 
 3. Uczniowie mogą korzystać z urządzeń pracowni: 
  w godzinach zajęć laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć;
  w czasie przeznaczonym na zajęcia pozalekcyjne;
 4. Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast opiekunowi pracowni lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 5. Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy zadbać o zachowanie swoich zbiorów, usunąć zbiory robocze, wylogować się lub zamknąć system.
 6. Uczniom zabrania się:
  • zmiany konfiguracji sprzętu komputerowego (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania)
  • instalowania i uruchamiania prywatnego oprogramowania
  • wnoszenia do Pracowni posiłków, napojów itp.
  • zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać w pracy innym uczniom
  • wynoszenia z Pracowni jakichkolwiek składników wyposażenia bez zgody administratora pracowni
  • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do celów komercyjnych
  • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do przeglądania i propagowania materiału o treści pornograficznej lub innej obscenicznej
  • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej
  • resetowania komputera
  • obrażania wiary, uczuć i innych przekonań innych osób, przeglądania treści pornograficznych, mogących krzywdzić innych ludzi, w których ukazana jest przemoc.
 1. Opiekun lub nauczyciel mają prawo:
  • usunąć z pracowni ucznia, który łamie zasady regulaminu
  • zabronić uczniowi wejścia do pracowni z powodu przekroczenia liczby miejsc
  • usunąć z pracowni lub odsunąć od możliwości korzystania z komputera ucznia, który obrażauczucia lub przekonania innych osób
  • usunąć z pracowni lub odsunąć od możliwości korzystania z komputera ucznia, który przegląda treści pornograficzne, wulgarne lub ukazujące przemoc.
 2. Za szkody materialne spowodowane niewłaściwym i niezgodnym z regulaminem korzystaniem ze sprzętu znajdującego się w pracowni odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia.
 3. Cały Regulamin Pracowni Komputerowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach znajduje się w pracowni i stronie internetowej szkoły.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com