Monitoring wizyjny w szkole - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach,
  z siedzibą : ul. Niepodległości 3, 26-670 Pionki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  tel.: 48 312 14 72, reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z:

- art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( t.jDz.U. 2019 poz. 1148 )

oraz

 - art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com