Zarządzenie Dyrektora PSP nr 1 w Pionkach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stefana Żeromskiego w Pionkach
z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com