POMOC MATERIALNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym można ubiegać się o różne formy pomocy materialnej tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny i dofinansowanie do podręczników dla klas II, III i VI.

Wnioski o stypendium i dofinansowanie do podręczników pobiera się w sekretariacie szkoły. Przy ubieganiu się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł. netto. Wnioski o stypendium składa się w Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu przy ul. Leśnej 5. do 15 września 2014r.


Przy ubieganiu się o dofinansowanie do podręczników dochód nie powinien przekraczać na osobę w rodzinie 539 zł. netto. Wnioski składa się w sekretariacie szkoły do 15 września 2014r.
W przypadku nagłych zdarzeń losowych wpływających w istotny sposób na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny można ubiegać się o zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1. śmierć rodzica,
2. nagłe wypadki losowe np. pożar, powódź, wichury, kradzież, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania,                                               
3. przewlekła choroba ucznia.
Wniosek o zasiłek należy składać w Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu przy ul. Leśnej 5 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego przez ucznia stypendium szkolnego.
Można również starać się o bezpłatne obiady w stołówce szkolnej, refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul .Leśnej. W tym celu należy zgłosić się osobiście u pracownika socjalnego swojego rejonu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium i zasiłku zawarte są w Regulaminie przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pionki zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com