Projekt Systemowy "Indywidualizacja – Droga Do Sukcesu Dziecka”

Od września 2014r w naszej szkole realizowany był Projekt Systemowy „ Indywidualizacja – Droga Do Sukcesu Dziecka”. Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Projekt realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1” Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe.

Projektem objęci byli wszyscy uczniowie klas I – III ( 206 dzieci). W szkole realizowane były następujące zajęcia, które umożliwiały dzieciom rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia teatralne

Uczniowie brali również udział w zajęciach :

  • dydaktyczno – wyrównawczych,
  • korekcyjno – kompensacyjnych,
  • logopedycznych.

We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia z panią pedagog Teresą Kobylarczyk, które dotyczyły profilaktyki agresji. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Projekt „ Indywidualizacja – Droga Do Sukcesu Dziecka” pozwolił na wyrównanie braków edukacyjnych. Dzięki temu,
że szkoła brała udział w realizacji Projektu,  zyskaliśmy nowe pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu zakończyła się 20.VI. 2014r.

 

Koordynator szkolny projektu

Beata Lenarczyk

Joomla Templates by Joomla-Monster.com