REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach stanowią wszyscy uczniowie klas I-VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

 

§ I

Celem Samorządu jest:

 1. Pomoc uczniowska w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 2. Pomoc w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
 3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się.
 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 6. Kształtowanie umiejętności organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i międzyszkolnych.

 

§ II

 

Do zadań Samorządu należy:

 

 1. Przedstawianie opinii i potrzeb uczniów Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej
 2. Spełnianie wobec organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z organami prowadzącymi szkołę w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Analizowanie zawartości „skrzynki kontaktowej” w obecności opiekuna SU.
 8. Rozwiązywanie wspólnie z Dyrekcją Szkoły i Opiekunami Samorządu konfliktów pomiędzy uczniami.

 

§ III

 

Uprawnienia Samorządu obejmują:

 

 1. Prawo przedstawiania organom szkolnym wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 6. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia.
 7. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

 

§ IV

 

Władze Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z:
  • przewodniczącego
  • zastępcy
  • skarbnika
  • samorządów klasowych
 2. Samorządy klasowe należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 3. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 4. Władzą wykonawczą samorządów są samorządy klasowe i Zarząd SU.
 5. Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:
  • jeden przewodniczący Samorządu Szkolnego - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • jeden zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • skarbnik - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • przewodniczący Sekcji Plastycznej - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • przewodniczący Sekcji Kulturalno – Oświatowej - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • przewodniczący Sekcji Informacyjnej – wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym
  • członkowie – wybierani przez członków samorządu
 6. Zadania poszczególnych członków Zarządu:
  • Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego SU
   • zwoływanie zebrań Zarządu SU
   • nadzorowanie prac poszczególnych członków Zarządu SU
   • przygotowywanie planów działania Samorządu Uczniowskiego
   • pozyskiwanie funduszy na planową działalność Samorządu Uczniowskiego
  • Skarbnik:
   • sprzedaż „obligacji” zwalniających z niezapowiedzianych sprawdzianów i pytania
   • gromadzenie i rozliczanie funduszy samorządu z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub Dyrekcję Szkoły oraz inne organizacje i instytucje.
  • Przewodniczący Sekcji Informacyjnej wraz z członkami Sekcji
   • przekazywanie informacji z zebrań Zarządu do publicznej wiadomości co najmniej na tablicy ogłoszeń
   • wybieranie w formie losowania „szczęśliwych numerków”
   • tworzenie protokołów z obrad Zarządu SU
   • wydawanie gazetki szkolnej
  • Przewodniczący Sekcji kulturalno-oświatowej wraz z członkami Sekcji
   • organizowanie całorocznych konkursów międzyklasowych i indywidualnych w szkole
   • organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
   • organizowanie dyskotek
   • organizacja imprez sportowych
   • organizacja imprez dodatkowych
   • odbieranie wiadomości ze „skrzynki kontaktowej” i przekazywanie adresatom
  • Przewodniczący Sekcji plastycznej wraz z członkami Sekcji
   • przygotowanie graficznych informacji o planowych działaniach SU
   • zmiana wystroju tablicy ogłoszeń w zależności od zbliżających się świąt narodowych i religijnych.

 

§ V

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Opiekunów Samorządu:

 

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych.
 2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie PSP nr 1 w Pionkach.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Opiekunów Samorządu :

 

 1. Opiekunowie zeszłorocznego Samorządu Uczniowskiego przygotowują do dnia8. września każdego roku terminarz wyborów do Samorządu Uczniowskiego i publikują go na tablicy informacyjnej
 2. Termin wyborów: 28. września każdego roku szkolnego, a w przypadku kiedy dzień ten wypada w dzień wolny od zajęć w pierwszym następującym dniu zajęć
 3. Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 14 dni przed wyborami.
 4. Kandydatem do Samorządu Uczniowskiego może być dowolny uczeń lub uczennica, która:
  • jest uczniem klasy VI
  • zdobyła ocenę „bardzo dobrą” lub „wzorową” z zachowania w klasie V
  • zna regulamin Samorządu Uczniowskiego
 5. Kandydaci zgłaszają chęć kandydowania do opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którzy pełnili tę funkcję w roku poprzednim
 6. Opiekunowie zeszłorocznego Samorządu przygotowują listy do głosowania
 7. Opiekunowie zeszłorocznego Samorządu, na prośbę kandydatów, mogą zorganizować 1 debatę publiczną z kandydatami do Samorządu Uczniowskiego, na której pozostali uczniowie mogą zadawać kandydatom pytania
 8. Kandydaci mogą przygotować dowolne materiały wyborcze dotyczące ich osoby oraz planów działalności Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym
 9. Opiekunowie zeszłorocznego Samorządu wspólnie z Dyrekcją Szkoły organizują miejsce, gdzie można zaprezentować materiały wyborcze
 10. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają osoby, którzy będą tworzyć Samorząd Szkolny.
 11. Przejęcie władzy przez nowy samorząd : 1. października każdego roku szkolnego.
 12. Na pierwszym spotkaniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego, które odbywa się nie później niż do 10. października każdego roku, ustala się:
  • kilku (nie mniej niż dwóch) nauczycieli, którzy pełnić będą rolę Opiekunów Samorządu Uczniowskiego
  • zakres obowiązków każdego członka Zarządu
  • planu działania Samorządu Uczniowskiego na okres 1 roku
  • termin kolejnego spotkania
 13. Przewodniczący i zastępca mają obowiązek do najbliższego spotkania Zarządu, zdobyć zgodę co najmniej 2 z zaproponowanych nauczycieli na pełnienie funkcji Opiekuna Samorządu oraz akceptację planu działania SU przez Opiekunów i Dyrekcję
 14. W razie braku zgody wybranych nauczycieli Przewodniczący wraz zastępcą ustala Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wspólnie z Dyrekcją Szkoły.

 

3. Regulamin głosowania

 

 1. Głosowanie jest powszechne, bezpośrednie i tajne.
 2. Wyborca oddaje głos osobiście na karcie wyborczej zakreślając znak „x” przy nazwisku jednej osoby
 3. Postawienie znaku „x” na karcie przy nazwisku więcej niż jednej osoby powoduje unieważnienie głosu.
 4. Członkami Komisji Wyborczej są Opiekunowie Samorządu wraz z wybranymi przez nich uczniami z poszczególnych klas.
 5. Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów zostaje Przewodniczącym SU, następna w kolejności Zastępcą Przewodniczącego SU, kolejna Skarbnikiem, Przewodniczącym Sekcji Plastycznej, Kulturalno Oświatowej i informacyjnej.
 6. Osoba wybrana w głosowaniu musi wyrazić zgodę na pełnienie danej funkcji w SU.

 

4. Kadencja SU trwa przez okres roku szkolnego.

 

 

 

Wybory do Samorządów klasowych:

 

 1. Wybory do Samorządów Klasowych odbywają się do końca września każdego roku szkolnego
 2. Wyboru Samorządu Klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe
 3. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: przewodniczący klasy, zastępcy przewodniczącego klasy i skarbnika.
 4. Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.

 

§ VI

 

 

 

 1. SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 2. SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

 

§ VII

 

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest SU w porozumieniu z opiekunami.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
  1. a. Z dochodów uzyskanych ze sprzedaży obligacji szkolnych
  2. b. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
  3. c. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
  4. d. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
  5. e. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

 

§ VIII

 

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ IX

 

Obowiązki opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 

§ X

 

Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

 

 1. Regulamin Samorządu.
 2. Zeszyt obligacji.
 3. Roczne plany pracy.
 4. Protokoły z posiedzeń SU

 

§ XI

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
 2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
 4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com