Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I.       PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną szkolnego programu profilaktyki stanowią:

 • Ustawa o systemie oświaty,
 • Konstytucja RP, 
 • Konwencja o Prawach Dziecka 
 • Rozporządzenie MENiS z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 26 października 2005r., z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z 9 listopada 1995r.,
 • Statut i Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach,

II. OPIS PROGRAMU

1.  Założenia programu

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, wynikającego 
z szybkiego rozwoju cywilizacji  ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów 
w wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających współczesnym  zagrożeniom  oraz kształtowanie czynnej postawy wobec własnego losu - planowania i podejmowania działań  na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.

Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły, jest spójny z treściami nauczania oraz z treściami realizowanymi w ramach edukacji prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie.

III.             WNIOSKI Z DIAGNOZY:

Wstępna identyfikacja problemów została dokonana na podstawie wyników analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas IV-VI w czerwcu2010r., sondażu wśród rodziców wybranych klas przeprowadzonego jesienią 2010r. oraz metodą „burzy mózgów” w klasach I-III, a także w wyniku  obserwacji, rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły.

Główne problemy dotyczące uczniów to:

 • Zachowania agresywne, brak umiejętności porozumiewania się bez agresji 
  i wyrażania swoich uczuć, braki w kulturze osobistej,
 • Bezpieczeństwo w szkole (zwłaszcza podczas przerw) oraz w drodze 
  do i ze szkoły,
 • Zagrożenia używkami (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, leki bez recepty),
 • Niebezpieczeństwa związane z nieumiejętnym korzystaniem ze środków masowego przekazu ( komputer,  Internet, telewizja, prasa).

IV.              CELE PROGRAMU
CEL OGÓLNY:
Kształtowanie osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za własne bezpieczeństwo i zdrowie.
CELE OPERACYJNE:
Uczniowie:

 • mają świadomość i wiedzę o zachowaniach wpływających na zdrowie,
 • potrafią rozpoznawać ryzykowne sytuacje i podejmować decyzje korzystne dla ich zdrowia i rozwoju,
 • potrafiądokonywać właściwych wyborów prozdrowotnych,
 • dostrzegają zagrożenia związane z używaniem środków uzależniających
 • znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań.
 • znają i stosują zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • wiedzą, jak oprzeć się presji grupy, odróżniają dobro od zła,
 • wiedzą jak radzić sobie ze swoimi emocjami, potrafią właściwie komunikować się z otoczeniem,
 • potrafią szukaćpomocy w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych,
 • dostrzegają zgubną rolę agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.

Rodzice: 

 • korzystają z rad i pomocy wychowawcy,
 • dostrzegają problem dziecka,
 • konsultują się z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną oraz pedagogiem szkolnym,
 • doskonalą swoje umiejętności wychowawcze.

Nauczyciele:

 • podnoszą swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej i warsztatach,
 • wspierają rodziców w wychowaniu,
 • integrują zespół  uczniowski,
 • podejmują konkretne działania mające na celu realizację zadań zawartych 
  w programie profilaktyki.

 

Szkoła jako instytucja:

 • stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole,
 • prowadzi rozpoznanie zagrożeń dla bezpiecznego pobytu w szkole,
  organizuje zajęcia w wybranych dziedzinach rekreacyjno-sportowych,
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

V.                 ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Działania profilaktyczne obejmują wszystkich uczniów klas 0–VI, a metody i formy pracy są dostosowane do ich potrzeb i możliwości oraz wniosków wynikających z bieżącej diagnozy problemów występujących w środowisku szkolnym.

         Uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka mogą za zgodą rodziców uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach organizowanych przez szkołę w miarę posiadanych lub pozyskiwanych środków.

Pracownicy szkoły starają się o włączanie rodziców jako naturalnych sojuszników do oddziaływań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę poprzez informowanie ich o treściach przekazywanych uczniom oraz dostrzeganych zagrożeniach. 

Przedstawiony program zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole 
oraz stworzenie jej wizerunku jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych. Skierowany jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli PSP nr 1 oraz środowiska, w którym szkoła funkcjonuje. 
W dzisiejszych, trudnych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych, dobrych i życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła, bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenia.

VI.              ZADANIA PROGRAMU

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • uczenie zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym kontakty z osobami obcymi oraz korzystanie ze środków psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy, lekarstw bez wskazań lekarskich,)
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych, telewizji i czytaniem nieodpowiednich czasopism,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, 
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VII.           METODY I FORMY PRACY
1.      Program realizowany jest metodami aktywizującymi na podstawie zasady odwoływania się do doświadczeń uczniów i ich wiedzy poprzez:

 • prace plastyczne,
 • wiersze, piosenki, teksty literackie,
 • gry i zabawy,
 • inscenizacje,
 • dramy,
 • dyskusje i debaty,
 • mapy mentalne,
 • burzę mózgów,
 • burzę pytań.

2.      Stałe prezentacje i utrwalanie zachowań prozdrowotnych – prace plastyczne, literackie, muzyczne i multimedialne uczniów.

3.      Spektakle edukacyjne.

4.      Organizacja stałych imprez rekreacyjnych i zajęć pozalekcyjnych umożliwiających prezentacje swoich uzdolnień i możliwości.

5.      Wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe.

6.      Programy profilaktyczne, np. „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Powiedz NIE obcemu”, ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł.

7.      Spotkania z pracownikami Policji i sądu

8.      Udzielanie indywidualnych porad uczniom przez pedagoga i wychowawców.

9.      Prowadzenie zajęć i warsztatów przez zaproszonych specjalistów i pracowników różnych instytucji.

10.  Doskonalenie nauczycieli poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach z zakresu profilaktyki.

11.  Prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach spotkań, zebrań i konsultacji.

Program realizowany jest przez wszystkich nauczycieli przy współpracy pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej, z pomocą rodziców oraz instytucji wspierających szkołę.
EWALUACJA:

 • obserwacja pod kątem zachowań prospołecznych i prozdrowotnych,
 • analiza dokumentacji szkolnej,
 • analiza frekwencji uczniów,
 • wywiady z uczniami,
 • wywiady z rodzicami uczniów,
 • ankiety uczniów,
 • rozmowy z uczniami, rodzicami,

Po ewaluacji końcowej wyniki badań zostaną opracowane przez zespół  wychowawczy nauczycieli i zaprezentowane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawa do opracowania szkolnego programu profilaktyki na kolejne lata.

 

 

 

zatwierdzone 2.03.2011 r.

 

zatwierdzone 2.03.2011 r.

zatwierdzone 2.03.2011 r.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com