Koncepcja pracy PSP nr 1

Koncepcja pracy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Pionkach

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r.nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2009r.nr 4 poz.17.)
 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1983r.(Dz.U.z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 4. Konwencję o prawach dziecka z dn. 20 listopada 1989r.
 5. Statut szkoły.
 6. Szkolny Program Wychowawczy
 7. Szkolny Program Profilaktyki

„W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”   (Jan Paweł II).

      Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny rozwój ucznia jako człowieka. Szkoła  ten rozwój wspomaga we wszystkich aspektach, aby wychować swoich uczniów na ludzi umiejących pięknie i mądrze żyć. Działania wychowawcze szkoły zmierzają do tego, by nasi uczniowie umieli dokonywać prawidłowych wyborów, kochać i szanować drugiego człowieka.  Program wychowawczy szkoły opracowano, by zapewnić dziecku wszechstronny rozwój osobowy oraz w trosce o to, by dziecko:

 • znajdowało w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym i zdrowotnym,
 • rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą, poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej w I i II etapie,
 • przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu.

            Program wychowawczy stanowi wytyczne do działań wychowawczych realizowanych przez wszystkich pracowników szkoły przy współudziale rodziców oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły.

MISJA SZKOŁY:

We wszystkich działaniach szkoła kieruje się  poszanowaniem praw i godności człowieka.  Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje i ceremoniał szkolny, a wszystkie działania orientujemy na dobro wychowanków. Pracujemy z uczniami w oparciu o aktualną podstawę programową i stosujemy efektywne metody nauczania i nowoczesne technologie informacyjne. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają i wspomagają rodziców w dziedzinie wychowania.

Nasza szkoła:

 • jest przyjazna dziecku i środowisku
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów
 • opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli, które tworzą wspólnotę wychowawczą.
 • prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające po ukończeniu szkoły podstawowej sprostać wyzwaniom edukacji gimnazjalnej i później dorosłego życia.

Nasza szkoła uczy, wychowuje, bawi. Rozbudza u uczniów potrzebę zdobywania wiedzy i wzmacnia ich pozytywnie. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie.

WIZJA SZKOŁY

Realizujemy cele i zadania wychowawcze, aby:

 • wychować człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych,
 • kształtować wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • wyposażyć uczniów w umiejętności potrzebne do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie,
 • stworzyć warunki, w których uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i aspiracje,
 • wychować człowieka potrafiącego pokonywać trudności,
 • wychować człowieka sprawnie posługującego się technologią informacyjną,
 • wpajać zasady patriotyzmu, kształtować szacunek do tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • kształcić postawy proekologiczne, prozdrowotne, czytelnicze i medialne,
 • wychować człowieka o wysokiej kulturze osobistej.

Model absolwenta

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny, stosunek do świata i innych ludzi. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

Nasz absolwent jest:

 • kulturalny - cechuje go wysoka kultura osobista,
 • ciekawy świata – interesuje się rzeczywistością, która go otacza, dostrzega jej złożoność, analizuje zależności, chętnie gromadzi różne wiadomości, korzysta z wielu źródeł,
 • krytyczny – potrafi zdobywać, selekcjonować i porządkować zdobywane informacje,
 • aktywny – lubi ruch, chętnie uprawia sport, ma różnorodne zainteresowania,
 • odpowiedzialny –    stara się przewidywać skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów,   potrafi zaakceptować porażki i szuka innych rozwiązań,
 • uczciwy – odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi,
 • punktualny – szanuje czas swój i innych, dotrzymuje terminów, umie planować swoją pracę,
 • otwarty – łatwo nawiązuje kontakt z innymi, chętnie  podejmuje współpracę, potrafi działać 
  w  grupie, jest komunikatywny,
 • rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić bezpieczeństwo   sobie i innym,
 • tolerancyjny – akceptuje odmienność innych ludzi.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Powinności rodziców:

 • rodzice wychowują dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkolę,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwe formy spędzania czasu wolnego przez dzieci

Powinności nauczycieli:

Nauczyciele:

 • kreują sytuacje (stwarzają okoliczności, warunki), w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • kształtują umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • uczą pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz kultury osobistej i tolerancji,
 • kształtują u dziecka poczucie własnej wartości w oparciu o rzetelną samoocenę,
 • stymulują rozwój uczucia miłości do rodziny, do swojej małej i wielkiej ojczyzny,
 • rozbudzają u uczniów prawidłowe postawy proekologiczne, prozdrowotne, czytelnicze i medialne,
 • kształtują postawy obywatela zintegrowanej Europy.
 • oferują uczniom działania pedagogiczne rozwijające ich zdolności i zainteresowania,
 • zapobiegają zagrożeniom poprzez profilaktykę i wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach,
 • korygują deficyty rozwojowe i zaniedbania wychowawcze środowiska rodzinnego.

Powinności uczniów:

 • uczniowie przestrzegają regulaminu szkoły,
 • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej,
 • są odpowiedzialni za powierzone im zadania,
 • podejmują samodzielne działania, kierując się potrzebami całej społeczności  uczniowskiej i  środowiska lokalnego,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności,
 • kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • prowadzą zdrowy tryb życia,
 • mają szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej.

 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY W OPARCIU O OBSZARY

I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE

Szkolny  Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki

Diagnoza stanu:
Działania podejmowane przez nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, służyć mają kształtowaniu określonej sylwetki ucznia - absolwenta naszej szkoły. Sylwetkę wychowanka naszej szkoły opisuje w sposób całościowy Szkolny Program Wychowawczy  oraz Szkolny Program Profilaktyki. Nauczyciele opracowali własne plany wychowawcze oparte na w/w programach, dostosowane do możliwości szkoły, priorytetów MEN i potrzeb środowiska rodzinnego uczniów. Programy te  promują wychowanie dziecka, które mając ukształtowane poczucie własnej wartości, jest wrażliwe na dobro, wierzy we własne siły, nabywa umiejętności umożliwiające osiąganie w przyszłości wartościowych i trudnych celów życiowych. Programy uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego. Opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

Standard:
Szkoła posiada i realizuje Szkolny Program Wychowawczy oraz  Szkolny Program Profilaktyki, które zawierają cele określone w podstawie programowej, uwzględniające potrzeby środowiska rodzinnego uczniów oraz dostosowane do możliwości szkoły.

Wskaźniki:

 1. Szkolny Program Wychowawczy  zawiera misję szkoły oraz opisuje    w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.
 2. Program Wychowawczy Szkoły uwzględnia treści zawarte   w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego uczniów.
 3. Program Wychowawczy Szkoły dostosowany jest do możliwości szkoły, cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu  i realizacji tego programu.
 4. Szkolny Program Profilaktyki zawiera treści i zadania zmierzające do przygotowania uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Kryteria sukcesu:

 1. Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 2. Podejmowane przez społeczność szkolną wielokierunkowe działania  skutecznie eliminują ze środowiska szkolnego zagrożenia, patologię społeczną.
 3. Większość absolwentów szkoły identyfikuje się z sylwetką wychowanka zaprezentowaną w misji wychowawczej szkoły.

Potrzeby opiekuńcze uczniów.  

Diagnoza stanu: 
P
rzeprowadzone badania pozwalają na wnikliwe rozpoznanie potrzeb opiekuńczych uczniów i w kolejności zapewnienia uczniom wszelkich możliwych form pomocy. Działania dotyczą głównie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ich celem  jest zapewnienie potrzebującym uczniom dożywiania oraz opieki w świetlicy szkolnej, zorganizowanie dla potrzebujących uczniów dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych, dydaktyczno-wyrównawczych, a także otoczenie szczególną opieką przez wychowawców, pedagoga szkolnego oraz przez dyrektora szkoły dzieci specjalnej troski, organizowanie współpracy szkoły z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, pomocy socjalnej   i prawnej, a przede wszystkim środowiskiem rodzinnym ucznia.

Standard:
Szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której potrzebują.

Wskaźniki:

 1. Szkoła posiada pełne rozeznanie potrzeb opiekuńczych uczniów.
 2. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne jej formy pomocy uczniom   z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.
 3. Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej.

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc materialną w formie dożywienia , stypendia na zakup podręczników, bezpłatnego wypoczynku w okresie feryjnym.
 2. Uczniowie mają zapewnioną opiekę w czasie wolnym od zajęć w świetlicy szkolnej .

 Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Diagnoza stanu: 
Szkoła posiada tereny, budynki dostosowywane do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były atrakcyjne i bezpieczne. W szkole  przewidywana jest poprawa  wyposażenia oraz wykonywanie bieżących remontów. Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem  bezpieczeństwa ich użytkowania.  Opracowywane są regulaminy pomieszczeń. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. Prowadzi się zakupy niezbędnych środków medycznych do udzielania pierwszej pomocy.  Przeprowadzane są systematyczne  szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.  Opracowywane są harmonogramy i regulaminy dyżurów nauczycieli. W szkole podejmowane są działania mające na celu profilaktykę zaburzeń zachowania. Nauczyciele realizują programy profilaktyczne oraz programy zajęć pozalekcyjnych o charakterze wychowawczym. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi ją w działaniach wychowawczych.

Standard:
Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Wskaźniki:

 1. Szkoła zapewnia właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą.
 2. Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji.
 3. Pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

Kryteria sukcesu:

 1. Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniom.
 2. Szkoła ma wybudowaną pełnowymiarową i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną.
 3. W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.  

II OBSZAR: NAUCZANIE

Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Diagnoza stanu: 
Realizując funkcję dydaktyczną szkoła opiera się na programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel wybiera program odpowiadający wymogom prawa szkolnego oraz specyfice środowiska.   Dlatego też dążeniem szkoły stało się, by przedmiotowe zespoły nauczycieli opracowały szkolny zestaw programów nauczania gwarantujący pełną realizację zadań szkoły zgodny z podstawą programową.

Realizacja programów nauczania winna odbywać się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie planem pracy dydaktycznej. Zestaw obowiązujących w szkole programów nauczania podlega corocznej ewaluacji i modyfikacji.

Standard:
Szkoła posiada Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględniający całość podstawy programowej oraz systematycznie realizuje ujęte cele i zadania.  

Wskaźniki

 1. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań szkoły określonych w podstawie programowej.
 2. Realizacja programów nauczania odbywa się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie z ustalonym zestawem, który jest modyfikowany w miarę potrzeb i podlega ewaluacji.

  Kryteria sukcesu:

 1. Szkoła posiada zestaw programów nauczania uwzględniający całość podstawy programowej tzw. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

Wewnątrzszkolne  Ocenianie

Diagnoza stanu:
Wewnątrzszkolne Ocenianie w naszej szkole stanowi część statutu szkoły – rozdział VIII. Podlega ciągłej ewaluacji, tak, by sposoby oceniania uwzględniały wymagania ujęte w odpowiednich aktach prawnych.

Nauczyciele zobowiązani zostali do informowania uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Natomiast wychowawcy klas do przekazania informacji o zasadach oceniania zachowania.

Standard:
Szkoła ma opracowane Wewnątrzszkolne  Ocenianie uwzględniające wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN z dn. 30.04.2007r. z późniejszymi zmianami  i stosuje zasady oceniania określone w tym regulaminie.

Wskaźniki

 1. W szkole opracowane są szczegółowe zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i realizujące funkcję informacyjną, motywującą oraz wspomagającą.
 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów znane są całej społeczności szkolnej - nauczycielom, uczniom, rodzicom.
 3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi w  systemie oceniania.
 4. System oceniania podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Kryteria sukcesu:

 1. Szkoła ma opracowane Wewnątrzszkolne  Ocenianie uwzględniające wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN z dn. 30.04.2007r.  i stosuje zasady określone w tym regulaminie.
 2. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o zasadach oceniania zachowania.

Doskonalenie nauczycieli

Diagnoza stanu:
Rozporządzenie MEN z dnia 10 października 1991 r. szczegółowo określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych na dane stanowisko. Warunek taki stawia również Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
          Dążeniem dyrektora  jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli, inspirowanie i wspomaganie ich rozwoju zawodowego. Nauczyciel uczestniczący w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe jest otwarty na nową myśl pedagogiczną, szybciej odnajduje się w nowych sytuacjach, lepiej radzi sobie      z występującymi w pracy problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju szkoły wpływa na jakość jej pracy.  W naszej szkole kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli. Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w szkole normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań   i zgodnie z określoną procedurą w tym zakresie.

W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Nauczyciele zaangażowani są w organizowane przez szkołę doskonalenie. Nowo zatrudnieni nauczyciele uzyskują pomoc i wsparcie merytoryczne. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli do tego powołanych lub całej rady pedagogicznej. W szkole istnieje plan doskonalenia  nauczycieli, w którego tworzenie zaangażowani są wszyscy nauczyciele. Szkoła stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, w formach dokształcania i doskonalenia zewnętrznego oraz korzystania   z doradztwa metodycznego. Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli uwzględnia potrzeby szkoły jak również potrzeby rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego i ubiegają się o kolejne stopnie ich awansu zawodowego.

Standard:
W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Wskaźniki

 1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
 2. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia.
 3. Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

Kryteria sukcesu:

1.      Każdy nauczyciel przynajmniej raz w roku uczestniczy w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY

Właściwości szkoły

Diagnoza stanu: 
      Ważnym elementem i podstawą  właściwego przebiegu procesu wychowania jest przyjazny klimat szkoły. Klimat, w którym relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach społecznych i etycznych.   W szkole dąży się do sytuacji, w której pracownicy i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień stanowiących o prawach  i obowiązkach dziecka i ucznia. Prawa i obowiązki każdego członka społeczności szkolnej powinny być powszechnie znane i akceptowane.
Nauczyciele czynią starania, by uczniowie integrowali się z klasą   i akceptowali szkołę. W tym celu organizują różne formy spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wieczorki okolicznościowe, spotkania wigilijne, wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych. Wychowawcy klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych pomagają uczniom w adaptacji do nowej sytuacji. Organizują spotkania rodziców z pedagogiem. Wspólnie przygotowują uroczystość ślubowania klas pierwszych.
            Ważnym elementem budowania klimatu szkoły jest kultywowanie tradycji szkolnej. Szkoła dąży do wypracowania tradycji wpływających na pozytywne stosunki międzyludzkie. Organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i patriotycznym.

Standard: 
Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw i obowiązków wszystkich podmiotów.

Wskaźniki: 

 1. W szkole panują poprawne relacje pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej.
 2. Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez wszystkich.
 3. Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły.

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemnie prawa i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.
 2. Każda klasa co najmniej jeden raz w roku szkolnym organizuje klasowe spotkanie integracyjne.
 3. Uczniowie biorą udział w różnych formach życia kulturalnego: wyjazdy na seanse filmowe, na spektakle teatralne, do muzeów; uczestniczą w Koncertach Filharmonii

Współpraca z rodzicami

Diagnoza stanu: 
    Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim  współdziałaniu    z rodzicami. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości. Udział rodziców klas młodszych jest znacznie częstszy. Chętnie uczestniczą we wszystkich formach działań: przychodzą na zebrania klasowe, zebrania Rady Rodziców, organizują wycieczki i imprezy dla swoich dzieci, cieszą się, gdy mogą obserwować swoje dzieci podczas szkolnych uroczystości i występów, utrzymują kontakt z wychowawcą.
         Wraz z przejściem dziecka na drugi etap kształcenia maleje aktywność rodziców. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się zarówno w samych rodzicach, którzy uważają, że dziecko staje się samodzielniejsze. Przyczyniać się mogą sami uczniowie, którzy chcą być samodzielni i mniej kontrolowani przez rodziców. Przyczyny można widzieć również w pracy szkoły. W klasach starszych zwiększa się liczba nauczycieli, z którymi należy utrzymywać kontakt, aby znać sytuację szkolną dziecka - sytuacja taka ogranicza i pogarsza przepływ informacji. Szkoła staje się miejscem mniej przyjaznym dla dziecka.  Miejsce znanej klasy, w której można było spotkać panią i dzieci, zajmuje najczęściej szkolny korytarz lub pokój nauczycielski, w którym spędza przerwę jednocześnie co najmniej kilka osób.
Rodzic w szkole postrzegany jest przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za poczynania i postępy swojego dziecka. Nauczycielom zależy na współpracy     z rodzicami, bo warunkuje to efektywność pracy wychowawczej, a często i dydaktycznej. Dlatego nauczyciele zabiegają o kontakty z rodzicami. Oczekują ich na zebraniach rodzicielskich, na specjalnych dyżurach,  zapraszają do udziału w imprezach i uroczystościach, zwracają się o kontakt indywidualny. Dążą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie szkoła - dom. Udział rodziców na partnerskich zasadach w pracach szkoły stwarza szansę do świadomej akceptacji podejmowanych inicjatyw i gwarantuje ich poparcie w toku realizacji.
W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wybrani spośród Rad Klasowych rodzice angażują się w szkolne wydarzenia i codzienne problemy

Standard:
Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliwe obszary jej działalności.

Wskaźniki:

 1. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami  i wychowawcami.
 2. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.
 3. W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział  w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych problemów szkolnych jest znaczący.

 Kryteria sukcesu: 

 1. Rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
 2. Rodzice wspierają ze środków Rady Rodziców wszystkie inicjatywy o dofinansowanie których występuje szkoła.

Promocja szkoły

Diagnoza stanu: 
Promocja szkoły to bardzo ważny zakres działań, w którym powinna uczestniczyć cała społeczność szkolna. To przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie jej osiągnięć i potencjału a jednocześnie eksponowanie odrębności placówki, kształtowanie więzi emocjonalnej z nią. To przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Jego adresatami są uczniowie, ich rodzice oraz środowisko lokalne.

Standard:
Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia

Wskaźniki:

 1. Szkoła bada zainteresowanie kandydatów i uczniów swoją ofertą edukacyjną.
 2. Prowadzona jest promocja szkoły wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów.
 3. Szkoła organizuje imprezy środowiskowe o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym itp.
 4. Sukcesywnie ukazują się materiały i informacje o naszej szkole w różnych środkach masowego przekazu.

Kryteria sukcesu:

 1. Szkoła jest znana i rozpoznawana w środowisku jako prężnie działająca placówka oświatowa.
 2. Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com