Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania

Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne wobec uczniów kończących kolejne etapy kształcenia.

Każdy uczeń jest oceniany na co dzień, w trakcie całego roku szkolnego, przez swoich nauczycieli. Właściwie stosowana bieżąca ocena uzyskiwanych postępów pomaga uczniowi się uczyć, gdyż jest formą informacji zwrotnej przekazywanej mu przez nauczyciela. Powinna ona informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Taka informacja zwrotna daje uczniom możliwość racjonalnego kształtowania własnej strategii uczenia się, a zatem także poczucie odpowiedzialności za swoje osiągnięcia. Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.

Nauczyciele ustalają kryteria zgodne z obowiązującymi przepisami, na podstawie których będą wystawiać uczniom ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną.
Pod koniec nauki w szkole podstawowej uczeń jest poddawany zewnętrznej ocenie przeprowadzanej przez państwowy system egzaminacyjny.
Zarówno oceniane wewnątrzszkolne, bieżące oraz na koniec roku, jak i ocenianie zewnętrzne odwołuje się do wymagań sformułowanych w podstawie programowej.

Proces uczenia się w szkole musi być oparty o jasne zasady wynikające z przepisów prawa oświatowego.

Hierarchia aktów prawnych dotyczących oceniania szkolnego:

 • rozporządzenie w sprawie oceniania,

 • wewnątrzszkolne ocenianie,

 • przedmiotowy system oceniania (PSO).

Podstawowe pojęcia z zakresu oceniania:

 • formułowanie wymagań – określenie oczekiwań,

 • sprawdzanie – stwierdzenie, czy i które wymagania uczeń spełnia,

 • ocenianie – wartościowanie spełnianych wymagań, np. w skali stopni szkolnych 1-6 (dopuszcza się „+” i „-” przy ocenach 2 - 5),

 • klasyfikowanie – ostateczne wnioskowanie i podsumowanie poziomu wiedzy i umiejętności.

 

► Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

► Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

► Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

► Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Każda ocena powinna być wpisana do zeszytu ucznia i dziennika lekcyjnego. Prace pisemne są do wglądu u nauczyciela. ► Nauczyciel jest obowiązany – na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

► Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

1. Ocenie podlegają:

 • prace pisemne (sprawdziany, kartkówki),

 • odpowiedzi ustne,

 • prace domowe,

 • prowadzenie zeszytu lub ćwiczeniówki,

 • praca na lekcji (wykonywanie ćwiczeń),

 • praca w grupie,

 • aktywność na lekcji,

 • przygotowanie do lekcji,

 • szczególne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe),

 • prace dodatkowe (gazetki, plakaty, projekty, pomoce naukowe, dodatkowe zadania z danego przedmiotu, referaty, itp.).

2. Częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów:

 • sprawdziany – po danej partii materiału (zapowiedziane 1 tydzień wcześniej),

 • kartkówki – w zależności od tematu, z ostatniej lekcji,

 • odpowiedzi ustne – min. 2 w półroczu,

 • zeszyt (min. raz w półroczu),

 • prace domowe – na bieżąco.

3. Kryteria oceniania:

 • prace pisemne:

  • od 30% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający,

  • od 51% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny,

  • od 75% możliwych do uzyskania punktów – dobry,

  • od 90% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry,

  • od 90% możliwych do uzyskania punktów i zadanie dodatkowe trudniejsze lub wykraczające poza program – celujący;

 • odpowiedź ustna:

  • zgodność z tematem pytania,

  • posługiwanie się językiem przedmiotu, forma wypowiedzi;

 • praca domowa:

  • merytoryczność pracy,

  • samodzielność,

  • wykonanie w wyznaczonym terminie,

  • poprawność;

 • prowadzenie zeszytu lub ćwiczeniówki:

  • staranność, przejrzystość,

  • estetyka,

  • brak zaległości.

 

Prace dodatkowe są punktowane „+” (ilość „+” na ocenę „bdb” ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów), bądź zostają ocenione.

Aktywność na lekcji jest punktowana „+” (ilość „+” na ocenę „bdb” ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów).

Nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej należy zgłaszać na początku zajęć (za trzecim nieprzygotowaniem lub brakiem pracy domowej – ocena „ndst”).

Uczeń ma możliwość poprawy każdej (w szczególności niedostatecznej i dopuszczającej) oceny otrzymanej ze sprawdzianu, w ustalonym wspólnie terminie. Ocena ta jest dodatkową oceną ze sprawdzianu i liczy się od tej pory zamiast poprzedniej oceny.

Sprawdzian powinien być oddany w ciągu 1 tygodnia. Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni nie jest pytany na następnej lekcji.

 

 

Przedmioty artystyczne i wychowanie fizyczne:

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów z dnia 30 kwietnia 2007 roku „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”, tj.

a) zaangażowanie,

b) wkład pracy,

c) sumienność,

d) przygotowanie do zajęć,

e) staranne i systematyczne wypełnianie obowiązków na miarę swoich możliwości.

 

Każdy z zespołów przedmiotowych opracuje szczegółowy PSO danego przedmiotu według ogólnoszkolnych zasad oceniania zatwierdzonych przez radę pedagogiczną.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com