PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.)

 PROGRAM   WYCHOWAWCZY
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Pionkach

Podstawa prawna:
1. Konstytucja RP
2. Ustawa o systemie oświaty
3. Powszechna Deklaracji Praw Człowieka 
4. Statut szkoły. 
5. Karta Nauczyciela
6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

„W wychowaniu chodzi o to, żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”   (Jan Paweł II).

 Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny rozwój ucznia jako człowieka. Szkoła  ten rozwój wspomaga we wszystkich aspektach, aby wychować swoich uczniów na ludzi umiejących pięknie i mądrze żyć. Działania wychowawcze szkoły zmierzają do tego, by nasi uczniowie umieli dokonywać prawidłowych wyborów, kochać i szanować drugiego człowieka.  Program wychowawczy szkoły opracowano, by zapewnić dziecku wszechstronny rozwój osobowy oraz w trosce o to, by dziecko:

 • znajdowało w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym i zdrowotnym,
 • rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą, poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej w I i II etapie,
 • przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu.

 Program wychowawczy stanowi wytyczne do działań wychowawczych realizowanych przez wszystkich pracowników szkoły przy współudziale rodziców oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły.


MISJA SZKOŁY:

We wszystkich działaniach szkoła kieruje się  poszanowaniem praw i godności człowieka.  Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, humanistycznych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje i ceremoniał szkolny, a wszystkie działania orientujemy na dobro wychowanków. Pracujemy z uczniami w oparciu o aktualną podstawę programową i stosujemy efektywne metody nauczania i nowoczesne technologie informacyjne. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 
Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają i wspomagają rodziców w dziedzinie wychowania.

Nasza szkoła:

 • jest przyjazna dziecku i środowisku
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów
 • opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli, którE tworzą wspólnotę wychowawczą. 
 • prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające po ukończeniu szkoły podstawowej sprostać wyzwaniom edukacji gimnazjalnej i później dorosłego życia.

Nasza szkoła uczy, wychowuje, bawi. Rozbudza u uczniów potrzebę zdobywania wiedzy i wzmacnia ich pozytywnie. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie.

WIZJA SZKOŁY

Realizujemy cele i zadania wychowawcze, aby:

 • wychować człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych,
 • kształtować wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
 • wyposażyć uczniów w umiejętności potrzebne do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie,
 • stworzyć warunki, w których uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i aspiracje,
 • wychować człowieka potrafiącego pokonywać trudności,
 • wychować człowieka sprawnie posługującego się technologią informacyjną,
 • wpajać zasady patriotyzmu, kształtować szacunek do tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • kształcić postawy proekologiczne, prozdrowotne, czytelnicze i medialne, 
 • wychować człowieka o wysokiej kulturze osobistej.

Model absolwenta
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu  i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny, stosunek do świata i innych ludzi. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

Nasz absolwent jest:

 • kulturalny - cechuje go wysoka kultura osobista,
 • ciekawy świata – interesuje się rzeczywistością, która go otacza, dostrzega jej złożoność, analizuje zależności, chętnie gromadzi różne wiadomości, korzysta z wielu źródeł,
 • krytyczny – potrafi zdobywać, selekcjonować i porządkować zdobywane informacje,
 • aktywny – lubi ruch, chętnie uprawia sport, ma różnorodne zainteresowania, 
 • odpowiedzialny –    stara się przewidywać skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów,   potrafi zaakceptować porażki i szuka innych rozwiązań,
 • uczciwy – odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi, 
 • punktualny – szanuje czas swój i innych, dotrzymuje terminów, umie planować swoją pracę,
 • otwarty – łatwo nawiązuje kontakt z innymi, chętnie  podejmuje współpracę, potrafi działać w  grupie, jest komunikatywny,
 • rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić bezpieczeństwo   sobie i innym,
 • tolerancyjny – akceptuje odmienność innych ludzi.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Powinności rodziców:

 • rodzice wychowują dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 
 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkolę,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwe formy spędzania czasu wolnego przez dzieci

Powinności nauczycieli:
Nauczyciele:

 • kreują sytuacje (stwarzają okoliczności, warunki), w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,
 • kształtują umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • uczą pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz kultury osobistej i tolerancji,
 • kształtują u dziecka poczucie własnej wartości w oparciu o rzetelną samoocenę,
 • stymulują rozwój uczucia miłości do rodziny, do swojej małej i wielkiej ojczyzny,
 • rozbudzają u uczniów prawidłowe postawy proekologiczne, prozdrowotne, czytelnicze i medialne,
 • kształtują postawy obywatela zintegrowanej Europy. 
 • oferują uczniom działania pedagogiczne rozwijające ich zdolności i zainteresowania,
 • zapobiegają zagrożeniom poprzez profilaktykę i wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach,
 • korygują deficyty rozwojowe i zaniedbania wychowawcze środowiska rodzinnego.

Powinności uczniów:

 • uczniowie przestrzegają regulaminu szkoły,
 • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej,
 • są odpowiedzialni za powierzone im zadania,
 • podejmują samodzielne działania, kierując się potrzebami całej społeczności  uczniowskiej i  środowiska lokalnego,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności,
 • kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • prowadzą zdrowy tryb życia,
 • mają szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej.

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE:
CEL OGÓLNY:
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia
CELE GŁÓWNE:

 1. Kształtowanie postawy patriotycznej.
 2. Stwarzanie sytuacji umożliwiających aktywny rozwój osobowości ucznia.
 3. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.
 4. Kształtowanie pozytywnego i zrównoważonego reagowania w różnych sytuacjach.
 5. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 6. Wyrabianie postaw czytelniczych i medialnych.
 7. Koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców.

ZADANIA WYCHOWAWCZE DO CELÓW GŁÓWNYCH:

I CEL. Kształtowanie postawy patriotycznej.

 1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.
 2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.
 3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.
 4. Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz potrzeby ochrony tradycji.
 5. Wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych.
 6. Uczenie szacunku dla własnego państwa z równoczesnym poszanowaniem państw i dorobku innych narodów.
 7. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

II CEL. Stwarzanie sytuacji umożliwiających aktywny rozwój osobowości ucznia.

 1. Umożliwienie uczniom uczestniczenia w kołach zainteresowań w celu rozwijania uzdolnień.
 2. Stosowanie aktywizujących form i metod pracy na zajęciach pozalekcyjnych dla pobudzania kreatywnych postaw uczniów.
 3. Umożliwianie uczniom aktywnego uczestnictwa w różnych konkursach, wycieczkach, widowiskach teatralnych, wystawach, koncertach, spotkaniach z zasłużonymi ludźmi, obcowania z dziełami architektury i sztuki.
 4. Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie.
 5. Wyrabianie poczucia radości z twórczej aktywności.

III CEL. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

 1. Stworzenie warunków sprzyjających adaptacji dziecka 6-letniego w szkole.
 2. Wpajanie szacunku dla siebie i innych.
 3. Uczenie podstawowych zasad dobrego zachowania we wzajemnych kontaktach ( zarówno w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych)
 4. Uczenie samorządności i wyrabianie nawyków racjonalnej pracy w grupie społecznej.
 5. Uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków zawartych w regulaminach szkolnych, kontraktach klasowych, w Konwencji Praw Dziecka.
 6. Wypracowanie postaw kulturalnego ucznia, dobrego kolegi.
 7. Dbałość o kulturę słowa w czasie zajęć szkolnych i poza szkołą.
 8. Wyrabianie nawyków dbania o estetykę wyglądu.

IV CEL. Kształtowanie pozytywnego i zrównoważonego reagowania w trudnych sytuacjach.

 1. Tworzenie życzliwej, serdecznej atmosfery w szkole oraz ścisła współpraca rodziny i szkoły, wzajemne uzupełnianie się w celu kształtowania u uczniów społecznie pożądanych i akceptownych postaw.
 2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z własnymi emocjami.
 3. Kształcenie umiejętności poprawnego porozumiewania się – stosowanie komunikatów „ja”, 
 4. Ćwiczenie umiejętności dyskutowania, argumentowania i skutecznego odmawiania.
 5. Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych   błędów.
 6. Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń – profilaktyka uzależnień, przemocy.

V CEL. Kształtowanie postaw proekologicznych i  prozdrowotnych.

 1. Uświadomienie wpływu codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego.
 2. Dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska.
 3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego oraz szacunku do wszelkich form otaczającej przyrody.
 4. Podejmowanie działań służących poprawie stanu środowiska.
 5. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie.
 6. Wyrabianie nawyków higienicznych.
 7. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 8. Kształtowanie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji.
 9. Włączenie uczniów do działań mających na celu utrzymanie czystości i estetyki klasy i szkoły.

VI CEL. Wyrabianie postaw czytelniczych i medialnych.

 1. Rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych oraz informacyjnych, z uwzględnieniem    indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 2. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.
 3. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów.
 4. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

VII CEL. Koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców.

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz uświadamianie praw i obowiązków w rodzinie.
 2. Wspieranie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych.
 3. Integrowanie nauczycieli i rodziców.
 4. Angażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę.

Harmonogram uroczystości w czasie roku szkolnego:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • rocznica wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów pod pomnikiem,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • święto patrona szkoły,
 • rocznica Odzyskania Niepodległości,
 • święto 3 Maja,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego,

Ceremoniał szkolny, indywidualne zwyczaje   i obyczaje szkolne:

 • ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 • zabawy andrzejkowe,
 • mikołajki,
 • wigilia,
 • zabawa karnawałowa dla dzieci,
 • pasowanie uczniów klas I na czytelników,
 • walentynki,
 • obrzędy wielkanocne,
 • wycieczki klasowe,
 • apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb,
 • konkursy, występy artystyczne, wystawy prac wykonanych przez dzieci,
 • quizy, konkursy czytelnicze i tematyczne, 


Uwagi końcowe dotyczące realizacji programu:

 1. Treści programu wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych  i  innych pracowników szkoły.
 2. Realizacja programu wychowawczego szkoły odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, zajęć warsztatowych i ćwiczeń grupowych, imprez i uroczystości szkolnych.
 3. W oparciu o program wychowawczy szkoły wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
 4. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozie, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do innych pracowników  szkoły lub spoza niej.
 5. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej.


 EWALUACJA

 • Obserwacja i ocena postaw prezentowanych przez uczniów w stosunku  do koleżanek i kolegów, pracowników szkoły i samego siebie.
 • Okresowa analiza stosunku uczniów do obowiązków szkolnych ( wyniki w nauce, frekwencja).
 • Analiza dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych)
 • Ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com