Szkolny Regulamin Wycieczek

SZKOLNY REGULAMIN WYCIECZEK
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach

Podstawa prawna:

  • Art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty (DzU 2004/256/2572 ze zm.)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU 2001/135/1516)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZU 2002/6/69)
  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (DZU 2001/81/889)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (DZU 1997/57/358)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (DZU 2001/72/752)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (DZU 2001/55/578)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DZU 1997/12/67 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (DZU 101/1095)

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów ustala się uwzględniając wiek uczniów powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą one się odbywać:

· klasy I – III - wycieczki autokarowe w zasięgu 100km do 120km;

· klasy IV – V - wycieczki jednodniowe;

· klasy VI - wycieczki jednodniowe oraz dwu, trzydniowe;

Kryteria, o których mowa wyżej, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez, wycieczek.

W czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poza obiektem szkoły uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę.

2. Szkoła może organizować dla uczniów następujące formy krajoznawstwa i turystyki:

· wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania;

· wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwanej dalej „wycieczkami”.

· imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje;

· imprezy turystyki kwalifikowanej, które wymagają od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posiadania i posługiwania się specjalistycznym sprzętem (np. rowery, narty, sanki, kajaki);

· imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne;

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w pkt 2, wyraża dyrektor szkoły.

4. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych) i imprezach

wymaga pisemnej zgody rodziców.

5. Wycieczki i imprezy organizowane przez szkołę mogą być finansowane:

· z odpłatności uczniów;

· ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły;

· ze środków wypracowanych przez uczniów;

· ze środków przekazywanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne;

6. Organizację imprez wyjazdowych, takich jak np.: zielone szkoły organizuje

się w oparciu o specjalnie opracowany program.

§ 4 pkt 5 Rozporządzenia z 8 listopada 2001r.

§ 3 pkt 10 Rozporządzenia z 8 listopada 2001r.

7. Wycieczki przedmiotowe realizowane przez nauczyciela na terenie miasta

wpisywane są do zeszytu – „wycieczki przedmiotowe”.

 

WYCIECZKI

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE WYJAZDOWE

 

1. Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły:

· wycieczki i imprezy dłuższe niż 1 dzień (do 3 dni) organizowane mogą być tylko dla klas szóstych;

· dla wycieczek wyjazdowych (autokarowych) jednodniowych i dłuższych, kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;

· Potwierdzenie znajomości regulaminu – podpisy uczniów na liście uczestników wycieczek.

Rodziców zapoznaje się z regulaminem wycieczki na spotkaniu klasowym z wychowawcą. Potwierdzenie znajomości regulaminu – podpisy rodziców w dzienniku lekcyjnym.

· kierownikiem wycieczki może być pracownik pedagogiczny szkoły, który ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych;

· opiekunami wycieczki lub imprezy mogą być osoby spośród pracowników pedagogicznych szkoły albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba;

· rodzice uczniów mogą być uczestnikami wycieczki (ponoszą koszty swojego wyjazdu);

· w wycieczkach i imprezach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;

· przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie naszej miejscowości na wycieczki i imprezy szkolne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów;

· przy wyjeździe z uczniami poza naszą miejscowość, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów;

· na imprezie turystyki kwalifikowanej powinien być zapewniony jeden opiekun nad grupą do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe dotyczące typu imprezy nie stanowią inaczej;

· uczestnicy wycieczki rowerowej muszą posiadać kartę rowerową;

· na wycieczki do miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław – zatrudnia się obowiązkowo przewodnika wycieczki;

· uczniom z ADHD, niepełnosprawnym lub sprawiającym szczególne trudności wychowawcze podczas wycieczki towarzyszy ktoś z rodziny. Opiekun taki współdziała z kierownikiem i innymi opiekunami wycieczki;

2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

· opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;

· zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki;

· wypełnienie karty wycieczki i sporządzenie listy uczestników wycieczki;

· opracowanie w formie pisemnej regulaminu dla wycieczki autokarowej i zapoznanie z nim uczestników wycieczki (w przypadku wycieczek dłuższych niż 1 dzień uczniowie – uczestnicy wycieczki przyjęcie regulaminu poświadczają swoim podpisem);

· zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się w przypadku zagubienia) oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

· określenie zadań dla opiekunów wycieczki;

· określenie zadań dla uczestników wycieczki;

· nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek (w tym apteczka pierwszej pomocy);

· organizacja transportu (w tym spowodowanie sprawdzenia przez policję stanu technicznego autokaru);

· organizacja wyżywienia i noclegów (dla wycieczek dłuższych niż 1 dzień);

· gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę;

· wspólne z uczestnikami podsumowanie wycieczki;

· rozliczenie kosztów wycieczki (do rozliczenia mają zapewniony dostęp rodzice – u kierownika wycieczki do końca bieżącego roku szkolnego).

3. Obowiązkiem opiekuna wycieczki jest:

· sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;

· współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

· sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

· nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;

· wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki;

4. Uczniowie – uczestnicy wycieczki mają prawo:

· podmiotowego traktowania;

· do właściwej opieki;

· zgłaszać swoje propozycje dotyczące programu wycieczki;

· uzyskania pomocy w razie potrzeby;

5. Do obowiązków uczniów – uczestników wycieczki należy:

· przestrzeganie regulaminu wycieczki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

· wykonywanie zadań przydzielonych przez kierownika wycieczki lub innych opiekunów;

· swoim zachowaniem dbać o dobry wizerunek szkoły.

 

REGULAMIN WYCIECZKI

ZACHOWANIE W AUTOKARZE PODCZAS PODRÓŻY

 

1. Nie wolno opuszczać swojego miejsca bez potrzeby.

2. Podczas jazdy zabronione jest chodzenie po autokarze i stanie między siedzeniami.

3. W autokarze należy zachować czystość. Wszelkie śmieci gromadzić w woreczki i wyrzucać do kosza na śmieci.

4. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie woreczek foliowy.

5. Podczas jazdy nie wolno krzyczeć i zachowywać się zbyt głośno, ponieważ może to utrudniać kierowcy prowadzenie pojazdu.

6. Przed opuszczeniem autokaru koniecznie należy sprawdzić czystość wokół siebie oraz czy zostały zabrane wszystkie rzeczy własne.

7. Ewentualną niedyspozycję zdrowotną natychmiast należy zgłosić opiekunom.

 

ZACHOWANIE PODCZAS ZWIEDZANIA I WYCIECZEK

 

1. Nie wolno oddalać się od grupy. Należy przemieszczać się w zwartej grupie według ustaleń opiekunów.

2. Obowiązkowo należy słuchać zaleceń opiekunów i przewodników.

3. Nie wolno spóźniać się na umówione miejsca spotkań.

4. Podczas wędrówki po górskich szlakach należy stosować się do zaleceń przewodników.

5. W zwiedzanych miejscach, np. obiektach muzealnych lub sakralnych należy zachować spokój i kulturę.

6. Nie wolno przeszkadzać i zajmować się czymś innym podczas relacji przewodnika.

7. Wszelkie potrzeby, ewentualne trudności lub problemy należy zgłaszać opiekunom wycieczki.

8. Podczas wędrówki w razie deszczu (burzy) koniecznie należy wyłączyć telefony komórkowe.

 

ZACHOWANIE W PENSJONACIE

(w punkcie noclegowym – dotyczy wycieczek z noclegiem)

1. Nie wolno opuszczać pensjonatu bez zgody opiekunów.

2. W pokojach i łazienkach należy dbać o czystość i porządek.

3. W porze nocnej podczas ciszy nocnej nie wolno opuszczać swojego pokoju i bezwzględnie należy zachować ciszę.

4. Na posiłki należy stawić się o określonej godzinie.

5. W jadalni podczas posiłku należy zachować się kulturalnie, zachować czystość i spokój.

6. Przed wyjazdem i opuszczeniem pensjonatu koniecznie należy sprawdzić, czy zostały spakowane wszystkie rzeczy osobiste i inne oraz czy w pokoju panuje porządek.

 

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNIE

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Joomla Templates by Joomla-Monster.com