Wewnątrzszkolne Oceniania (WO)

Wewnątrzszkolne Ocenianie w PSP nr 1 w Pionkach

Opracowano zgodnie z rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Ocena nie jest zwykłą cyfrą. To informacja skierowana do poczucia własnej wartości ucznia, to informacja formująca ważne przekonania o sobie samym. Oceniajmy, więc uważnie, odpowiedzialnie i z sercem.

I. Założenia ogólne.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. dostarczenie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców / prawnych opiekunów/,
 2. formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowania o nim uczniów i rodziców,
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych(wychowanie do życia w rodzinie w klasach V,VI),
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, zwanych sprawdzianami wiedzy,
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru, roku szkolnego.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:

 1. diagnostyczną - określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia,
 2. informacyjną- informuje o osiągnięciach ucznia,
 3. wspierającą - podkreśla osiągnięcia a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia,
 4. motywującą-zachęca do samokształcenia.

4. Przedmiotem oceny jest:

 1. zakres opanowanych wiadomości,
 2. zrozumienie materiału nauczanego,
 3. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,
 4. sposób przekazywania wiadomości i umiejętności.

5. Oceny dzielą się na:

a) bieżące / cząstkowe /,

b) klasyfikacyjne śródroczne,

c) klasyfikacyjne końcoworoczne.

II. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1. Wymagania edukacyjne.

Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w Podstawie Programowej z 26.02.2002r. ,pkt Osiągnięcia. Na ich podstawie poszczególne zespoły przedmiotowe i międzyprzedmiotowe opracowały szczegółowe kryteria na poszczególne oceny, z uwzględnieniem zasad zwalniania z niektórych przedmiotów i dostosowania wymagań w stosunku do uczniów z orzeczonymi trudnościami w nauce i dysfunkcjami.

2. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Formy i narzędzia stosowane do sprawdzania osiągnięć uczniów dostosowuje się do specyfiki przedmiotu, do zespołu klasowego, ze zwróceniem uwagi na ich różnorodność. Są to:

> prace pisemne w postaci sprawdzianów, testów, ćwiczeń redakcyjnych, prac stylistycznych, dyktand,

> wypowiedzi ustne: rozmowy, dyskusje, odpowiedzi, dłuższe i krótsze wypowiedzi uczniów,

> ciche czytanie ze zrozumieniem,

> ćwiczenia praktyczne pozwalające na obserwacje ucznia w różnych sytuacjach typowych i nietypowych,

> zadania domowe,

> prowadzenie zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń.

Częstotliwość sprawdzania osiągnięć jest zgodna z wymaganiami z danych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

> po opracowanym dziale

> na koniec semestru

> na progach edukacyjnych

Każdorazowo uczeń powinien być zapoznany z zakresem materiału objętego sprawdzianem, a w przypadku większej partii materiału - na tydzień przed sprawdzianem - poinformowany o sprawdzianie. Należy podać kryteria do każdego narzędzia badania wyników, a oddanie sprawdzonych prac winno nastąpić maksymalnie po 10 dniach.

Dopuszcza się pisemną kontrolę stopnia przygotowania ucznia do lekcji bez zapowiedzi obejmującą materiał z ostatniej lekcji - poza lekcją powtórzeniową. W jednym dniu może odbyć się jeden zapowiedziany sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia - nie więcej niż trzy zapowiedziane sprawdziany .

3. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i ocenach.

> Uczniowie uzyskują informację o umiejętnościach i brakach na życzenie.

> W zeszytach przedmiotowych wpisywane są oceny cząstkowe (tam gdzie zeszyty są prowadzone).

> Obszerniejsze prace pisemne należy recenzować.

> Szczególne osiągnięcia uczniów prezentuje się podczas okolicznościowych apeli, akademii, w gazetkach.

> Informuje się rodziców o bieżących osiągnięciach uczniów w zależności od potrzeb, a o ocenach na bieżąco w zeszytach przedmiotowych.

> Wywiadówki dla rodziców organizuje się trzy razy w roku i w wyjątkowych wypadkach w/ g potrzeb.

> Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciele zajęć edukacyjnych informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawcy zaś - o przewidywanych ocenach zachowania.

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami zająć edukacyjnych informują ustnie ucznia, a rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Rodziców informuje się o przewidywanych ocenach innych niż niedostateczne za pośrednictwem uczniów w formie ustnego przekazu.

4. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej.

a) na ocenę klasyfikacyjną składają się oceny cząstkowe (cyfrowe) zgodne z obowiązującą skalą ocen w szczególności obejmujące:wiedzę, umiejętności, wkład pracy. Ocen cząstkowych musi być co najmniej trzy w semestrze.

b) przy ocenie zajęć artystycznych, sportowych i technicznych: muzyka, plastyka, technika, wych.- fiz., należy w szczególnościbrać pod uwagę możliwości ucznia i jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

c) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej należy uwzględnić wieloaspektowość pracy ucznia i nie kierować się tylko średnią arytmetyczną cząstkowych ocen cyfrowych.

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala sięnastępująco:

5.1. W edukacji wczesnoszkolnej, w klasach I - III obowiązuje ocena opisowa.

W II semestrze w ki. III stosuje się cząstkowe oceny cyfrowe w skali 1 - 6. Oceny te stosuje się w trakcie II semestru jako cząstkowe z wpisem do dziennika lekcyjnego. Jednocześnie zachowuje się ocenę opisową na zakończenie roku szkolnego w ki. III, zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S z 7września 2004r. w sprawie oceniania, klasyfikowania.

Dla ocen słownych cząstkowych ustala się następującą skalę ocen: wspaniale, dobrze i musisz jeszcze popracować .

Ocenę "wspaniale" otrzymuje uczeń, który: sprawnie bądź biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania w danej klasie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania w danej klasie.

Ocenę "dobrze" otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie pozwalającym poprawnie stosować wiadomości, rozwiązywać lub wykonywać samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocenę "musisz jeszcze popracować" otrzymuje uczeń, który: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania w danej klasie, które sprawiają iż potrafi rozwiązywać lub wykonywać zadania teoretyczne i praktyczne typowe, tylko o średnim lub niewielkim stopniu trudności, a także ocenę taką otrzymują uczniowie, którzy nie są w stanie rozwiązać lub wykonywać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Do zapisu w dzienniku stosować skróty:

w - wspaniale

d - dobrze

mp - musisz jeszcze poprawić.

Ocena powinna uwzględnić następujące elementy:

 • czytanie,
 • pisanie/ poziom graficzny/,
 • pisanie samodzielnych prac,
 • pisanie z pamięci i ze słuchu,
 • mówienie,
 • technikę rachunkową,
 • rozwiązywanie zadań,
 • sprawdziany,
 • wiedzę o otaczającym świecie,
 • działalność artystyczno - techniczną,
 • prace domowe.

Przy ocenie zajęć artystycznych, sportowych / muzyka, plastyka,wychowywanie fizyczne/ należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.2. W klasach IV - VI oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według skali określonej w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004r.:

 1. stopień celujący - 6
 2. stopień bardzo dobry - 5
 3. stopień dobry - 4
 4. stopień dostateczny - 3
 5. stopień dopuszczający - 2
 6. stopień niedostateczny - 1

Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie: znaków ( +),(-) zwiększających lub zmniejszających wartość punktową ocen. Przyjęto procentowy przelicznik punktowania sprawdzianów pisemnych:

100% - 99% - celujący

98% - 86% - bardzo dobry

85% - 78% - dobry

77% - 51% - dostateczny

50% - 30% - dopuszczający

poniżej 30% - niedostateczny.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych i są one ostateczne z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 17 Rozp. MENiS z4.09.2004r.

6. KLASYFIKACJA TREŚCI NAUCZANIA NA POSZCZEGóLNE POZIOMY WYMAGAŃ

POZIOM

KATEGORIA

STOPIEŃ WYMAGAŃ

WIADOMOŚCI

zapamiętanie wiadomości

wymagania konieczne(K)

 

zrozumienie wiadomości

wymagania podstawowe(P)

UMIEJĘTNOŚCI

stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

wymagania rozszerzające(R)

 

stosowanie wiadomości

w sytuacjach problemowych

wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W),

Ustala się następujące kryteria ogólne stopni w klasach IV- VI

Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadnia wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Bardzo dobry (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Dobry (wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające) otrzymuje, uczeń który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauki.

Dostateczny (wymagania konieczne i podstawowe) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela.

Dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który:

 • w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 • rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

Szczegółowe zasady oceniania zawierają przedmiotowe kryteria oceniania opracowane przez zespoły przedmiotowe.

III. Prawa ocenianych.

Uczeń ma prawo:

 1. Znać program nauczania na dany rok szkolny z każdego przedmiotu.
 2. Znać wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen.
 3. Do sprawiedliwej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów.
 4. Przystąpić do egzaminów:

a) klasyfikacyjnego,

b) poprawkowego,

c) sprawdzającego zwanego sprawdzianem - egzamin sprawdzający przeprowadza się w terminie 3 dni od terminu pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia przez rodziców , jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w rozp. MENiS z 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania... odpowiednio dla:

a) § 15, b) § 17 c) § 19.

5. Zgłosić chęć poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.

6. Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli podczas lekcji powtórzeniowej bądĽ sprawdzianu pisemnego.

7. Znać termin sprawdzianu kontrolnego obejmującego większą partię materiału

z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem

8. Pisania najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzianu dziennie. W przypadku chęci dezorganizacji procesu kontrolnego, np. przez nieobecność, ucieczkę, nauczyciel ma prawo nie podawać dokładnego terminu następnych sprawdzianów.

9. Obejrzeć sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela prace kontrolną.

10. Być zwolniony z odpowiedzi ustnych w dniu, w którym jego numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany i podany do wiadomości przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

11. Korzystać z "obligacji szkolnych" zgodnie z regulaminem tej zabawy ustalonym przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

12. Do weekendów, przerw świątecznych i ferii bez pracy domowej.

 

IV. Prawa rodziców / opiekunów/.

Rodzice mają prawo do:

 • jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
 • bieżącej informacji o postępach w nauce,
 • rozpatrzenia przez dyrekcję szkoły zastrzeżeń dotyczących otrzymanej przez ucznia oceny semestralnej lub rocznej,
 • wglądu w poprawione i ocenione prace ucznia,
 • informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
 • informacji o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

V. Promowanie:

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu sprawdzającego w przypadku zgłoszonych przez rodziców zastrzeżeń dotyczących otrzymanej oceny.
 2. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. Ucznia klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami.
 4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego lub zdał egzamin sprawdzający, poprawkowy, klasyfikacyjny zgodnie z trybem przeprowadzania tych egzaminów (pkt VI WSO).
 5. Uczeń klas IV - VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4,75 ( bez religii) oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.
 6. Uczeń klas IV - VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 5,0 i wzorowe zachowanie otrzymuje nagrodę książkową.
 7. Uczniowie klas IV - VI, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali średnią ocen 5,5 z przedmiotów obowiązkowych oraz wzorowe zachowanie otrzymują list pochwalny skierowany do rodziców.
 8. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, zaangażowanie w pracę SU uczniowie mogą być wyróżnieni na koniec roku nagrodami rzeczowymi.

 

VI. Tryb przeprowadzania egzaminów

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny
 2. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny łub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel - egzaminator.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki - w tych przypadkach egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel - egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 • skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku końcoworocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których
 3. egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich..
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządzą się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie póĽniej niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.>

Egzamin sprawdzający, zwany sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

1. Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od oceny klasyfikacyjnej śródrocznej - i końcoworocznej, jeżeli uznają, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

2. Egzamin sprawdzający zwany sprawdzianem przeprowadza się w terminie 3 dni od terminu pisemnego zgłoszenia zastrzeżenia przez rodziców.

3. W przypadku konieczności przeprowadzania sprawdzianu wiedzy dyrektor szkoły powołuje komisję, która sporządza protokół będący załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

 • dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły -jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły -jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne a danej klasie,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

5. Ustalona przez komisję roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześnie oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

VII. OCENIANIE ZACHOWANIA

( zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004r.w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania...)

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • dbałość o honor i tradycje szkoły
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 • oraz regulamin zachowania uczniów na terenie szkoły.

 

Regulamin zachowania uczniów na terenie szkoły.

1. Uczeń ma obowiązek :

 • przychodzić do szkoły i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 • wykonywać polecenia nauczycieli,
 • przychodzić na lekcje punktualnie, na godzinę wyznaczoną w planie zajęć ( nie wcześniej niż 10 minut przed dzwonkiem na swoją pierwszą godzinę),
 • zmieniać obuwie w budynku szkolnym,
 • po dzwonku ustawiać się w parach przed drzwiami klasopracowni,
 • pomagać słabszym i pokrzywdzonym,
 • reagować na krzywdę innych i niewłaściwe zachowanie,
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.

2. Uczeń nie zostawia w szatni przedmiotów wartościowych, pieniędzy, zegarków, dokumentów itp.

3. Uczeń nie przynosi do szkoły: niebezpiecznych i ostrych przedmiotów ( np. zapałki, zapalniczki, dezodorant).

4. Wygląd ucznia powinien być estetyczny i stosowny, a w szczególności:

 • naturalny, bez makijażu, lakieru do paznokci, lakieru do włosów,
 • nie wyzywający i nie prowokujący ( zabrania się farbowania włosów, noszenia biżuterii, przychodzenia w wydekoltowanych bluzkach, odzieży odsłaniającej brzuch).

Uczeń przebywa na terenie szkoły bez nakrycia głowy, np. czapki, kaptura.

5. Na uroczyste okazje ( rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego itp.) obowiązuje strój odświętny: biała koszula (bluzka) oraz ciemne spodnie (spódnica).

6. Uczeń zobowiązany jest do:

 • poszanowania i dbania o pomieszczenia i sprzęt szkolny,
 • niedopuszczalne jest rysowanie i pisanie na ławkach i ścianach,
 • kulturalnego korzystania z łazienek szkolnych,
 • poszanowania zieleni wokół szkoły.

7. Uczniowi nie wolno przeklinać, używać wulgaryzmów i obraĽliwych określeń. Niedopuszczalne są bójki, wyzwiska i obraĽliwe uwagi w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ludzi z otoczenia ucznia.

8. Zabronione jest hałaśliwe zachowanie, bieganie po korytarzu, gra w piłkę na korytarzu, wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw i zajęć. Podczas przerw uczeń zachowuje się tak, aby umożliwić odpoczynek innym.

9. Uczeń nie może przeszkadzać w prowadzeniu zajęć nauczycielom - rozmowy, wychodzenie z ławek, niereagowanie na polecenia nauczycieli.

10. W czasie lekcji bez zgody nauczyciela uczniowi nie wolno jeść, pić ani żuć gumy.

11.Uczeń korzystający z obiadów szkolnych dba o kulturę i miłą atmosferę podczas posiłku, przestrzega ustalonych zasad korzystania ze stołówki

12. Uczeń podczas lekcji nie może bez zezwolenia przebywać na korytarzach szkolnych, w szatni, w pomieszczeniach sanitarnych i innych.

13. Podczas wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę tj. wycieczek itp., uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad i umów klasowych oraz szkolnego regulaminu wycieczek.

14. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię i tradycje szkoły oraz okazywać szacunek dla symboli narodowych.

W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

Kryteria opisowej oceny zachowania w kl. I- III

1. Ocena pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych:

 • sumienność w nauce, systematyczne odrabianie prac domowych,
 • punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne,
 • dbałość o dobre imię szkoły i jej tradycje,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

2.  Ocena przestrzegania przez ucznia zasad kulturalnego zachowania się / kultura osobista/:

 • dbałość o kulturę słowa,
 • poszanowanie godności własnej i innych,
 • uczciwość w życiu codziennym,
 • umiejętność opanowania emocji, takich jak: gniew, złość, kłótliwość, agresja.

3. Ocena stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego / postawa wobec kolegów i innych osób/:

 • wywiązywanie się z powierzonych zadań,
 • poszanowanie ludzkiej pracy,
 • troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne,
 • życzliwy stosunek do kolegów i nauczycieli,
 • pomoc kolegom w nauce, troska o ich zdrowie,
 • przestrzeganie ustalonych zasad regulaminu klasowego.

Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną dla klas IV - VI ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

Kryteria oceny zachowania w ki. IV - VI

Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo przestrzega obowiązków ucznia, bez żadnych uchybień stosuje się do zasad zachowania w szkole,
 • cechuje go wysoka kultura osobista i kultura języka,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, m. in. uczestnicząc w uroczystościach międzyszkolnych, konkursach, zawodach miejskich, powiatowych, ogólnopolskich,
 • wykazuje się umiejętnością organizacji pracy na rzecz klasy, szkoły, najbliższego otoczenia i chętnie w nich uczestniczy,
 • rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia,
 • przeciwstawia się przejawom agresji, współuczestniczy w zwalczaniu jej.

Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega obowiązków ucznia i stosuje się do zasad określonych w regulaminie zachowania w szkole,
 • jest aktywny w zespole klasowym i współpracuje przy wykonywaniu zadań na rzecz tego zespołu,
 • bierze udział w szkolnych konkursach, zawodach itp.,
 • wywiązuje się z powierzonych mu funkcji.

Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

 • zachowuje się zgodnie z obowiązującymi normami współżycia społecznego,
 • wypełnia obowiązki szkolne,
 • szanuje mienie szkoły, swoje i innych,
 • nie ulega nałogom,
 • dba o kulturę języka i nie używa wulgarnych słów, -jego zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń.

Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

 • sporadycznie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
 • czasami spóźnia się na lekcje,
 • przygotowuje się do zajęć edukacyjnych w zakresie wymaganego minimum,
 • nie uczestniczy w zajęciach zespołowych,
 • otrzymał ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy klasy, po których wykazał poprawę swojego zachowania,
 • stara się dbać o kulturę języka, unika wulgaryzmów,
 • wykazuje małą aktywność w życiu społecznym klasy i szkoły.

Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

 • często opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,
 • ywołuje sytuacje konfliktowe z rówieśnikami,
 • zachowuje się agresywniewobec innych osób,
 • niechętnie uczestniczy w zajęciach zespołowych,
 • czasem narusza regulamin szkoły,
 • w pracy jest niesystematyczny i nierzetelny,
 • nie pracuje na miarę swoich możliwości,
 • nie wykazuje aktywności w życiu klasy i szkoły,
 • lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny,
 • niszczy własność społeczną lub osobistą innych osób,
 • narusza godność i nietykalność innych osób,
 • nie zawsze przestrzega zarządzeń dyrektora, zaleceń wychowawcy,
 • mimo upomnień i rozmów z wychowawcą i pedagogiem nie stara się zmienić swego zachowania.

Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

 • nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 • lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
 • swoim postępowaniem wywiera szkodliwy wpływ na innych uczniów,
 • dopuszcza się na terenie szkoły i poza nią czynówniezgodnych z prawem,
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami,
 • niszczy mienie szkolne, własne i innych,
 • nie przestrzega zarządzeńdyrektora, zaleceń wychowawcy,
 • używa alkoholu lub bywa pod wpływem środków odurzających,
 • posiada i pali papierosy,
 • przywłaszcza cudze mienie,
 • stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,
 • w ciągu semestru (roku szkolnego) otrzymał naganę dyrektora i nie wykazał chęci poprawy,
 • popadł w konflikt z prawem.

Ustalenia końcowe dotyczące oceny zachowania.

1. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględniać uwagi w klasowym zeszycie uwag.

2. Uczniowi, który otrzymał 3 uwagi wpisane do zeszytu dyżurów za szczególnie niebezpieczne zachowanie podczas przerw obniża się ocenę zachowania.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać z powyższymi zasadami WSO zachowania:

 • uczniów - na jednej z początkowych lekcji wychowawczych,
 • rodziców - na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 rozp. MEN i S z dnia 7 września 2004r.

6. Uczeń i jego rodzice muszą być powiadomieni o planowanej ocenie zachowania na tydzień przed klasyfikacją.

7. W przypadku szczególnie rażących wykroczeń i zachowań nie stosuje się powyższego regulaminu, decyzję o ocenie zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com