Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo:

 1. Do poszanowania swojej godności, dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych.
 2. Swobodnie wyrażać swoje myśli i przekonania dotyczące życia szkolnego, światopoglądu i religii pod warunkiem nienaruszania dobra innych osób.
 3. Zgłaszać samorządowi uczniowskiemu, nauczycielowi, dyrekcji szkoły i radzie rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwiania.
 4. Znać program nauczania na dany rok szkolny z każdego przedmiotu i plan wychowawczy dla swojej klasy.
 5. Do sprawiedliwej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów.
 6. Zgłosić chęć poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.
 7. Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli podczas lekcji powtórzeniowej bądź sprawdzianu pisemnego.
 8. Znać termin sprawdzianu kontrolnego obejmującego większą partię materiału z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisania najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie. W przypadku chęci dezorganizacji procesu kontrolnego np. przez nieobecność, ucieczkę, nauczyciel ma prawo nie podawać dokładnego terminu następnych sprawdzianów.
 9. Obejrzeć sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę kontrolną.
 10. Być zwolniony z odpowiedzi ustnych w dniu, w którym jego numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany i podany do wiadomości przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
 11. Zwrócić się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy z prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w przypadku, gdy jego zdaniem ocena za I semestr lub na koniec roku szkolnego jest zaniżona.
 12. Wyrazić opinię o proponowanej ocenie z zachowania swoich kolegów.
 13. Wystąpić przez wychowawcę do Rady Pedagogicznej z prośbą o ponowne wystawienie oceny z zachowania.
 14. Korzystać z ''obligacji szkolnych'' zgodnie z regulaminem tej zabawy ustalonym prze Samorząd Uczniowski i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczna.
 15. Do korzystania z całej przerwy między lekcyjnej.
 16. Do weekendów, przerw świątecznych i ferii bez pracy domowej.
 17. Do wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych.
 18. Być członkiem pozaszkolnych organizacji sportowych, kulturalno-oświatowych, harcerskich. Religijnych o ile przynależność do nich nie przeszkadza w spełnianiu obowiązków szkolnych.
 19. Zwracać się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i Rady Rodziców we wszystkich istotnych dla niego sprawach i uzyskiwać pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

 

NIKT NIE MA PRAWA do wykorzystywania swej przewagi, wieku, funkcji, siły fizycznej, zamożności do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.

 

KAŻDY CZŁOWIEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ odpowiada za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 

 1. Dbać o dobre imię szkoły, godnie je reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
 2. Współdziałać w realizacji celów i zadań stawianych szkole, czuć się odpowiedzialny za wyniki jej działalności i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
 3. Szanować własność szkolną, dbać o estetyczny wygląd budynku szkoły, jej otoczenia, sal lekcyjnych nie sprzętu szkolnego.
 4. Okazywać szacunek i z kulturą odnosić się od pracowników szkoły oraz ludzi starszych.
 5. Wraz z innymi współtworzyć atmosferę życzliwości, pomaga słabszym, przeciwstawić się przemocy, brutalności, a także zarozumialstwa.
 6. Poszanowanie godności, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
 7. Sumiennie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
 8. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole.
 9. Starannego wykonywania pracy domowej, którą nauczyciel sprawdza w formie ustnej lub pisemnej/kartkówka/.
 10. Starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
 11. Uczestniczyć w lekcjach, podczas których nauczyciel przeprowadza sprawdzian ustny lub pisemny.
 12. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 13. Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, wystrzegać się środków odurzających.
 14. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetyczny wygląd i ubiór.
 15. Zmieniać obuwie w budynku szkolnym.
 16. Stosować się do wszelkich zaleceń dyrektora szkoły.

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Wyróżnienia i nagrody:

 1. Uchwałą rady pedagogicznej uczeń za wzorować i przykładną postawę może trzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów tej klasy;
  2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły;
  3. dyplom uznania lub nagrodę rzeczową;
  4. list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców ucznia.
 2. Za wzorowe wypełnianie funkcji w organizacjach młodzieżowych, Samorządzie Uczniowskim, osiągnięcia wyróżniające wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, zawodach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom-oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w punkcie 1 odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
 3. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku szkolnym, za bardzo dobra wyniki w nauce/ śr. ocen powyżej 4+/ i za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę rzeczową.

 

Kary:

 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:
  1. upomnieniem wychowawcy klasy, innego nauczyciela,
  2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
  3. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców,
  4. obniżenie oceny z zachowania.
 2. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, za dezorganizację życia klasy lub szkoły uczeń może być uchwała Rady Pedagogicznej:
  1. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
  2. przeniesiony do innej szkoły.
 3. Dyrektor szkoły może wstrzymać wobec ucznia akry, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub rady klasowej rodziców.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com