Regulamin udzielania pomocy materialnej

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA PIONKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne.
§ l.
1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole - rozumie się przez to szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 2. dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora placówki, o której mowa w pkt. l,
 3. uczniu - rozumie się przez to również wychowanka ośrodka lub słuchacza kolegium,
 4. rodzicu - rozumie się przez to również prawnego opiekuna,
 5. kryterium dochodowym - rozumie się przez to dochód na osobę w rodzinie w wysokości, o której mowa w art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 6. zasiłku rodzinnym - rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 7. stypendium szkolnym - rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 8. zasiłku szkolnym - rozumie się przez to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 warześnia 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.),
 9. MZOiS - rozumie się przez to Miejski Zespół Oświaty i Sportu w Pionkach, ul. Leśna 5.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności.

§ 2.

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego.   
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust.    3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 7 warzenia 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział III

Formy udzielania stypendium szkolnego.

§ 3.


1. Formami stypendium szkolnego są:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w  tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kursach przygotowawczych do egzaminów, kursach językowych, zajęć ,  informatyczno- komputerowych logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć specjalistycznych oraz wycieczek i zielonych szkół.,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych oraz biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w innym mieście. Szczegółowy zakres wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego określaZałącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. świadczenie pieniężne jeżeli Burmistrz Miasta Pionki uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt. l i 2 nie jest możliwe lub celowe.

§ 4.

 1. Na finansowanie stypendium szkolnego przeznacza się 95 %, a na zasiłki szkolne nie więcej niż 5% dotacji, o której mowa w art.90 r. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

Rozdział IV


Zasiłek szkolny

§ 5.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
  1. śmierć rodzica,
  2. nagłe wypadki losowe np. pożar, powódź, wichury, kradzież, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania,                                               
  3. przewlekła choroba ucznia.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego przez ucznia stypendium szkolnego.
 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego.
 5. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie, kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia losowego.

Rozdział V

Tryb i sposób udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 6.

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta Pionki na wniosek:
  1. rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
  2. dyrektora szkoły,
  3. z urzędu.

§ 7.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:
  1. stypendium szkolnego - składa się w macierzystej szkole ucznia (dotyczy uczniów uczących się w szkołach w Pionkach) do dnia 15 września danego roku szkolnego, 
   a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich. nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu, ul. Leśna 5,
  2. zasiłku szkolnego - składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu,          ul. Leśna 5,w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
   2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8.
1. Do wniosku należy dołączyć dodatkowo, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba:

 1. zaświadczenie  o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny miesiącu  poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,                                                      
 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej),
 4. zaświadczenie z Urzędu Miasta Pionki o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego.
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
 6. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,
 7. stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż punkty a – f w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 8. zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia, będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny,
 9. inne zaświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku.


§ 9.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt. l jest realizowane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

§ 10.

 1. Obsługę realizacji wypłacania stypendium szkolnego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Pionki, Burmistrz  zleca dyrektorom.                         
 2. Dla uczniów, którzy pobierają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych oraz poza miejscem zamieszkania i mają przyznane stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego realizację pomocy materialnej Burmistrz Miasta Pionki zleca kierownikowi MZOiS.                                                                                                                                              
 3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2 uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Pionki realizowane jest przez dyrektorów szkół do wysokości określonej decyzją administracyjną w ramach środków przeznaczonych na ten cel.                                                                                                           
 4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2 uczniom szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Pionki realizowane jest jako zwrot uprzednio poniesionych wydatków, po przedstawieniu stosownych rachunków, w formie wypłaty gotówkowej w MZOiS lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

§ 11.

 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt. 3 wypłacane jest w MZOiS lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia
 2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. l jest realizowane jednorazowo z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Przyznane środki podlegają rozliczeniu przez otrzymującego stypendium - nierozliczenie będzie skutkowało konieczności jego zwrotu .Burmistrz Miasta Pionki zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości jego wykorzystania.

§ 12.

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca  w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.                     
 2. Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia bieżącego roku zachowują te świadczenia do końca okresu, na jaki zostały przyznane.                                                                                                            
 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca danego roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą być składane  do 31 stycznia danego roku.
 4. Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być przyznane od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. 
  Rozdział VI

Tryb i sposób wstrzymania lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 13.

 1. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:
  1. przerwał naukę w szkole,
  2. został skreślony z listy uczniów,
  3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 2. O wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. l rodzic lub pełnoletni uczeń powiadamia niezwłocznie organ, który wydał decyzję o przyznaniu stypendium.
 3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku zgłoszenia przez dyrektora organ przyznający stypendium szkolne zwraca się do rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o wyjaśnienia.
 5. Wstrzymuje się wypłatę stypendium szkolnego jeżeli rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń odmówi udzielenia lub nie udzielą w wyznaczonym terminie wyjaśnień, co do okoliczności mających wpływ na prawo do otrzymywanie stypendium szkolnego.

§ 14.

 1. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.                         
 2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej Burmistrz  Miasta Pionki.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com