Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin Świetlicy Szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)      zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)      pomoc w nauce,

c)      warunki do nauki własnej,

d)     kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)      właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)       rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)      stymulowanie postawy twórczej,

h)      wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i)        pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

j)        pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k)      wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l)        współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)      organizowanie opieki,

b)      organizowanie pomocy w nauce,

c)      tworzenie warunków do nauki własnej,

d)     przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)      wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

g)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)        upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)        rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)      współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 16.00.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik

świetlicy szkolnej.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)      dojeżdżający do szkoły,

b)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

c)      zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.

 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.30. Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

a)      właściwie zorganizowanej opieki,

b)      życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)      korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)     uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)       respektowania poleceń nauczyciela,

g)      dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h)      nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)        przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j)        nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 5. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

 

§ 8.

Zadania kierownika świetlicy

Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:

1)      Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

2)      Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy.

3)      Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.

4)      Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych.

5)      Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.

6)      Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.

7)      Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.

8)      Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

9)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.

10)  Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.

11)  Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych.

12)  Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.

13)  Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.

14)  Dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy, np. Dzienniki zajęć świetlicowych.

15)  Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.

16)  Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.

17)  Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.

18)  Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy.

19)  Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

20)  Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.

21)  Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

 

§ 9.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

§ 10.

 

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

  

                                                                                                Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                     Wiktor Siek

 

 

 Regulamin uchwalony na RP w dniu 29.08.2019r.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com