Regulamin korzystania z darmowych podręczników

 

Szkolny regulamin

korzystania z darmowych podręczników,

lub materiałów edukacyjnych w PSP nr 1 w Pionkach

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ.U. z 2014r. poz.811.

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Przedmiot Regulaminu

 

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

c) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

d) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

§ 2

 

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 • · Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
 • · Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 • · Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 • · Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt.5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
 • · Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia..

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH

 

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 1. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

 

Rozdział IV

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 1

 

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz uczniowie, którym przysługują darmowe podręczniki w latach kolejnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

§ 2

 

Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3

 

Procedura wypożyczania podręcznika

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, pobiera z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 2. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych podręczników decyduje wychowawca.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.
 4. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.
 5. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Zostaje to potwierdzone podpisem na stosownym oświadczeniu. ( zał. nr 1 )

 

§ 4

Zmiana Szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego regulaminu
 3. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§ 1

 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie, nie pisanie wewnątrz ).
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ewentualnie wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
 5. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.

 

§ 2

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3

Zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika

 

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia. 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

- kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

- kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych Bibliotekarz sporządza protokół zagubienia/ zniszczenia podręcznika, z treścią, którego zostaje zapoznany rodzic. ( zał. nr 2 )
 2. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

 

 

 

Rozdział VI

 

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

 

Rozdział VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w PSP nr 1 w Pionkach

 

 

OŚWIADCZENIE KLASA.............................................

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością biblioteki PSP nr1 w Pionkach.

 

 

L.p

Imię i nazwisko ucznia

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

uwagi

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

21.

     

22.

     

23.

     

24

     

25.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Protokół

zagubienia podręcznika, znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie, zniszczenie podręcznika.

 

 

 

sporządzony w dniu........................................20.......r. przez komisję w składzie: 1).................................................................................................. 2).................................................................................................. 3)..................................................................................................

 

 

w obecności:......................................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

1. Komisja stwierdziła, że podręcznik ......................................................................... o wartości.............został:

1) zagubiony,

2) znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),

3) zniszczony

 

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Za zniszczony podręcznik rodzic zapłaci przelewem na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie.

3) Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi..................

 

Podpisy członków Komisji:

1..................................................

2..................................................

3.................................................. Podpis rodzica/opiekuna

Joomla Templates by Joomla-Monster.com