Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy działającej w Szkole Podstawowej

im. Stefana Żeromskiego Nr 1 w Pionkach

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

 

§1 Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

  • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,

  • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,

  • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,

  • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej

  • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,

  • sprawują opiekę nad dożywianiem (regulamin stołówki - załącznik 3).

 2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,

  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

  • upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,

  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,

  • rozwijanie samodzielności,

  • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,

 

  

§2 Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 16.00.

 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

 3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:

  • imię i nazwisko ucznia

  • klasa

  • data urodzenia

  • adres zamieszkania

  • informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)

  • oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu

  • kontakt z rodzicami (telefon)

  • informacja o chorobach (np. alergie)

 4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów klas I-III, uczniów rodziców pracujących, uczniów rodziców samotnie wychowujących dzieci, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych, dzieci nauczycielskich oraz uczniów dojeżdżających.

 5. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.

 6. Opiekę nad dziećmi w świetlicy podczas obiadu zapewnia wychowawca świetlicy.

 7. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godziną 7:00 i po godzinie 16:00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.

 8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

 9. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 10. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.

 11. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.

 13. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.

 14. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

 15. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.

 16. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony, albumy itd.).

 17. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice ( opiekunowie prawni).

 18. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu przez rodziców (opiekunów prawnych).

 19. Uczniów nie będących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie Ci mogą przebywać w świetlicy o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.

 

§3 Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.

 • Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.

 • Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 • Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

 

§4 Kary

 • Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.

 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 • Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

§5 Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.

 2. Plan pracy świetlicy szkolnej.

 3. Ramowy rozkład dnia.

 4. Dzienniki zajęć.

 5. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.

 6. Regulamin świetlicy szkolnej.

 

§6 Współpraca z rodzicami

  • Bezpośrednia ( codzienny kontakt i rozmowy- odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)

  • Korespondencja z rodzicami

  • Rozmowy telefoniczne

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com