05. Rzuty aksonometryczne

Co musisz wiedzieć i umieć:

 • posługiwać się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna
 • wymieniać nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych
 • omówić kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych
 • odróżniać rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej
 • uzupełniać rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej
 • wykonywać rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne brył
 • przedstawiać wskazane przedmioty w izometrii i dimetri ukośnej
 • kreślić rzuty aksonometryczne bryły na podstawie jej rzutów prostokątnych

 

Terminologia:

rzutowanie aksonometryczne - to przestrzenne przedstawienie przedmiotu z  z wykorzystaniem prostokątnego układu osi z zachowaniem prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów przynajmniej w jednym, wybranym kierunku,

W aksonometrii obiekty trójwymiarowe odwzorowane są przez figury płaskie (Andrzej Bieliński: Geometria wykreślna. Politechnika Warszawska, 2005, s. 45-48, 57. ISBN 83-7207-564-6).

  • odcinek pozostaje odcinkiem, co najwyżej zmieniając długość, lub zostaje zredukowany do punktu;
  • odcinki równoległe pozostają nadal równoległe i są one jednakowo skracane lub wydłużane;
  • rzutem okręgu jest elipsa lub okrąg, jeśli leży on w płaszczyźnie równoległej do rzutni

izometria wszystkie osie przesunięte są względem siebie o 120°, a wymiary przedmiotu nie są skrócone.

Podstawowe zasady rzutowania izometrycznego to:

  • - krawędzie równoległe przedmiotu pozostają równoległe także na rysunku,
  • - krawędzie poziome równoległe i prostopadłe do płaszczyzny rysunku wykreśla się pod kątem 30° do linii poziomej bez żadnych skrótów,
  • - krawędzie pionowe pozostają pionowe na rysunku.

dimetria - dwie z osi układu prostokątnego tworzą z rzutnią jednakowe kąty,

dimetria ukośna - krawędzie przedmiotu równoległe do osi Z - wysokości i Y- szerokości rysuje się bez skróceń, czyli w rzeczywistych wymiarach. Natomiast krawędzie równoległe do osi X - głębokości skraca się o połowę i rysuje nachylone pod kątem 45° do pozostałych osi (poziomej i pionowej).

dimetria  prostokątna - to rzutowanie figury powodujące skrócenie jej krawędzi nierównoległych do płaszczyzny rysunku. Rzuty dimetryczne nazywane są także rzutami dwumiarowymi. W dimetrii krawędzie przedmiotu rysuje się równolegle do układu osi XYZ. W dimetrii prostokątnej przedmiot ulega skróceniu w skali 1:2 w kierunku osi X, na pozostałych osiach zachowując wymiary rzeczywiste.

 

 

Rzutowanie aksonometryczne - dimetria ukośna - zasady rzutowania

 

Praca domowa:

na następna lekcję przynieść:

 • 2 kartki bloku technicznego z obramowaniem i tabliczką rysunkową
 • ołówek, linijkę, kątomierz
Joomla Templates by Joomla-Monster.com