02. Zasady i kryteria oceniania

Po tej lekcji:
- będziesz znał zasady i kryteria oceniania
- będziesz wiedział co musisz zrobić na konkretna ocenę

 

Przedmiotowy system oceniania

zajęcia techniczne

klasa VI

 

Uczniowie oceniani będą: 

 1. Ocena wiadomości (odpowiedź ustna).

 2. Sprawdziany pisemne (termin i zakres materiału podany tydzień przed sprawdzianem – zapis w zeszycie).

 3. Ocena umiejętności (posługiwanie się i wykorzystywanie narzędzi i materiałów).

 4. Ocena aktywności ucznia na lekcji.

 5. Ocena z zeszytu.

 6. Ocena z prac domowych.

 

Pozostałe wytyczne:

 1. Każdy uczeń musi przestrzegać regulaminu pracowni i zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami i narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach.

 2. Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo „+” - pięć „+” ocena bardzo dobra

 3. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej zgłasza się na początku lekcji

 4. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo „-” - trzy „-” ocena niedostateczna

 5. Każdą pracę pisemną i odpowiedź ustną, z której uczeń otrzymał ocenę niższą niż 5, można poprawić w ciągu tygodnia od dnia jej otrzymania. Ocena poprawkowa jest oceną dodatkową wpisywaną do dziennika i od tej pory zastępuje poprzednią ocenę.

 6. Sprawdzian oddawany jest w ciągu 7 dni

 7. Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni może nie być pytany i może nie pisać sprawdzianów z ostatnich zajęć o ile poinformuje o tym fakcie nauczyciela.

 8. Brak przygotowania do lekcji może być usprawiedliwiony pisemnie przez rodziców (karteczka z powodem nieprzygotowania ucznia oraz data i podpis rodzica)
 9. Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.

 10. Wszelkie prace dodatkowe (wykonane w celu np. poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.

 11. Chęć wykonania prac dodatkowych należy zgłosić nauczycielowi.

 

.................................. (podpis rodzica)

 

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się,

 • zindywidualizowanie programu w zakresie treści programowych,

 • wydłużenie czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),

 • ocenianie prac pisemnych przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, prace nie są obniżane z powodu błędów ortograficznych,

 • ocena ma pełnić przede wszystkim funkcję motywującą, a ocenianie ma służyć dziecku i pozwalać korygować jego dotychczasowe postępowanie, oraz uruchamiać samoocenę ucznia.

Umiejętności:

 • umiejętność uruchamiania i wyłączania urządzeń
 • umiejętność tworzenie dokumentacji technicznej
 • wykorzystywania i korzystania z pojęć
 • bezpiecznego korzystania z urządzeń i narzędzi
 • wykorzystywania odpowiednich materiałów w życiu codziennym
 • doboru odpowiedniego materiału w zależności od potrzeb
 • obróbki materiału z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń

 

Ocenianie z przedmiotu zajęcia techniczne będą:

Ocenianiu podlegają

Kiedy

Częstotliwość

sprawdziany, testy całogodzinne

Po następujących częściach materiału:

- rysunek techniczny

- materiały i ich zastosowanie

maksymalnie

4 razy w roku

sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki)

Po następujących częściach materiału:

- rysunek techniczny

- materiały i ich zastosowanie – włókna

- materiały i ich zastosowanie – papier

- materiały i ich zastosowanie – drewno

- materiały i ich zastosowanie – tworzywa sztuczne

maksymalnie

4 razy w roku

odpowiedzi ustne

W trakcie omawiania następujących części materiału:

- rysunek techniczny

- materiały i ich zastosowanie – włókna

- materiały i ich zastosowanie – papier

- materiały i ich zastosowanie – drewno

- materiały i ich zastosowanie – tworzywa sztuczne

maksymalnie

4 razy w roku

prace domowe

W trakcie omawiania:

- rysunek techniczny

- materiały i ich zastosowanie – włókna

- materiały i ich zastosowanie – papier

- materiały i ich zastosowanie – drewno

- materiały i ich zastosowanie – tworzywa sztuczne

maksymalnie

4 razy w roku

aktywność na zajęciach/przygotowanie do zajęć

 

maksymalnie

4 razy w roku

szczególne osiągnięcia (konkursy)

 

2 raz w roku

zeszyt przedmiotowy

 

4 razy w roku

prace dodatkowe

 

dla chętnych

2 raz w roku

 

 

Kryteria oceniania:

1. prace pisemne:

 • od 30% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający

 • od 51% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny

 • od 75% możliwych do uzyskania punktów – dobry

 • od 90% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry

 • od 90%  możliwych do uzyskania punktów i zadanie dodatkowe wykraczające poza program – celujący

2.  odpowiedzi ustne

 • zgodna z tematem

 • posługiwanie się poznanymi pojęciami

 • prawidłowość i komplementarność odpowiedzi

3. praca domowa

 • samodzielność

 • terminowość

 • poprawność

4.  prowadzenie zeszytu

 • staranność

 • kompletność

 • estetyka

5.   aktywność na zajęciach

 • zgodność z tematem

 • stosowaniem poznanych pojęć i wyrażeń

 • poprawność odpowiedzi

6.  szczególne osiągnięcia

 • udział w konkursach

 • osiągnięta pozycja

7.   prace dodatkowe

 • samodzielność

 • terminowość

 • poprawność

 

Wiedza i umiejętności na poszczególne oceny szkolne przy ocenianiu bieżącym:

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Podstawowe elementy. Ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • nie pracuje systematycznie
 • z trudem wykonuje działania
 • nie opanował treści nauczania
 • jest nieprzygotowany do lekcji

 

 • pracuje systematycznie
 • w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób
 • treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym
 • na stanowisku pracy nie zachowuje porządku 

 • pracuje systematycznie
 • korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów
 • podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia utrzymuje porządek na swoim stanowisku
 • pracuje systematycznie
 • z reguły samodzielnie wykonuje zadania
 • wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym
 • wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy
 • wykonuje działania techniczne z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa 
 • pracuje systematycznie
 • wykonuje wszystkie zadania samodzielnie
 • wykonuje zadania starannie i poprawnie pod względem merytorycznym
 • Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe
 • bezpiecznie posługuje się narzędziami
 • dba o właściwą organizację miejsca pracy
 • bierze udział w konkursach

Wymagania w zakresie bezpiecznego posługiwania się podstawowymi urządzeniami w domu i pracowni .

Zna zagrożenia związane z urządzeniami elektrycznymi ale ich nie stosuje

 

Nie dba o porządek w miejscu pracy

Rozróżnia urządzenia elektryczne

 

Zna zagrożenia związane z urządzeniami elektrycznymi

 

Przestrzega zasad bezpieczeństwa w domu, w pracowni i na ulicy

Wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole

Wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

Bezpiecznie używa narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

 

Przestrzega regulaminu pracowni technicznej

 

Zna przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

 

Rozróżnia znaki bezpieczeństwaDba o porządek w miejscu pracy

Uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu pracowni technicznej

 

Planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

 

Określa rozmieszczenie poszczególnych grup znaków

Wymagania w zakresie tworzenia własnych rysunków technicznych

Niestarannie wykonuje szkice techniczne

 

Nie stosuje kolejności wykonywania działań

 

Nie potrafi szybko dobrać przyrządów kreślarskich

Zna niektóre narzędzia kreślarskie i pomiarowe

 

W yjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny 

R ozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe

 

P rawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru

 

W ykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi

Wykonuje wszystkie rysunki z użyciem wskazanych narzędzi

 

Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do wykonania rysunku

 

Sprawnie posługuje się przyrządami kreślarskimi i pomiarowymi

 

Zna pojęcia stosowane na zajęciach dotyczące rysunku technicznego 

Omawia kolejne etapy szkicowania

 

Wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań 

Wymagania w zakresie znajomości i wykorzystania materiałów

Rozróżnia wyroby wykonane z różnych materiałów 

Wymienia kolejność działań (operacji)

 

Prawidłowo posługuje się narzędziami

 

Posługuje się terminologią związaną z materiałami

 

Podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego

 

Dba o porządek na stanowisku pracy

 

Potrafi dobrać narzędzia w zależności od materiału

 

Wykonuje pracę wg przyjętych założeń.

Omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów

 

Podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z różnych materiałów

 

Posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 

Potrafi opisać sposób powstawania lub produkcji materiałów 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com