01. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Przepisy BHP.

Regulamin Pracowni Technicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach

 

 

§ 1

Przepisy ogólne:

  1. Każdy uczeń ma wyznaczone stałe miejsce pracy, którego bez zgody nauczyciela zmieniać nie wolno.

  2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i instrukcji każdego stanowiska.

 

§ 2

Uczniom zabrania się:

 1. zmiany konfiguracji sprzętu

 2. wnoszenia do Pracowni posiłków, napojów itp.

 3. wynoszenia z Pracowni jakichkolwiek składników wyposażenia bez zgody opiekuna pracowni

 4. kopiowania oprogramowania znajdującego się w pracowni

 5. samowolnego włączania do sieci elektrycznej urządzeń pracujących pod napięciem

 

§ 3

Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast opiekunowi pracowni lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy zadbać o zachowanie swoich rzeczy.

 

§ 4

Uczniowie mają obowiązek:

 1. sprawdzenia stanu technicznego stanowiska, na którym będą pracować

 2. zgłaszania jakichkolwiek zniszczeń zauważonych na stanowisku, na którym będą pracować

 3. zgłaszania jakichkolwiek wad wyposażenia pracowni

 4. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy

 

§ 5

Opiekun pracowni nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wszelkie przedmioty pozostawione po zajęciach

 2. utratę danych użytkownika przechowywanych na dyskach stałych lub w szkolnej sieci komputerowej

§ 6

Opiekun lub nauczyciel mają prawo:

 

 1. usunąć z pracowni ucznia, który łamie zasady regulaminu

 2. zabronić uczniowi wejścia do pracowni z powodu przekroczenia liczby miejsc

 3. usunąć z pracowni lub odsunąć od możliwości korzystania z niektórych urządzeń ucznia, który w nieodpowiedni sposób z nich korzysta.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com