02. Wiem za co i jak będę oceniany/a

Po tej lekcji:
- będziesz znał zasady i kryteria oceniania
- będziesz wiedział co musisz zrobić na konkretna ocenę

 

Na stronie szkoły znajduje się 00. Przedmiotowy System Oceniania, w którym opisany jest szczegółowy system oceniania.

Ocenianie z przedmiotu zajęcia komputerowe będą:

 • prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej przy komputerze
 • kartkówki - sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatniej jednostki lekcyjnej
 • ćwiczenia praktyczne (umiejętności) obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji
 • odpowiedzi ustne obejmujące zakres programowy aktualnie realizowanego działu
 • aktywność i praca ucznia na zajęciach są oceniane w zależności od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
  • plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji
  • minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
 • praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • pracę domową wykonuje uczeń na komputerze (i zapisuje w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela, np. Teczce ucznia), w zszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela
  • przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 • ocena z zeszytu
 • prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo.

 

ówną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności jest praca na lekcji z komputerem.

 

Pozostałe wytyczne:

 • Każdy uczeń musi przestrzegać regulamin pracowni i zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
 • Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo "+" - pięć "+" ocena bardzo dobra.
 • Każde ćwiczenie i sprawdzian można poprawić tylko 1 raz w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oceny, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem.
 • Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowe zgłasza się na początku lekcji
 • Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo "-" - trzy "-" ocena niedostateczne.
 • Chęć wykonania prac dodatkowych należy zgłosić nauczycielowi.
 • Wszelkie prace dodatkowe (wykonane np. w celu poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.
 • Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności lub osiągnięcia wykraczające poza poziom wymagań edukacyjnych.
 • Brak przygotowania do lekcji może być usprawiedliwiony pisemnie przez rodziców (karteczka z powodem nieprzygotowania ucznia oraz data i podpis rodzica)
 • Wszystkie oceny z informatyki wpisywane będą do zeszytu przedmiotowego. Rodzice podpisują ocenę.

.................................. (podpis rodzica)

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com