03. Bezpieczeństwo przede wszystkim

 Po tej lekcji będziesz :

 • wiedział co to są znaki bezpieczeństwa
 • wiedział po co się stosuje znaki bezpieczeństwa
 • znał drogę ewakuacyjna w szkole
 • znał telefony alarmowe
 • znał procedurę zgłaszania wypadku

 

 Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

 

 

Znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu

Znaki ochr. przeciwpożarowej

Znaki informacyjne

Znaki nakazu

Znaki ewakuacyjne

zadanie

ostrzegać przed niebezpieczeństwem

zakazywać pewnych zachowań

 informują o urządzeniach p-poż.

informować o obiektach

nakazywać odpowiednie zachowanie

wskazują drogę do bezpiecznego wyjścia 

kształt

trójkąt

koło

Kwadrat (czasami koło)

kwadrat

koło

Kwadrat prostokąt

kolor

żółty

Czerwono - biały

Czerwono - biały

zielony

niebieski

zielony

przykład

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy

 

Znaki ochrony przeciwpożarowej (PN-92/N-01256/01)

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego

     

Uruchamianie ręczne

Alarmowy sygnalizator

Telefon do użycia

 

Sprzęt pożarniczy

       

Zestaw sprzętu pożarniczego

Gaśnica

Hydrant wewnętrzny

Drabina pożarowa

 

Obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego

           

Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne

Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające

Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe

Zakaz gaszenia wodą

Palenie tytoniu zabronione

Zakaz używania otwartego ognia – Palenie tytoniu zabronione

 

Znaki uzupełniające

   

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego

 

 

Znaki ewakuacyjne (PN-92/N-01256/02)

Znaki ewakuacyjne

         

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Wyjście ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Przesunąć w celu otwarcia

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

         

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę

Pchać, aby otworzyć

Ciągnąć, aby otworzyć

Stłuc, aby uzyskać dostęp

 

Znaki ochrony i higieny pracy (PN-92/N-01256/03)

Znaki zakazu

       

Ogólny znak zakazu

Zakaz przejścia

Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia)

Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

       

Zakaz wstępu ze zwierzętami

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Zakaz używania drabiny

 

Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

 

Znaki ostrzegawcze

           

Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa)

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi

Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi

Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym

Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)

Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego

           

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

Uwaga zły pies

Ostrzeżenie przed kruchym dachem

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy

Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości

       

 

 

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się

Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią

Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym

Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym

 

 

 

Znaki nakazu

         

Ogólny znak nakazu

Nakaz stosowania ochrony oczu

Nakaz stosowania ochrony głowy

Nakaz stosowania ochrony słuchu

Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych

 

 

         

Nakaz stosowania ochrony stóp

Nakaz stosowania ochrony rąk

Nakaz stosowania osłony twarzy

Nakaz używania sygnału

Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

         

Nakaz umycia rąk

Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu

Nakaz stosowania osłony nastawnej

Nakaz stosowania osłony

Nakaz stosowania zamknięcia

 

Znaki informacyjne

           

Pierwsza pomoc medyczna

Prysznic bezpieczeństwa

Prysznic do przemywania oczu

Nosze

Zatrzymanie awaryjne

Telefon awaryjny

 

 

Droga ewakuacyjna w szkole prowadzi do bezpiecznego wyjścia ze szkoły w momencie zagrożenia.

Plan ewakuacji - parter

 

Plan ewakuacji - piętro

 


Telefony alarmowe:
Centrum Powiadamiana Ratunkowego 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997

Procedura alarmowania telefonicznego:

 1. Podaj adres i miejsce zdarzenia
 2. Podaj jakie występuje zagrożenie (np. pożar, powódź, wypadek)
 3. Podaj liczbę poszkodowanych i ich stan
 4. Podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz
 5. NIE ROZŁACZAJ SIĘ. POCZEKAJ NA ODPOWIEDNIE POLECENIA OSOBY Z KTÓRA ROZMAWIASZ !!!

 

 

Ćwiczenia do samodzielnej pracy:

Ćwiczenie 1:

Wypisz w tabeli nazwy czterech znaków przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, które zobaczysz na ścianach szkoły. Uzupełnij tabelkę.

Symbol znaku

Nazwa znaku

Kształt

Kolor ramki

Kolor tła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2:

Przyporządkuj wyrazy do odpowiedniego zdania - nakazu, Porządek, bezpieczne, ewakuacyjnych:

 1. ................................. na stanowisku pracy poprawia bezpieczeństwo.
 2. Znak ......................... zmuszają nas do założenia kasku.
 3. W razie pożaru powinniśmy do wyjścia ewakuacyjnego kierować się za pomocą znaków ...................
 4. Ewakuacja to ......................... opuszczenie budynku.

Ćwiczenie 3:

Zaprojektuj wygląd następujących znaków:

 1. Poruszaj się powoli.
 2. Zachowaj ciszę.
 3. Uwaga stołówka.
Joomla Templates by Joomla-Monster.com