Procedura uzyskania karty rowerowej w PSP nr 1 w Pionkach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – art. 41
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b
 3. Rozporządzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - art. 9

Procedura określa:

1)  wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2)  tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

 

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2)  egzaminie — rozumie się przez to egzamin w zakresie karty rowerowej;

3)  osobie szkolonej — rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej, ubiegającego się o wydanie karty rowerowej;

4)  zajęciach — rozumie się przez to zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

5) arkuszu zaliczeń – rozumie się przez to załącznik nr 1 do niniejszej procedury potwierdzający spełnienie wymagań dla ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

 

 1. Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego, które odbywają się na zajęciach technicznych i wychowania fizycznego potwierdzonych poprzez podpis na arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (załącznik nr 1).
 2. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową ustalany jest  corocznie z dostosowaniem do zmieniających się przepisów. Zmiana arkusza nie powoduje zmiany Procedury.

 

EGZAMIN:

 1. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności organizuje się w formie egzaminu.
 2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej i praktycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu
 3. Egzamin przeprowadza się dla uczniów szkoły podstawowej, którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek
 4. Egzamin dla osób szkolonych składa się z części:

1)  teoretycznej — przeprowadzanej w sali szkoleniowej;

2)  praktycznej — przeprowadzanej na placu manewrowym

 1. Część teoretyczna:

1) Część teoretyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.

2) Część teoretyczna egzaminu dla osób szkolonych polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi.

3) Czas trwania części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 35 minut.

4) Wynik części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.

5) Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny bezterminowo.

6) Zakres materiału na kartę rowerowa:

przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów:

 • ruch prawostronny
 • elementy drogi
 • terminy: pieszy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, znaki pionowe, poziome, uczestnik ruchu, pieszy, pojazd, pojazd uprzywilejowany
 • osoby kierujące ruchem
 • telefony alarmowe
 • znaki drogowe i sygnalizacja świetlna
 •  podział znaków na grupy: zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze, poziome, uzupełniające
 • znaczenie kolorów świateł w sygnalizatorach
 • skrzyżowania:
 • rodzaje skrzyżowań: równorzędne, podporządkowane, rondo
 • zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach
 1. Część praktyczna:

1) Do części praktycznej może przystąpić uczeń, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego.

2) Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.

3) W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.

4) Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

5) Czas trwania części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 10 minut.

6) Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

7) Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest ważny bezterminowo.

8) Zakres umiejętności praktycznych:

 • budowa roweru
 • obsługa roweru
 • obowiązkowe wyposażenie roweru
 1. Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej potwierdza się podpisem osoby uprawnionej na arkuszu zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.

EGAZMIN poprawkowy:

 • Egzamin poprawkowy odbywa się w wyznaczonych przez dyrektora szkoły terminach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczeń, który nie zdobył karty rowerowej do ukończenia szkoły podstawowej, zdaje egzamin przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie posiadające spełnienie dodatkowych wymagań o których mowa w art. 31 ust. 1, który potem wydaje kartę rowerową.
 • Uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej może otrzymać jedynie wtórnik/duplikat już zdobytej karty rowerowej.
 • Dokumentację potwierdzającą otrzymanie karty rowerowej przechowuje się przez okres 10 lat.

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com