Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1)  wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2)  tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

3)  kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4)  wzór karty rowerowej.

 

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2)  egzaminie — rozumie się przez to egzamin w zakresie karty rowerowej;

3)  jednostce szkolącej — rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego oraz ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy;

4)  osobie szkolonej — rozumie się przez to osobę niebędącą uczniem szkoły podstawowej, ubiegającą się o wydanie karty rowerowej;

5)  zajęciach — rozumie się przez to zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

 

§ 3.
Osoba szkolona uczestniczy w zajęciach, które obejmują:

1)  zajęcia teoretyczne — z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych;

2)  zajęcia praktyczne — z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem na placu manewrowym;

3)  sprawdzenie niezbędnych umiejętności.

§ 4.
Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.

§ 5. 
1. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć jest potwierdzane przez osobę prowadzącą zajęcia w dzienniku przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu.

2. Dziennik przeprowadzonych zajęć powinien zawierać:

1)  imiona i nazwisko osoby szkolonej;

2)  numer PESEL albo datę urodzenia — w przypadku osoby szkolonej nieposiadającej numeru PESEL;

3)  wykaz zajęć;

4)  listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach;

5)  datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć;

6)  serię i numer wydanej karty rowerowej.

§ 6. W przypadku przerwania przez osobę szkoloną uczestnictwa w zajęciach dyrektor lub kierownik jednostki szkolącej wydaje zaświadczenie określające zakres zajęć, w jakich uczestniczyła ta osoba.

§ 7. Osoba szkolona, chcąc kontynuować zajęcia w innej jednostce szkolącej, przekazuje jej zaświadczenie, o którym mowa w § 6. Dyrektor lub kierownik jednostki szkolącej po otrzymaniu zaświadczenia wpisuje osobę szkoloną do dziennika przeprowadzonych zajęć.

§ 8.
Dzienniki przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.

§ 9.
Zajęcia organizuje się w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10.

  1. Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych.
  2. Czas trwania zajęć praktycznych wynosi 2 godziny.

§ 11.
Sprawdzenie niezbędnych umiejętności organizuje się w formie egzaminu.

§ 12.
Egzamin przeprowadza się dla:

1)  osób szkolonych, które uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych,

2)  uczniów szkoły podstawowej — którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek.

 

§ 13.
Egzamin dla osób szkolonych składa się z części:

1)  teoretycznej — przeprowadzanej w sali szkoleniowej;

2)  praktycznej — przeprowadzanej na placu manewrowym.

 

§ 14.
1. Część teoretyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.

2. Część teoretyczna egzaminu dla osób szkolonych polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi.

3. Czas trwania części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 35 minut.

4. Wynik części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań.

 

§ 15. 
1. Część praktyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego.

2. W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego.

3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

4. Czas trwania części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 10 minut.

5. Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

§ 16.
Jednostka szkoląca wyznacza termin egzaminu dla osób szkolonych umożliwiający jego przeprowadzenie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

§ 17.
Podczas przeprowadzania egzaminu dla osób szkolonych w sali szkoleniowej oraz na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoba prowadząca egzamin oraz osoby, o których mowa w art. 65 ust. 2 ustawy.

§ 18.
Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, jednostka szkoląca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.

§ 19.
Jeżeli osoba zdająca egzamin dla osób szkolonych uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, jednostka szkoląca wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.

§ 20.
Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

§ 21.
1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

1)  teoretycznej — uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;

2)  praktycznej — przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.

2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

3. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

5. Przepisy § 15 ust. 1-3 oraz § 18-20 stosuje się odpowiednio.

§ 22.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. (poz. 512)

Załacznik nr 2 - wzór karty rowerowej.

opis:

  1. Karta rowerowa jest w formacie A7 w układzie pionowym.
  2. Karta rowerowa ma dwie strony barwy różowej.
  3. Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.
  4. Okrąg z symbolem „mp.” na pierwszej stronie karty rowerowej ma średnicę 15 mm.