PSO - matematyka

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI
1. W ocenianiu z matematyki obowiązują wszystkie zasady zawarte w WSO.
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
3. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia (wg ważności)

 • prace klasowe
 • sprawdziany
 • odpowiedzi ustne
 • aktywność na lekcji
 • prace domowe
 • prace dodatkowe

4. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać minimum 5 ocen.
5. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
6. Prace klasowe sprawdzają wiedzę i umiejętności ucznia z całego działu w danej klasie.
Na sprawdzianie obowiązuje znajomość materiału z kilku ostatnich lekcji.
7. Punkty zdobyte na sprawdzianie i pracy klasowej są przeliczane na oceny w następujący sposób
0% - 29% - niedostateczny
30% - 49% - dopuszczający
50% - 74% - dostateczny
75% - 84% - dobry
85% - 95% - bardzo dobry
96%- 100% - celujący
8. Na sprawdzianie i pracy klasowej uczeń ma możliwość uzyskania oceny celującej, jeśli wykona pracę na ocenę bardzo dobry i rozwiąże zadanie dodatkowe.
9. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły lub w uzgodnionym z nauczycielem terminie.
10. Zasady poprawy ocen z prac klasowych ustala nauczyciel na początku semestru.
11. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
12. Krótkie niezapowiedziane sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.
13. Aktywność uczniów na lekcji jest oceniana za pomocą „plusów”. Zasady zamiany plusów na oceny ustala nauczyciel z uczniami na początku roku szkolnego
14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po trwającej co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.
15. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
16. Każdy uczeń ma prawo zgłosić 3 nieprzygotowania do lekcji na określonych przez nauczyciela zasadach.
17. Wymagania z matematyki są dostosowywane przez nauczyciela do możliwości intelektualnych i dysfunkcji ucznia.

 • Prace pisemne są dostosowywane do opinii wydanej przez PPP
 • Prace domowe są dostosowywane do możliwości intelektualnych ucznia
 • Odpowiedzi ustnej uczeń udziela na zasadach zgodnych z zaleceniami PPP

Poziomy wymagań na oceny szkolne
K – wymagania konieczne – na ocenę dopuszczającą ( śródsemestralną i  roczną)
Uczeń:
 posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu,
 potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze definicje, twierdzenia, własności, konstrukcje z zakresu przerobionego materiału,

 sprawdziany  pisze w większości przynajmniej na ocenę dopuszczającą,
 stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego,
 w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,
 rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.
 

P – wymagania podstawowe – na ocenę dostateczną
Uczeń:
 posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia,
 rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności,
 sprawdziany pisze na ocenę pozytywną (dostateczną lub co najmniej dopuszczającą),
 przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,
 potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,
 potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów.

R – wymagania rozszerzające – na ocenę dobrą
Uczeń:
 posiada wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową,
 potrafi logicznie myśleć,
 sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,
 systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,
 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,
 wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały,
 poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,
 potrafi współpracować w grupie.


D – wymagania dopełniające - na ocenę bardzo dobrą
Uczeń:
 ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy,
 potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach,
 potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,
 samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy,
 w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre,
 systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,
 bierze udział w konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym.

W – wymagania wykraczające na ocenę celującą
Wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy.
Uczeń:
 biegle rozwiązuje problemy,
 stosuje rozwiązania nietypowe,
 potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk,
 jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,
 systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury
 jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego,
 bierze udział w konkursach i olimpiadach matematycznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 


Kryteria oceny okresowej i rocznej  
 Na ocenę semestralną największy wpływ mają oceny uzyskane z klasówek i kartkówek.
 Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.
 Ocenę śródsemestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny.

Ocena śródsemestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu
uwzględnia:

 • stopień opanowania materiału;
 • postępy ucznia,
 • aktywność,
 • systematyczność i pilność,
 • samodzielność pracy,
 • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
 • prezentacje przez uczniów własnej pracy;
 • rozwiązywanie dodatkowych zadań.

Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com