00. Przedmiotowy System Oceniania

 

Przedmiotowy system oceniania 

zajęcia komputerowe

Umiejętności:

 • umiejętność uruchamiania i zamykania komputera
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera
 • umiejętność zdobywania informacji z wykorzystaniem różnych technologii informatycznych
 • umiejętność komunikowania się i przesyłania informacji
 • umiejętność tworzenia dokumentów elektronicznych
 • umiejętność wykorzystywania technik informatycznych do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności

 Ocenianie z przedmiotu zajęcia komputerowe będą:

Ocenianiu podlegają

Kiedy

Częstotliwość

sprawdziany, testy całogodzinne

Po następujących częściach materiału:

- tworzenie dokumentów tekstowych

- tworzenie prezentacji multimedialnych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń oraz tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki)

Po następujących częściach materiału:

- tworzenie dokumentów tekstowych

- tworzenie prezentacji multimedialnych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń oraz tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

odpowiedzi ustne

W trakcie omawiania następujących części materiału:

- tworzenie dokumentów tekstowych

- tworzenie prezentacji multimedialnych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń oraz tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

prace domowe

W trakcie omawiania:

- tworzenia dokumentów tekstowych

- tworzenia prezentacji multimedialnych

- korzystania z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywania obliczeń oraz tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

- multimediów

maksymalnie

4 razy w roku

aktywność na zajęciach/przygotowanie do zajęć

 

maksymalnie

4 razy w roku

szczególne osiągnięcia (konkursy)

 

1 raz w roku

zeszyt przedmiotowy

 

4 razy w roku

prace dodatkowe

 

dla chętnych

1 raz w roku

 

Kryteria oceniania:

1. prace pisemne:

 • od 30% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający
 • od 51% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny
 • od 75% możliwych do uzyskania punktów – dobry
 • od 90% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry
 • od 90%  możliwych do uzyskania punktów i zadanie dodatkowe wykraczające poza program – celujący

2.  odpowiedzi ustne

 • zgodna z tematem
 • posługiwanie się poznanymi pojęciami
 • prawidłowość i komplementarność odpowiedzi

3. praca domowa

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

4.  prowadzenie zeszytu

 • staranność
 • kompletność
 • estetyka

5.   aktywność na zajęciach

 • zgodność z tematem
 • stosowaniem poznanych pojęć i wyrażeń
 • poprawność odpowiedzi

6.  szczególne osiągnięcia

 • udział w konkursach
 • osiągnięta pozycja

7.   prace dodatkowe

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

Wiedza i umiejętności na poszczególne oceny szkolne przy ocenianiu bieżącym:

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Wymagania w zakresie posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami.

Pokazać i nazwać części składowe komputera

Znać podstawowe klawisze klawiatury.

Korzystać z myszy.

Włączyć i wyłączyć komputer.

Przygotować komputer do pracy

Posługiwać się klawiaturą.

Otwierać zamykać katalog, uruchomić program korzystając z klawiatury i myszy.

Uruchomić i obsłużyć grę komputerową korzystając z klawiatury i myszy.

Przedstawić w najprostszy sposób połączenie części składowych komputera.

Uruchomić grę z dowolnego napędu.

Uruchomić grę korzystając z poleceń systemu operacyjnego.

Omówić przeznaczenie rzadziej stosowanych urządzeń WE/WY (np.  skaner, ploter).

Stosować wzorzec do wyszukiwania plików.

Umiejętnie obsługiwać gry z wykorzystaniem systemu pomocy.

Umieć obsługiwać urządzenia peryferyjne komputera.

Przygotować materiały wykorzystywane na zajęciach.

Wymagania w zakresie tworzenia własnych tekstów, rysunków i muzyki.

Zredagować prosty tekst.

Wykonywać proste rysunki.

Nanosić poprawki na rysunku.

Odtworzyć utwór muzyczny.

Zachować tekst i rysunek.

Zredagować prosty tekst z wykorzystaniem różnych czcionek i ich kroju.

Poprawiać błędnie napisane teksty przez rozsuwanie i nadpisywanie.

Wykonywać proste rysunki  wykorzystując dostępne narzędzia i kolory.

Nanosić poprawki na rysunku .

Prezentować bryły w perspektywie i rzutach prostokątnych

Odtworzyć istniejący utwór muzyczny w danym edytorze.

Zmienić tempo i tonację istniejącego utworu muzycznego.

Zachować tekst, rysunek, utwór muzyczny.

Stworzyć wzorzec dokumentu.

Kopiować fragment tekstu.

Wykonywać operacje na fragmentach rysunku.

Rysować proste bryły i prezentować je w rzutach prostokątnych i  perspektywie.

Wprowadzać zmiany w zapisie nutowym.

Drukować tekst, rysunek, utwór muzyczny.

Łączyć grafikę z tekstem.

Racjonalnie wykorzystywać poznane narzędzia w edytorze graficznym.

Wykazać zalety projektowania komputerowego.

Napisać dowolny utwór muzyczny.

Tworzyć dokument z wykorzystaniem danych znajdujących się w innych programach.

Formatować dowolny dokument

Wymagania w zakresie wykonywania obliczeń matematycznych.

Wyróżniać podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego.

Wprowadzać dane do komórki

Wyróżniać elementy arkusza kalkulacyjnego.

Wskazać komórkę o podanym adresie

Tworzyć proste formuły, kopiować komórki, tworzyć wykresy w oparciu o tabele.

Usuwać wiersze i kolumny w arkuszu.

Tworzyć wykresy funkcji do stworzonej wcześniej tabeli argumentów i wartości funkcji.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań na procenty i innych złożonych zadań.

Przetwarzanie i przedstawianie (tabelaryczne i graficzne) danych.

Wymagania w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji.

Odczytać informacje z istniejącej bazy danych.

Odszukać i odczytać informację z podanej bazy danych.

Dopisywać, usuwać i porządkować dane w istniejącej bazie.

Wydrukować wyszukaną informację.

Stworzyć bazę danych do porządkowania własnej kolekcji.

Tworzenie raportów.

 

Pozostałe wytyczne:

 1. Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo „+” - pięć „+” ocena bardzo dobra
 2. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej zgłasza się na początku lekcji
 3. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo „-” - trzy „-” ocenaniedostateczna
 4. Każdą pracę pisemną i odpowiedź ustną, z której uczeń otrzymał ocenę niższą niż 5, można poprawić w ciągu tygodnia od dnia jej otrzymania. Ocena poprawkowa jest oceną dodatkową wpisywaną do dziennika i od tej pory zastępuje poprzednią ocenę.
 5. Sprawdzian oddawany jest w ciągu 7 dni
 6. Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni nie jest pytany i nie pisze sprawdzianów z ostatnich zajęć.
 7. Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.
 8. Wszelkie prace dodatkowe (wykonane w celu np. poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.

 

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności
  w uczeniu się,
 • zindywidualizowanie programu w zakresie treści programowych,
 • wydłużenie czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),
 • ocenianie prac pisemnych przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, prace nie są obniżane z powodu błędów ortograficznych,
 • ocena ma pełnić przede wszystkim funkcję motywującą, a ocenianie ma służyć dziecku i pozwalać korygować jego dotychczasowe postępowanie, oraz uruchamiać samoocenę ucznia.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com