PSO - geografia

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Przedmiotem oceniania są:

 • wiadomości,
 • umiejętności,
 • postawa ucznia i jego aktywność.


Formy aktywności podlegającej ocenie:

 • wypowiedzi ustne,
 • prace pisemne,
 • kartkówki obejmujące materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji,
 • sprawdziany podsumowujące działy,
 • sprawdziany semestralne lub całoroczne,
 • aktywność na lekcjach,
 • znajomość mapy,
 • prace domowe,
 • zeszyty przedmiotowe,
 • prace dodatkowe ( prezentacje, plansze tematyczne, prace plastyczne, albumy),
 • udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią


Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej, rocznej:
1. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały semestr. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych a ocena roczna z oceny semestralnej i ocen cząstkowych drugiego semestru i nie jest średnią arytmetyczną.
2. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki, odpowiedzi ustne. Inne oceny mają charakter wspomagający. Podczas wystawiania ocen brane są pod uwagę zdobyte oceny przez ucznia, jego postawa i zaangażowanie w naukę.
3. Na koniec semestru uczeń nie może dodatkowo odpowiadać by uzyskać wyższą ocenę.
Postawienie wyższej oceny może wiązać się ze zdobyciem przez ucznia laureata konkursu o znaczeniu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
4. Oceny ustalone są w stopniach według następującej skali:
Stopień celujący - 6
Stopień bardzo dobry - 5
Stopień dobry - 4
Stopień dostateczny - 3
Stopień dopuszczający - 2
Stopień niedostateczny - 1
Wiedza i umiejętności ucznia sklasyfikowana została na poziomach: 
podstawowym - obejmuje on poziom konieczny i podstawowy i pozwalają wystawić ocenę
dopuszczającą lub dostateczną .


Wymagania na tym poziomie obejmują treści:

 • najbardziej przystępne,
 • najprostsze i uniwersalne,
 • niezbędne na dalszym etapie kształcenia,
 • bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

ponadpodstawowym - obejmuje poziom rozszerzający, dopełniający i wykraczający,odpowiadający ocenom : dobrej, bardzo dobrej i celującej.

Wymagania na tym poziomie obejmują treści:

 • bardziej złożone i mniej typowe,
 • przydatne ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia,
 • pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów,
 • trudniejsze do opanowania,
 • najbardziej złożone i unikatowe,
 • twórcze naukowo i oryginalne.


Zasady oceniania i klasyfikacji.

 1. Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy i podręcznik.
 2. Testy, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.
 3. Testy są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku.
 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ,jest zobowiązany zaliczyć materiał z testu wciągu 2 tygodni.
 5. Uczeń nieobecny na kartkówce uzupełnia napisanie kartkówki na konsultacjach w ciągu dwóch tygodni.
 6. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę pisemną, zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela. Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego.
 7. Otrzymana ocena z poprawy pracy klasowej jest oceną ostateczną i brana jest pod uwagę przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych.
 8. Nauczyciel może przeprowadzić krótkie kartkówki, które nie podlegają poprawie z co najwyżej 3 ostatnich lekcji.
 9. Nieobecność na lekcji ucznia nie zwalnia go z przygotowania do lekcji. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt, odrobić zadanie domowe.
 10. Wszelkie nieprzygotowania do lekcji ( brak zeszytu, zadania domowego) zgłaszane są na początku lekcji. Jeżeli w trakcje lekcji okaże się, że uczeń nie ma zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.
 11. Ocena ucznia jest jawna, częsta, obiektywna, umotywowana i systematyczna. O wszelkich stopniach uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania.
 12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może by klasyfikowany z przedmiotu. 

Przeprowadzony może być egzamin klasyfikacyjny.


Narzędzia pomiaru, a kryteria oceniania:

 1. praca klasowa, sprawdzian - kryterium procentowe,
 2. kartkówka - kryterium procentowe,
 3. odpowiedź ustna - kryterium opisowe,
 4. praca domowa - kryterium opisowe,
 5. praca w grupach - kryterium opisowe,
 6. referat kryterium – kryterium opisowe,
 7. inne formy - kryteria opisowe ustalane na bieżąco.

Przyjmuje się następujący przelicznik % przy ocenianiu prac pisemnych:
celujący – 96 - 100%
bardzo dobry 85 % - 95 %
dobry 75 % - 84 %
dostateczny 50 % - 74 %
dopuszczający 30 % - 49 %
niedostateczny 0 % - 29%
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
 • prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,
 • formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
 • stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,
 • bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 • wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
 • w pracach pisemnych osiąga 96 - 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na dodatkowe pytania ,
 • odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
 • wykazuje się biegłą znajomością mapy,
 • potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych źródeł,
 • potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi,
 • rozwiązuje zadania astronomiczne,
 • aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 • w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 85% do 100% punktów możliwych do zdobycia.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 • dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe,
 • dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,
 • odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,
 • sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi i pojęciami geograficznymi,
 • porównuje treści map geograficznych,
 • jest aktywny na lekcji,
 • w pracach pisemnych osiąga od 75% do 84% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
 • wykazuje zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze,
 • podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych, 
 • wykonuje wykres na podstawie danych liczbowych,
 • odczytuje informacje z map tematycznych,
 • wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
 • w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 74% punktów.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
 • większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela, 
 • potrafi wymienić sfery Ziemi,
 • potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,
 • tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,
 • na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela,
 • jest mało aktywny na lekcji,
 • w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
 • wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
 • nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o małym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie potrafi czytać mapy,
 • wykazuje się bierną postawą na lekcji,
 • w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com