08. Zagrożenia powodziowe

Po tej lekcji będziesz:

 • wymieniał główne przyczyny powodzi w Polsce;
 • wymieniał zadania organów państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;
 • uzasadniał potrzebę obserwacji stanu wód oraz urządzeń hydrotechnicznych;
 • wyjaśniał, jak należy się zachowywać w czasie powodzi i czego w czasie powodzi robić nie wolno;
 • planował niezbędne zapasy, które powinien zgromadzić dla swojej rodziny, aby przetrwać kilka dni w sytuacji kryzysowej;
 • uzasadniał bezwzględny nakaz stosowania się do poleceń służb ratowniczych i sanitarnych w czasie powodzi;
 • wymieniał i uzasadnia działania przygotowujące do ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią;
 • opisywał działania, które należy podjąć po opadnięciu wód powodziowych i powrocie do miejsca zamieszkania.

 Obejrzyj film POWODZIE wskazany przez nauczyciela.

 

Praca na lekcji:

Korzystając z podręcznika lub internetu w ciągu 20 minut w zeszycie lub w dokumencie zapisanym w komputerze:

 1. Napisz co to jest powódź

 2. Wymień co najmniej 4 przyczyny powodzi

 3. Wymień sposoby ochrony przeciwpowodziowej

 4. Co to jest stan ostrzegawczy i alarmowy

 5. Opisz zasady zachowania się w razie powodzi

 

 

Na ocenę celującą (6) - dla chętnych

 Na kolejną lekcję opracuj i zapisz instrukcję ewakuacji twoich domowników. Wymień w niej przedmioty, które powinniście zabrać.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com