00. Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Umiejętności:

 • zrozumienie istoty bezpieczeństwa państwa
 • umiejętność podjęcia prawidłowych działań w sytuacjach zagrożeń
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy

 Ocenianie z przedmiotu będą:

Ocenianiu podlegają

Kiedy

Częstotliwość

prezentacje

 

minimalnie

1 raz w roku

sprawdziany, testy całogodzinne

 

maksymalnie

4 razy w roku

sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki)

 

maksymalnie

4 razy w roku

odpowiedzi ustne

 

maksymalnie

4 razy w roku

prace domowe

 

maksymalnie

4 razy w roku

aktywność na zajęciach/przygotowanie do zajęć

 

maksymalnie

4 razy w roku

szczególne osiągnięcia (konkursy)

 

1 raz w roku

zeszyt przedmiotowy

 

maksymalnie

4 razy w roku

prace dodatkowe

 

dla chętnych

1 raz w roku

 

Kryteria oceniania:

1. prace pisemne:

 • od 30% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający
 • od 51% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny
 • od 75% możliwych do uzyskania punktów – dobry
 • od 90% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry
 • od 90%  możliwych do uzyskania punktów i zadanie dodatkowe wykraczające poza program – celujący

2.  odpowiedzi ustne

 • zgodna z tematem
 • posługiwanie się poznanymi pojęciami
 • prawidłowość i komplementarność odpowiedzi

3. praca domowa

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

4.  prowadzenie zeszytu

 • staranność
 • kompletność
 • estetyka

5.   aktywność na zajęciach

 • zgodność z tematem
 • stosowaniem poznanych pojęć i wyrażeń
 • poprawność odpowiedzi

6.  szczególne osiągnięcia

 • udział w konkursach
 • osiągnięta pozycja

7.   prace dodatkowe

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

Wiedza i umiejętności na poszczególne oceny szkolne przy ocenianiu bieżącym:

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa państwa

 • definiuje bezpieczeństwo
 • wymienia rodzaje bezpieczeństwa
 • opisuje geopolityczne położenie Polski
 • wymienia rodzaje i dziedziny bezpieczeństwa państwa
 • omawia wybrane aspekty geopolitycznego położenia
  dla bezpieczeństwa narodowego

 • opisuje rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski

 • definiuje pojęcia ochrony i obrony narodowej
 • wymienia podmioty odpowiadające za  bezpieczeństwo kraju i jego obywateli
 • wymienia wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie

 • wskazuje najpopularniejsze źródła wiedzy pozapodręcznikowej
 • omawia historyczną ewolucję modelu
  bezpieczeństwa Polski 
 • wymienia przykłady polskiej aktywności na rzecz
  zachowania bezpieczeństwa (w ONZ, OBWE,
  NATO)

Wymagania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia

 • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń
 • dokonuje podziału zagrożeń ze względu na źródło ich pochodzenia
 • wymienia numery alarmowe w Polsce i przypisuje
  je odpowiednim służbom

 • wyjaśnia termin „ewakuacja” i omawia jej
  znaczenie

 • wymienia główne przyczyny pożarów
 • wymienia główne przyczyny powodzi
 • wymienia pogodowe zagrożenia dla
  bezpieczeństwa człowieka

 • wymienia główne przyczyny wypadków
  komunikacyjnych

 • omawia genezę i formy współczesnych aktów
  terroru

 • omawia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
 • wymienia podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń i tworzące system ratownictwa w Polsce
 • poszczególnym podmiotom ratowniczym
  przypisuje odpowiednie zadania

 • rozróżnia rodzaje i stopnie ewakuacji
 • opisuje zasady postępowania po dostrzeżeniu
  pożaru

 • wymienia zadania państwa w zakresie ochrony
  przeciwpowodziowej

 • wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie
  powodzi

 • opisuje praktyczne sposoby przeciwdziałania
  zagrożeniom podczas intensywnych opadów
  śniegu oraz ekstremalnie niskich temperatur

 • opisuje zagrożenia towarzyszące tym wypadkom

 • wymienia czynności, które należy wykonać, aby ocenić sytuację na miejscu zdarzenia, i stosuje tę wiedzę w praktyce

 • rozumie konieczność powiadamiania służb
  porządkowych (policji, straży miejskiej)
  o podejrzanie zachowujących się osobach lub
  podejrzanych przedmiotach zauważonych
  w miejscach publicznych

 • charakteryzuje działanie i zadania systemu wykrywania skażeń i alarmowania
 • wymienia środki  alarmowe podstawowe i zastępcze
 • rozróżnia sygnały alarmowe
 • rozpoznaje znaki ewakuacyjne i informacyjne

 • zna szkolną instrukcję ewakuacji

 • omawia przeznaczenie podręcznego sprzętu
  gaśniczego i jego rozmieszczenie np. w szkole

 • opisuje sposób obsługi gaśnic i hydrantu
  wewnętrznego

 • opisuje zasady postępowania po opadnięciu wód
  powodziowych

 • uzasadnia bezwzględny nakaz stosowania się
  do poleceń służb ratowniczych i sanitarnych
  w czasie powodzi

 • omawia sposoby ochrony przed niszczącymi
  skutkami upałów, wichury i gwałtownych burz

 • omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa
  poszkodowanym, ratownikowi, osobom
  postronnym i w miejscu zdarzenia

 • opisuje zasady zachowania się na wypadek:
  − strzelaniny
  − znalezienia się w sytuacji zakładniczej
  − ataku bombowego
  − ataku gazowego
  − otrzymania podejrzanej przesyłki

 • wymienia rodzaje komunikatów ostrzegawczych
 • omawia sposób ogłaszania i odwołania alarmów
 • opisuje sposób zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu lub wydaniu komunikatu ostrzegawczego
 • wymienia sposoby przeciwdziałania panice
 • omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt
  z terenów zagrożonych

 • opisuje sposób zaopatrywania w wodę i żywność
  podczas ewakuacji

 • uzasadnia znaczenie przeciwdziałania panice
  i podporządkowania się poleceniom służb
  ratowniczych

 • rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej

 • wyjaśnia, jak gasić zarzewie ognia i odzież
  płonącą na człowieku

 • planuje niezbędne zapasy, które powinien
  zgromadzić dla swojej rodziny, aby przetrwać
  kilka dni w sytuacji kryzysowej

 • omawia podstawowe zasady postępowania
  ratownika w miejscu zdarzenia (wypadek
  komunikacyjny)

 • opisuje zasady kodowania informacji na tablicach
  ADR

 • opisuje zasady zachowania się po uwolnieniu
  substancji toksycznych

 

Wymagania w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 •  wyjaśnia termin „pierwsza pomoc”
 • wymienia czynności, które na miejscu zdarzenia
  należy podjąć w trosce o bezpieczeństwo: świadka, ratownika, poszkodowanych, miejsca zdarzenia i pozostałych osób

 • poprawnie konstruuje komunikat wzywający
  pomoc fachową

 • podaje numery alarmowe

 • wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok, opatrunek
  uciskowy, opatrunek osłaniający

 • wyjaśnia pojęcia: złamanie, zwichnięcie, skręcenie
 • wyjaśnia pojęcia: oparzenie, udar słoneczny, udar
  cieplny, odmrożenie, wychłodzenie

 • określa prawny i moralny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym
 • wskazuje sposób zabezpieczenia się ratownika
  w kontakcie z poszkodowanym

 • wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”
 • ocenia bezpieczeństwo miejsca wypadku
 • sprawdza, czy poszkodowany oddycha
 • definiuje pojęcie „resuscytacja krążeniowooddechowa”
 • omawia przeznaczenie i podstawowe typy
  apteczek pierwszej pomocy

 • wykonuje w obrębie kończyny opatrunki
  uciskowe i osłaniające

 • stosuje rękawiczki ochronne podczas
  opatrywania ran

 • zakłada temblak
 • demonstruje sposób schładzania oparzonej
  kończyny

 • omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa
  ratownika w  wypadkach zadławienia, zawału serca, udaru

 • wyjaśnia rolę układów: krążenia, nerwowego, oddechowego w utrzymaniu podstawowych funkcji życiowych
 • wyjaśnia pojęcie „stan nagłego zagrożenia zdrowotnego”
 • opisuje wybrane sposoby transportu osób przytomnych i nieprzytomnych
 • ocenia stan świadomości poszkodowanego

 • wymienia objawy utraty przytomności

 • układa poszkodowanego nieprzytomnego,
  ale oddychającego, w pozycji bezpiecznej

 • zapewnia poszkodowanemu ochronę termiczną

 • umiejętnie stosuje folię NRC

 • wymienia główne przyczyny omdlenia

 • charakteryzuje objawy zwiastujące omdlenie

 • stosuje środki ochrony osobistej podczas
  wykonywania RKO

 • wylicza przedmioty wchodzące w skład apteczki
  pierwszej pomocy:
  − samochodowej
  − turystycznej
  − domowej

 • wymienia rodzaje krwotoków i charakteryzuje je
 • zna i stosuje zasady doraźnego unieruchomienia
  kości i stawów

 • omawia pryncypialne zasady postępowania w przypadku podejrzenia urazów kręgosłupa
 • omawia zasady postępowania ratowniczego
  w przypadkach:
  − oparzeń termicznych
  − oparzeń środkami chemicznymi
  − wychłodzenia organizmu i odmrożeń

 • opisuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia
 • wyjaśnia znaczenie czasu podczas udzielania pierwszej pomocy
 • udrażnia drogi oddechowe (rękoczynem czoło–
  żuchwa)

 • wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg
  oddechowych u osoby nieprzytomnej

 • udziela pierwszej pomocy w przypadku omdlenia
 • wymienia warunki i czynniki zapewniające
  realizację RKO na wysokim poziomie
  skuteczności

 • omawia algorytm ratowniczy RKO u dorosłych
  i dzieci

 • wykonuje pełen cykl RKO na manekinie
  dorosłego i niemowlęcia (samodzielnie i w parze)

 • opisuje działanie i obsługę automatycznego
  defibrylatora zewnętrznego

 • opisuje zasady doboru i przechowywania
  składników apteczki pierwszej pomocy

 • proponuje improwizowane środki opatrunkowe,
  zależnie od rodzaju zranienia

 • wykonuje opatrunek zależnie od miejsca
  zranienia (inne niż kończyna)

 • opisuje najczęstsze okoliczności urazów
  kręgosłupa

 • podaje przykłady zapobiegania urazom w domu,
  w pracy, podczas rekreacji i w sporcie

 • omawia objawy oraz sposób udzielania pierwszej
  pomocy w przypadkach:
  − zadławienia

 • omawia schemat postępowania
  w przypadku zadławienia

 • wykonuje na manekinie rękoczyny
  ratunkowe w przypadku zadławienia

 • wymienia przykłady działań zapobiegających
  zadławieniu u małych dzieci
  − zawału serca
  − udaru mózgu
  − napadu padaczkowego
  − ciała obcego w oku
  − zatrucia
  − tonięcia
  − porażenia prądem
  − ukąszenia
  − użądlenia

 • podaje przykład aplikacji na telefon pomocnej w udzielaniu pierwszej pomocy
 • opisuje wybrane sposoby transportu osób
  przytomnych i nieprzytomnych

 • opisuje ogniwa łańcucha przeżycia

 • wyjaśnia, kiedy można zastosować odwrócony
  schemat CAB

 • opisuje znaczenie RKO w akcji ratowniczej
 • przedstawia zalety zastosowania AED w akcji
  ratowniczej

 • demonstruje sposób tamowania krwotoku z nosa
 • proponuje skuteczne sposoby zapobiegania
  oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem
  środowiska domowego i małych dzieci

 • rozwija swoje zainteresowania w zakresie
  przedmiotu

 • proponuje własne – alternatywne – rozwiązania w zakresie pierwszej pomocy

Wymagania w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 • definiuje zdrowie
 • wymienia główne choroby cywilizacyjne
 • wyjaśnia znaczenie terminów „komunikacja
  werbalna” i „komunikacja niewerbalna”

 •  wymienia wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu i opisuje sposoby ich kontrolowania
 • wymienia główne przyczyny chorób
  cywilizacyjnych

 • wymienia zachowania prozdrowotne
 • wymienia zachowania szkodliwe dla zdrowia (ryzykowne) i wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków
 • analizuje i ocenia własne zachowania i możliwości
  związane ze zdrowiem

 • wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie

 • proponuje zestaw działań łagodzących skutki
  stresu

 • wymienia czynniki mające wpływ na zdrowie i różnicuje je na takie, które są niezależne od człowieka, i takie, na które ma on całkowity wpływ
 • opisuje przewidywane skutki zachowań
  korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia,
  zarówno te krótko-, jak i długofalowe

 • określa rzetelne źródła informacji o zdrowiu oraz
  świadczeniach i usługach medycznych

 • omawia objawy depresji, anoreksji i uzależnień
  behawioralnych

 • wymienia zasady aktywnego słuchania

 • wymienia najczęstsze zakłócenia w komunikacji
  interpersonalnej oraz bariery komunikacyjne

 • wymienia zasady asertywności

 • buduje komunikaty asertywne

 • odmawia stanowczo i z zachowaniem wysokiej
  kultury

 • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym
 • proponuje indywidualny plan żywieniowy,
  treningowy, program aktywnego wypoczynku
  oraz inne, istotne działania, sprzyjające jego
  prawidłowemu funkcjonowaniu w środowisku
  przyrodniczym i społecznym

 • proponuje sposoby zapobiegania chorobom
  cywilizacyjnym
 • wymienia i świadomie wykorzystuje elementy
  komunikacji niewerbalnej

 • proponuje rozwiązania spornych kwestii zgodnie
  z zasadami negocjacji

 

 

Pozostałe wytyczne:

 1. Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo „+” - pięć „+” ocena bardzo dobra
 2. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej zgłasza się na początku lekcji
 3. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo „-” - trzy „-” ocena niedostateczna
 4. Każdą pracę pisemną i odpowiedź ustną, z której uczeń otrzymał ocenę niższą niż 5, można poprawić w ciągu tygodnia od dnia jej otrzymania. Ocena poprawkowa jest oceną dodatkową wpisywaną do dziennika i od tej pory zastępuje poprzednią ocenę.
 5. Sprawdzian oddawany jest w ciągu 7 dni
 6. Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni nie jest pytany i nie pisze sprawdzianów z ostatnich zajęć.
 7. Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.
 8. Wszelkie prace dodatkowe (wykonane w celu np. poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się,
 • zindywidualizowanie programu w zakresie treści programowych,
 • wydłużenie czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),
 • ocenianie prac pisemnych przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, prace nie są obniżane z powodu błędów ortograficznych,
 • ocena ma pełnić przede wszystkim funkcję motywującą, a ocenianie ma służyć dziecku i pozwalać korygować jego dotychczasowe postępowanie, oraz uruchamiać samoocenę ucznia.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com