Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa

 Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa

 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był w szkole projekt dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa stanowiący modyfikację ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”. Projekt został opracowany przez Zespół Wychowawczy.

Cel główny projektu to wzmacnianie bezpieczeństwa. Cele szczegółowe to: zapewnianie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, popularyzowanie zasad współżycia społecznego, przeciwdziałanie patologiom, wyposażenie w umiejętność przewidywania i unikania zagrożeń oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W projekcie zaproponowano i zrealizowano następujące zadania:

 • Opracowanie lub zaktualizowanie kontraktów klasowych w oparciu o temat „ Co to są normy, zasady, reguły, do czego służą i dlaczego należy ich przestrzegać”.

- To zadanie zrealizowały prawie wszystkie klasy podczas lekcji wychowawczych

 • „ Bezpieczna droga do szkoły”- spotkania klas pierwszych z policjantem odbyły się na początku roku szkolnego, klasy drugie przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa podczas spacerów z wychowawcami.

 • Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat „ Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” ze zwróceniem uwagi na kulturę osobistą, relacje między uczniami, używanie wulgaryzmów. ( można zaprosić policjanta, prawnika…)

- Zadanie zostało zrealizowane prawie w każdej klasie podczas spotkań z przedstawicielami policji dla uczniów klas V i VI oraz podczas lekcji wychowawczych

w formie pogadanek prowadzonych przez wychowawców i pedagoga

 • „ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel- uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w klasie, szkole, miejscu zamieszkania)

- klasy II- IV wykonały plakaty, które były wyeksponowane w formie galerii na korytarzach szkolnych.

- klasy V- VI – prace literackie w ramach lekcji j. polskiego

- Wszyscy uczniowie klas V - VI opracowywali ten temat w formie literackiej. Najlepsze prace wybrane przez nauczycieli polonistów zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ponadto uczniowie klasy III b przygotowali i zaprezentowali swoim kolegom bardzo ładny spektakl o tolerancji.

 • „ Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”

- Spotkanie z kuratorem odbyło się w klasie IV a, gdzie kuratorem jest wychowawca. Temat ten był także poruszany podczas spotkań z policją i pogadanek prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

 • „ Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy itp.” - spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym

– To zadanie zostało zrealizowane w bardzo różnych formach.

W poszczególnych klasach młodszych realizowane były różne programy, tj. „Bezpiecznie zbieramy grzyby”, Powiedz NIE obcemu” oraz pogadanki np. złym dotyku, o bezpiecznych zabawach z psami itp. W styczniu klasy I-III miały spotkanie z policją dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. Klasy II b i II c oraz klasy III zaprosiły na spotkania w szkole ratownika medycznego , natomiast uczniowie klas VI mieli takie spotkanie podczas pobytu w Gimnazjum nr 2. Klasy V i VI miały spotkania z przedstawicielami policji na temat bezpiecznych zachowań, zagrożeń i odpowiedzialności za swoje czyny oraz spotkanie z przedstawicielami Sanepid-u dotyczące niebezpieczeństwa dopalaczy. Uczniowie klas VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o uzależnieniach oraz wirusie HIV i chorobie AIDS. Wszyscy uczniowie wzięli udział w festynie „Z mundurem za pan brat” z okazji Dnia Dziecka

 • Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach lekcji wychowawczych, WDŻ, przyrody, dotyczące szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków; jak się przed tym bronić – zadanie zostało zrealizowane podczas różnych zajęć lekcyjnych w formie pogadanek i projekcji filmów bądź prezentacji multimedialnych, bardziej w klasach III – VI, niż w młodszych. Uczniowie klas V – VI mieli ponadto spotkanie z pracownikami Sanepid-u dotyczące niebezpieczeństwa dopalaczy. Uczniowie klasy V b przygotowali krótką scenkę profilaktyczną.

 • Bezpieczny Internet - zagrożenia płynące z sieci. Przeprowadzenie pogadanki dla uczniów i rodziców, przygotowanie materiałów dla rodziców ( wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej) - Bardzo rzetelnie zostało zrealizowane zadanie dotyczące bezpiecznego internetu w klasach IV. Na lekcjach nauczycielka informatyki przeprowadzała pogadanki z uczniami jak należy bezpiecznie korzystać z internetu, jakie są możliwe zagrożenia jak również i korzyści płynące z sieci. Zapoznała uczniów z serwisami poświęconymi tego typu zagadnieniom. Uczniowie wykonywali również plakaty promujące bezpieczne zachowania w internecie oraz na zajęciach komputerowych odegrali scenki dotyczące bezpieczeństwa w internecie.

W pozostałych klasach zadanie zostało zrealizowane w formie pogadanek na zajęciach komputerowych oraz lekcjach wychowawczych oraz w niektórych klasach w formie pogadanek dla rodziców.

 • Zorganizowanie Kącika Prawnego w wersji elektronicznej.

- Kącik został umieszczony na stronie internetowej szkoły, a informacje zachęcające do odwiedzania go przez rodziców, nauczycieli i uczniów rozklejono na korytarzach.

 • Ogólnopolski Konkurs „ Młodzież zapobiega pożarom”- eliminacje powiatowe nie odbyły się z przyczyn niezależnych od szkoły.

 • Zorganizowanie Szkolnych Dni Profilaktyki – ( korowód profilaktyczny)

- Na początku czerwca wszystkie klasy zaangażowały się w przygotowania do korowodu profilaktycznego, przygotowując plakaty, hasła i transparenty o tematyce profilaktycznej. Plakaty nadal tworzą szkolną galerię profilaktyczną, natomiast hasła i transparenty zostały wykorzystane w korowodzie. Uczniowie klasy V b przygotowali i przedstawili krótką scenkę profilaktyczną.

 • Wystawy prac plastycznych promujących postawy prospołeczne i abstynenckie, (w formie haseł i plakatów)

- Prace plastyczne były i są eksponowane w formie galerii na korytarzach szkolnych. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Niektóre z powyższych zadań realizowane były przez całą społeczność szkolną, inne indywidualnie w poszczególnych klasach.

Uwieńczeniem działań projektowych oraz całorocznej pracy wychowawczej był korowód profilaktyczny 10 czerwca, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie.

Na zakończenie projektu została przeprowadzona ankieta dotycząca realizacji poszczególnych zadań wśród wychowawców klas I – VI.

Korzyści:

 Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań.

Integracja zespołów klasowych podczas wykonywania wspólnych działań.

Uatrakcyjnienie pracy wychowawczej.

 Wnioski:

 1. Z ankiety przeprowadzonej wśród wychowawców klas I - VI wynika, że zdecydowana większość zaplanowanych działań została zrealizowana.

2. Realizacja projektu sprzyjała uaktywnieniu uczniów i przyczyniła się do podniesienia ich kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań.

 

Załącznik

 

Ankieta ewaluacyjna

 

Drodzy Wychowawcy 

 

Bardzo proszę o informację zwrotną na temat realizacji poszczególnych działań z projektu dotyczącego bezpieczeństwa. W rubryce po prawej stronie proszę wpisać TAK lub NIE bądź NIE DOTYCZY ewentualnie inne działania zrealizowane w tym zakresie. Przy odpowiedzi TAK proszę dopisać, w jakiej formie zadanie zostało zrealizowane.

 

KLASA …….

 

Opracowanie lub zaktualizowanie kontraktów klasowych w oparciu o temat „ Co to są normy, zasady, reguły, do czego służą i dlaczego należy ich przestrzegać”.

 

„ Bezpieczna droga do szkoły”- spotkania klas pierwszych

z policjantem.

 

Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat „ Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” ze zwróceniem uwagi na kulturę osobistą, relacje między uczniami, używanie wulgaryzmów.

( można zaprosić policjanta, prawnika...)

 

„ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel- uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w klasie, szkole, miejscu zamieszkania)

- klasy II- IV – wykonanie plakatów w oparciu o metodę „ burzy mózgów”;

- klasy V- VI – prace literackie w ramach lekcji j. polskiego.

 

„ Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy itp.” - spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym.

 

 

Bezpieczny Internet- zagrożenia płynące z sieci. Przeprowadzenie pogadanki dla uczniów i rodziców, przygotowanie materiałów dla rodziców ( wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej)

 

Zajęcia edukacyjne dotyczące szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków; jak się przed tym bronić.

( z wykorzystaniem dostępnych filmów, można zaprosić na spotkanie członków MKRPA)

 

 

Wystawy prac plastycznych promujących postawy prospołeczne i abstynenckie, (w formie haseł i plakatów)

 

 

UWAGI

 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com