Projekt dotyczący bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych realizowany w roku szkolnym 2015/2016

 

Projekt dotyczący bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych

realizowany w roku szkolnym 2015/2016

 

Cel główny: wzmacnianie bezpieczeństwa

 Cele szczegółowe:

 - zapewnienie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,

- popularyzowanie zasad współżycia społecznego m.in. przestrzeganie obowiązujących norm, poszanowanie praw jednostki, doskonalenie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi,

- przeciwdziałanie patologiom,

- wyposażenie w umiejętność przewidywania i unikania zagrożeń oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

L.p.

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

1.

Opracowanie lub zaktualizowanie kontraktów klasowych w oparciu o temat „ Co to są normy, zasady, reguły, do czego służą i dlaczego należy ich przestrzegać”.

Wychowawcy klas

2.

„ Bezpieczna droga do szkoły”- spotkania klas pierwszych z policjantem.

Wychowawcy klas I,

Dyrektor

3.

Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat „ Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” ze zwróceniem uwagi na kulturę osobistą, relacje między uczniami, używanie wulgaryzmów.

( można zaprosić policjanta, prawnika...)

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

 

4.

„ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel- uczeń, dziecko- rodzina, koledzy w klasie, szkole, miejscu zamieszkania)

- klasy II- IV – wykonanie plakatów w oparciu o metodę „ burzy mózgów”;

- klasy V- VI – prace literackie w ramach lekcji j. polskiego.

Wychowawcy klas II- IV,

Nauczyciele poloniści

5.

„ Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”- spotkanie z kuratorem

Samorząd Uczniowski,

Pedagog szkolny

6.

„ Bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy itp.” - spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym.

Dyrektor,

Wychowawcy klas,

 

 

7.

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach lekcji wychowawczych, WDŻ, przyrody, dotyczące szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków; jak się przed tym bronić.

( z wykorzystaniem dostępnych filmów, można zaprosić na spotkanie członków MKRPA)

 

Pedagog szkolny,

Wychowawcy, Nauczyciele przyrody, WDŻ

8.

Bezpieczny Internet- zagrożenia płynące z sieci. Przeprowadzenie pogadanki dla uczniów i rodziców, przygotowanie materiałów dla rodziców ( wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej)

Nauczyciele informatyki,

Wychowawcy

9.

Zorganizowanie Kącika Prawnego w wersji elektronicznej.

Nauczyciele informatyki,

Pedagog szkolny

10.

Ogólnopolski Konkurs „ Młodzież zapobiega pożarom”- eliminacje powiatowe.

Dyrektor, J. Górski, B. Lenarczyk

11.

Zorganizowanie Dni Kultury Słowa oraz Szkolnych Dni Profilaktyki – ( korowód profilaktyczny)

Zespół Wychowawczy

12.

Wystawy prac plastycznych promujących postawy prospołeczne

i abstynenckie, (w formie haseł i plakatów)

Wychowawcy klasy, Zespół Wychowawczy

 

 

 Opracowanie:
Zespół Wychowawczy

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com