Informacja dotycząca pracy pedagoga.

Pedagog szkolny pracuje codziennie w godzinach od 9.30 do 14.30.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł. netto) mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny i dofinansowanie do podręczników dla klas I-III.

Wnioski na stypendium i dofinansowanie do podręczników pobiera się w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków  na dany rok szkolny to 15 września. Dodatkowo wnioski na stypendia można składać także do końca stycznia.

W przypadku nagłych zdarzeń losowych wpływających w istotny sposób na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny (np. rozwód, wypadek, choroba) można ubiegać się o zasiłek szkolny.

Można również starać się o bezpłatne obiady w stołówce szkolnej, refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej. W tym celu należy zgłosić się osobiście u pracownika socjalnego swojego rejonu.

W przypadku problemów w nauce lub trudności wychowawczych każdy rodzic ma prawo zwrócić się o pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Pomoc taka udzielana jest w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych ewentualnie innych na wniosek rodzica. Podstawą do udzielenia pomocy w formie zajęć specjalistycznych jest opinia (lub orzeczenie) poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na badania do Poradni rodzic może zgłosić dziecko osobiście lub za pośrednictwem szkoły.

Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać od pedagoga szkolnego

Joomla Templates by Joomla-Monster.com