INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł. netto) mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny i dofinansowanie do podręczników dla klas I-III.

 

Wnioski na stypendium i dofinansowanie do podręczników pobiera się w sekretariacie szkoły. Nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na dany rok szkolny to 15 września. Dodatkowo wnioski można składać także do końca stycznia.

 

W przypadku nagłych zdarzeń losowych wpływających w istotny sposób na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny (np. rozwód, wypadek, choroba) można ubiegać się o zasiłek szkolny. Udokumentowane podanie o zasiłek zaopiniowane przez dyrektora szkoły należy składać w sekretariacie szkoły, u pedagoga lub w Miejskim Zarządzie Oświaty i Sportu przy ul. Leśnej.

 

Można również starać się o bezpłatne obiady w stołówce szkolnej, refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul .Leśnej. W tym celu należy zgłosić się osobiście u pracownika socjalnego swojego rejonu.

 

Szczególowe informacje zawarte są w Regulaminie przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pionki.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com