Co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie

Co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie

I.  Jakie trudności może mieć dziecko w nauce?

Większość dzieci z chęcią przystępuje do nauki szkolnej i chce jak najlepiej wy­konywać swoje obowiązki. Po pewnym czasie zaczynamy jednak odbierać od dziecka sygnały o trudnościach, na jakie napotyka w nauce. Trudności te mogą dotyczyć między innymi czytania i pisania.

II. Od czego zależy prawidłowe czytanie i pisanie?

Aby dziecko prawidłowo czytało i pisało, powinno mieć właściwie rozwinięte:

 • Analizatory słuchowy i wzrokowy. Rozwijanie tych analizatorów po­przez ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej, czyli podziału wyrazów na głoski, litery oraz syntezy słuchowej i wzrokowej, czyli łączeniu tych głosek, liter w wyrazy.
 • Aparat artykulacyjny wargi, zęby, podniebienie, język, gardło, krtań, tcha­wicę, nos). Starannie wykonywane ruchy artykulacyjne dają wyraźną wymo­wę głosek i wyrazów. Dlatego w nauce szkolnej ważne jest głośne czytanie, recytowanie wierszy, ćwiczenia mające na celu wykrywanie u dziecka ewentu­alnych trudności w poprawnym artykułowaniu głosek.
 • Lateralizację ( przewagę prawej ręki i prawego oka lub lewej ręki i lewego oka). Leworcczność uznano obecnie za zjawisko fizjologiczne. Tylko psy­cholog może podjąć decyzję o przestawieniu dziecka z ręki lewej na prawą, a czyni to naprawdę rzadko.
 • Sprawność manualną, to jest sprawność małych grup mięśniowych w obrębie rąk. Wiele ćwiczeń w ry­sowaniu, kolorowaniu, wodzeniu po śladzie, kaligraficznych ma na celu usprawnianie ręki dziecka.

Ponadto dziecko powinno mieć chęci do nauczenia się czytania i pisania oraz roz­winiętą właściwą postawę wobec konieczności opanowania tych umiejętności.

III.   Jakie są poziomy umiejętności czytania?

 • Literowanie - dziecko czyta kolejne litery (analiza), następnie łączy je w wy­raz (synteza). Tak czyta wiele dzieci w klasach zerowych.
 • <divalign="left">Sylabizowanie - dziecko odczytuje całe sylaby, następnie łączy je w wyrazy.
 • <divalign="left">Czytanie całościowe - odczytywanie przez dziecko całych wyrazów.

IV.    Jak pomóc dziecku?

Jeśli Wasze dziecko ma trudności w czytaniu lub pisaniu, zacznijcie od sprawdze­nia funkcjonowania tych właśnie sfer. Pomogą Wam w tym nauczyciel oraz psycholog i logopeda w poradni psychologiczno-pedagogicznej, której adresem dysponuje wy­chowawca.

Im wcześniej wykryjecie trudności w czytaniu i pisaniu u swojego dziecka, tym wcześniej będziecie mogli mu pomóc. Uważnie więc obserwujcie dzieci, kiedy wyko­nują zadania domowe.

Jeśli zauważycie, że Wasze dziecko często:

 • myli podobne do siebie litery, np. o - a, m - n9 ł-t, E-F, d-b, p-g, p-b
 • opuszcza drobne elementy graficzne liter
 • nie respektuje wielkich liter na początku zdań
 • przestawia układy literowe, np. ab - ba, da- ad
 • myli kierunki zapisu wyrazów
 • ma kłopoty z rozplanowaniem wyrazów na stronie
 • opuszcza w tekście rzędy w czasie czytania i pisania - to znak, że dziecko może mieć problemy z percepcją wzrokową.

Gdy Wasze dziecko:

 • wciąż sylabizuje podczas czytania
 • nie rozdziela wyrazów w zdaniach, np. czyta i pisze: wdomu, nastoie
 • popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu, zwłaszcza głosek miękkich np. si -ś, ci - ć oraz wyrazów z literami i j
 • podczas czytania i pisania opuszcza lub dodaje litery, sylaby, wyrazy
 • opuszcza lub zmienia końcówki czasowników, np. stanął - stanol
 • zniekształca pisownię wyrazów w takim stopniu, że po wstaj ą bezsensowne zlep­ki literowe - to znak, że może mieć problemy z percepcją słuchową.

Jeśli zauważycie, że Wasze dziecko:

 • nieprecyzyjnie wymawia wyrazy
 • upodabnia przy wymowie głoski fonetycznie do siebie podobne, np. szosa - sosa suszarka - szuszarka to znak, że dziecko może mieć problemy z artykulacją.

Gdy dziecko:

 • ma problem z pisaniem liter w liniaturze
 • zniekształca litery i połączenia
 • zbyt mocno przyciska długopis do kartki
 • pisze bardzo wolno i szybko się męczy
 • ma trudności z wycinaniem, klejeniem, rysowaniem itp. - to znak, że może mieć problemy ze sprawnością ręki.

Jeśli zauważycie, że Wasze dziecko:

 • jest oburęczne (lateralizacja osłabiona)
 • leworęczne, ale prawooczne lub praworęczne, ale lewooczne (aby to sprawdzić, poproście je, aby spojrzało przez dziurkę od klucza) - to znak, że może mieć problemy z lateralizacja.

Ale nie wyciągajcie wniosków zbyt pochopnie. Nie zawsze zauważone przez Was trudności będą wymagały interwencji specjalisty. Sprawdźcie najpierw, czy dziecko trudzące się nad zadaniami nie jest głodne, śpiące, podekscytowane jakimś wydarze­niem lub po prostu zmęczone.

 

<divalign="right">Opracowały:
Beata Kasperczyk
Hanna Krawiec

Joomla Templates by Joomla-Monster.com