Informatory o sprawdzianie

Informatory o sprawdzianie

Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu.

 

W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

  1.  podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,
  2. forma i struktura sprawdzianu,
  3. standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,
  4. przykładowe zestawy zadań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczem odpowiedzi do zadań.
     

Uzupełnieniem podstawowej wersji informatora jest Aneks przeznaczony dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto przygotowano odrębne publikacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna  nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.
Wszystkie informatory rozesłano do szkół, gdzie powinny być udostępnione w bibliotece szkolnej. Można je także kupić w ksiegarniach lub "ściągnąć" w wersji elektronicznej ze stron internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.


 Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie w latach 2008-2009 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową).


 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com