Sprawdzian w klasie VI - wyrażenia algebraiczne

…………………………………………………………………………………………………        Kl. VI          Gr. I

                                   (imię i nazwisko)

Liczba punktów ………………………………………………………  Ocena ……………………………………………

 

Praca klasowa – wyrażenia algebraiczne

 

Zadanie 1. Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:

a)      liczba o 7 większa od liczby x ..................................................................................

b)      liczba 3 razy mniejsza od liczby y2+1.......................................................................

c)      liczba x pomniejszona o 23 ......................................................................................

d)     20% liczby y ............................................................................................................

e)      liczba o 25% większa od liczby x ............................................................................

f)       liczba, która stanowi 75% sumy liczb x i y .............................................................

Zadanie 2. Wypisz dla podanych wyrażeń algebraicznych:

a)      4t – 12y + 3t3 – y + 23

jednomiany: ..............................................................................

współczynniki liczbowe: ..........................................................

wyrazy wolne: ..........................................................................

b)      –a + 14b2 – 7a – 3b – 12

jednomiany: ..............................................................................

współczynniki liczbowe: ..........................................................

wyrazy wolne: ..........................................................................

 

Zadanie 3. W sadzie było n grusz. Jabłoni było 2 razy więcej. Śliw natomiast było 5 razy mniej niż grusz i jabłoni razem. Zapisz, ile grusz, jabłoni i śliw było w tym sadzie.

...............................................................................................................................................................

Zadanie 4. Oblicz wartość wyrażeń algebraicznych:

 

a) 2x + 6y – (3x + 9 + 4y) – xy – (2x + 5y) =                                              dla x = -2, y = 2

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

b) – (3x – 2y) + [ – ( – 5x + 4y) + 3xy] – (2x – 2y + xy) =                          dla x = , y =

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

c) –xy [ - (7x2 + 2y -3) – (-2y + 6 – 3x) + (-x)] – (-5x + 9) =                       dla x = -1, y = 2

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Zadanie 5. Zredukuj wyrazy podobne.

a) 12x – 3y + 10 – 20y – 4x – 9 + 6x – 13 + 8y = ..........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) – 4a + 16b – 7 + 2a + 3b – 3 + 14a – 10b + 6 = .........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Zadanie 6. Usuń nawiasy i przekształć do prostszej postaci:

a) 5a + (7 – 3a) = ............................................................................................................................................

b) – 4x – ( - 5x + y -1) = ................................................................................................................................

c) – ( - 3a – 4b + 7) – (12b – 9a – 10b + 15) = ..............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

d) – 8 + [-2a – (-3a + 2b – 4) – (6b +12a + 8 – 3b)] = ...................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Zadanie 7* Strony pewnej ksiązki ponumerowano liczbami 1, 2, 3, 4 itd. aż do n, gdzie n jest liczbą trzycyfrową. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ilu cyfr użyto do ponumerowania stron tej ksiązki.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………        Kl. VI          Gr. I

                                   (imię i nazwisko)

Liczba punktów ………………………………………………………  Ocena ……………………………………………

 

Praca klasowa  – wyrażenia algebraiczne

 

Zadanie 1. Wypisz dla podanych wyrażeń algebraicznych:

c)      4t – 12y + 3t3 – y + 23

jednomiany: ..............................................................................

współczynniki liczbowe: ..........................................................

wyrazy wolne: ..........................................................................

d)     –a + 14b2 – 7a – 3b – 12

jednomiany: ..............................................................................

współczynniki liczbowe: ..........................................................

wyrazy wolne: ..........................................................................

 

Zadanie 2. Oblicz wartość wyrażeń algebraicznych:

a) 2x + 6 + 7y – x – 4 + 3y + 6x + 5 =                      dla x = 1, y = 2

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) 10a + 16b + 12 – 4a +3 – 13b – 10 + 6a =            dla a = 2, b = 1

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

c) 5t + 15 + 2z – t + 4z – 10 – 3z – 4 – 3t =             t = 2, z = 2

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Zadanie 3. Zredukuj wyrazy podobne:

a) 10x + 12 y + 4 – 5x + 2 – 2 y + 5x – 4y – 3 = ...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

b) 4a + 3b + 7 – a + 3b – 4 + 2a + 1 – 2b + 1 = .............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

c) 8t + 6 + 7z – 4t – 2 + 3z – 2t + 3 – 5z = .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com