Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego

 

muzak.jpg

Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, zwany dalej regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, zwanej dalej Komisją Rewizyjną w ramach Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, nazywanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie:

1) art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo Ustawa o Stowarzyszeniach,

2) statutu Stowarzyszenia,

3) uchwały Zgromadzenia Ogólnego

4) niniejszego regulaminu.

Zakres działalności
§ 3.

1. Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powoływaną w celu:

1) przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz ocena jej zgodności z:

a) przepisami prawa,

b) Statutem Stowarzyszenia,

c) uchwałami władz Stowarzyszenia,

2) przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi Stowarzyszenia,

3) składania na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

4) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku ważnych i pilnych dla Stowarzyszenia spraw.

5) rozwiązywania sporów między członkami i organami Stowarzyszenia oraz wyjaśnienie przypadków naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia w wyniku postępowania członka Stowarzyszenia

2. Komisja wszczyna czynności kontrolne:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia,

3) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Komisja wydaje opinie oraz zalecenia w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie 
i niniejszym Regulaminie.

§ 4.

Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole po uprzednim poinformowania kontrolowanych osób o kontroli.

Skład Komisji Rewizyjnej
§ 5.

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i 2 członków Stowarzyszenia wybranych zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia (§ 26, ust. 2.)

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie może być powołana osoba wchodząca w skład Zarządu ani pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, oraz nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku powołania nowego składu komisji podczas Walnego Zgromadzenia lub na skutek zrzeczenia się mandatu.

1) Zrzeczenie się mandatu nabiera mocy po 7 dniach od momentu pisemnego zgłoszenia tego faktu do Przewodniczącego Komisji i Prezesa Stowarzyszenia.

2) Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie 
nie przekraczającej 1/3 ustalonego w drodze wyborów składu.

3) Do momentu wyłonienia nowego członka Komisji, członek zrzekający się mandatu pełni funkcję Pełniącego Obowiązki członka Komisji.

4) Powyższe zmiany muszą być zatwierdzone w głosowaniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

Tryb kontroli
§ 7.

1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza Zespól Kontrolny składający się z 2 członków Komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając 
w nim zakres kontroli lub, gdy sam jest członkiem zespołu, ustala samemu zakres kontroli.

2. Członkowie Zespołu Kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, 
są obowiązani okazać osobie kontrolowanej lub odpowiedzialnej za działania kontrolowanej jednostki, upoważnienie, wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków.

2. Członek Komisji Rewizyjnej może być również wyłączony z udziału w kontroli, 
jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 9.

1. Zadaniem zespołu kontrolnego jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, 
jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie

3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia oraz pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 10.

1. Zespół kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół pokontrolny, podpisywany przez członków Zespołu Kontrolnego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymuje Przewodniczący Stowarzyszenia, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zakończenia kontroli.

2. W protokole pokontrolnym ujmuje się fakty służące do oceny kontrolowanego podmiotu, Zarządu, członków, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne i przykłady dobrej pracy wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości w określonym terminie.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę kontrolowanego/kontrolowanych podmiotów,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) określenie przedmiotu kontroli,

4) czas trwania kontroli,

5) wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

6) wnioski dotyczące wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości w określonym terminie,

7) wykaz załączników.

§ 11.

1. Zarząd lub członkowie, jeśli podlegali kontroli i otrzymali protokół pokontrolny, 
są zobowiązani do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków 
i zaleceń w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu pokontrolnego.

2. Członkowie, do których skierowany został protokół pokontrolny w terminie 7 dni 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się od decyzji do Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad przyjęciem bądź odrzuceniem protokołu pokontrolnego następuje przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną ilością głosów. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

3. Prawo do otrzymania protokołu pokontrolnego mają podmioty kontrolowane i wnioskujące 
o kontrolę.

§ 12.

1. Komisja Rewizyjna składa w czasie Walnego Zebrania Delegatów sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych lub zakończonych od momentu przedstawienia poprzedniego sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie

2) zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji

3) w razie konieczności, wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości 
oraz sposób ich realizacji.

Posiedzenia komisji
§ 13.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek członków Komisji, Zarządu lub 1/4 liczby Delegatów.

3. Komisja może zaprosić na posiedzenie:

1) członków Zarządu,

2) biegłych lub ekspertów,

3) członków Stowarzyszenia.

4. O terminie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W sytuacji szczególnej dopuszcza się termin krótszy.

§ 14.

1. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy większość ogólnego składu Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności większości składu Komisji Rewizyjnej.

3. Przy równej liczbie głosów, należy w ciągu 7 dni zwołać Zebranie Komisji Rewizyjnej 
w pełnym składzie i przeprowadzić ponownie głosowanie.

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokół powinien zawierać:

1) numer protokołu i datę posiedzenia,

2) nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości,

3) porządek posiedzenia

4) krótkie omówienie przebiegu posiedzenia

5) podpis Przewodniczącego Komisji

5. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. Są one do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe
§ 15.

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową 
w dziedzinie związanej z przedmiotem działania Komisji.

2. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu........................... i wchodzi 
w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com