Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego

muzak.jpg

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, 
zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

1) art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo Ustawa o Stowarzyszeniach,

2) statutu,

3) niniejszego regulaminu.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad 
nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.

4. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia

5. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego Zgromadzenia spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.

2. Wybrany przewodniczący Zgromadzenia przeprowadza wybór sekretarza Zgromadzenia 
w sposób określony w ust. 1.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4.

1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku Zgromadzenia, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5.

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 pkt 1 – są: założyciele oraz te osoby, 
które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

§ 6.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
i sekretarz Zgromadzenia. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

Sprawy wyborcze 
§ 7.

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.

§ 8. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 9.

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem są:

1) Zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2) Komisja Rewizyjna – składająca się z przewodniczącego i 2 członków.

2. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona:

1) członków zarządu w liczbie 4,

2) prezesa Stowarzyszenia spośród wybranych członków zarządu,

3) członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,

4) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród wybranych członków komisji.

Wybory dokonują się w trybie określonym w § 7.

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający 
§ 10. 1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2.

2. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania.

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § 24 statutu Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7 regulaminu.

Głosowanie 
§ 11. 1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:

1) członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się 4 nazwiska nie skreślone.

2) prezesa Stowarzyszenia – na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno 
nie skreślone nazwisko,

3) członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się 3 nazwiska 
nie skreślone.

4) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nie skreślone nazwisko,

2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono 
w ust. 1 pkt 1 – 3.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, 
który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.

5. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

6. Na żądanie co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Podejmowanie uchwał 
§ 12.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 statutu oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 40 i § 41 
w statucie Stowarzyszenia). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza 
w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.


Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium 
§ 13. 1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia projekty planu pracy rozpatrywane są 
w trybie określonym w § 12 ust. 1.

2. W trybie określonym w § 12 ust. 1Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdania 
z wykonania planu pracy i budżetu. 3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.


Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia 
§ 14.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 15

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad 
i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad Zgromadzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

2) zarządza wybory Sekretarza,

3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność Zgromadzenia,

4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zgromadzenia

8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie § 16. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych 
w statucie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Przepisy końcowe 
§ 17. 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 18. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu................... i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com