Regulamin Zarządu

 

REGULAMIN ZARZĄDU

Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego

muzak.jpg

 


§ 1.

1. Zarząd Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczo-zarządzającym Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego MUZAK, zwanego dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie:

1) art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo Ustawa o Stowarzyszeniach,

2) statutu,

3) uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4) niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Pionkach

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 3.

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, 
z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

3. Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

6. Zarząd może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej ½ ustalonego składu, a zmiany muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
Jeżeli zmiany nie zostaną zatwierdzone odbywają się wybory uzupełniające.

§ 4

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro, 
którym kieruje Dyrektor.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

2. W trybie określonym w ust. 1. zaciąga się również zobowiązania w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia.

§ 6

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi: prezes, sekretarz, skarbnik i inne określone przez Zarząd.

§ 7

Do zadań Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał 
i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,

4. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania 
ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

5. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia

6. określanie szczegółowych kierunków działania,

7. opracowywanie preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków,

8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 
i ruchomego,

10. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań,

11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli o podjęciu takiej zdecyduje Walne Zgromadzenie Członków,

12. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,

13. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i regulaminów,

14. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,

15. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

16. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 
i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków.

§ 8

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. w sprawach członkowskich:

1) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych 
w statucie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

3) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

4) wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

5) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

2. w sprawach Walnego Zgromadzenia Członków:

1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek 
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,

2) przygotowywanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,

3) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, oświadczeń i innych dokumentów Walnego Zgromadzenia, a w szczególności 
w kwestiach:

a) zmian w statucie Stowarzyszenia,

b) postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

c) przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia,

d) wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań 
i kompetencji,

e) opracowania regulaminu pracy Zarządu, oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej,

f) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

g) proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,

4) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania 
i prowadzonej działalności.

3. w sprawach majątkowych:

1) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

§ 9

1. Zgromadzenia Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. W Zgromadzeniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia.

§ 10

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona 
i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka 
w danej kwestii. Protokół podpisują Prezes i protokolant.

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, 
z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.

§ 12

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Wiceprezes pomaga w wypełnianiu zadań przez Prezesa i w razie koniczności zastępuje go.

3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 13

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 14

1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura Zarządu, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu 
do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.

3. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.

4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 15

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 16

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu............................. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com