Statut

 

STATUT

Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego

MUZAK

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe MUZAK i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§ 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a czas jego trwania nieograniczony.

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach.

§ 5. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem:

Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe

MUZAK

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach

Pionki ul. 15 Stycznia 3 tel. 0-48/384 84 95

oraz odpowiedniego znaku graficznego.

 

 

 

 

 

 


§ 6. Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o nazwie Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 789, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 7 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności 
co najmniej połowy zarejestrowanych członków.

§ 9. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. 
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać odpowiednich pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Towarzystwa

§ 10. Celem Stowarzyszenia jest:

1) wspomaganie rozwoju kultury artystycznej dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach poprzez:

a) pomoc w organizacji i prowadzeniu zespołów artystycznych,

b) organizowanie działań artystycznych w wykonaniu dzieci,

c) organizowanie wyjazdów na koncerty, wystawy, spektakle teatralne, operowe, 
filmowe itp.,

d) organizowanie na terenie szkoły imprez artystycznych dla dzieci,

e) organizowanie dla dzieci warsztatów artystycznych i obozów artystyczno-wypoczynkowych,

f) zatrudnianie specjalistów prowadzących zajęcia artystyczne z dziećmi,

g) opieka nad dziećmi zdolnymi,

h) pomoc w stałym wzbogacaniu i modernizacji bazy dydaktycznej pracowni artystycznych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach,

i) współpracę z władzami, a także organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz wszystkimi innymi, które biorą udział w realizacji określonych zadań Stowarzyszenia,

j) działalność wydawnicza i fonograficzna,

k) gromadzenie funduszy niezbędnych do realizacji poszczególnych form działania 
na rzecz wychowania artystycznego dzieci,

2) pomoc szkole w realizacji jej zadań: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych i innych poprzez:

a) pozyskiwanie sprzętu i pomocy dydaktycznych,

b) organizacje i wspomaganie wypoczynku dzieci,

c) działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci,

e) ochronę i promocję zdrowia,

f) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów międzyludzkich,

g) upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.

3) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

2) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,

3) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,

4) organizowanie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych 
i innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,

5) zatrudnianie specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi,

6) organizowanie i przeprowadzanie zbiórek na rzecz dzieci z ubogich rodzin,

7) udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom szkoły,

8) zakup pomocy dydaktycznych i środków niezbędnych do prowadzenia działalności artystycznej,

9) organizowanie i udział w koncertach, spektaklach, kursach, wystawach, konkursach, festiwalach, pokazach, prelekcjach, odczytach, sympozjach, seminariach, warsztatach, zawodach sportowych i innych,

10) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,

11) organizację loterii i podobnych działań na rzecz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

12) organizację wycieczek, biwaków, obozów, kolonii itp.,

13) ścisłe współdziałanie z organami szkoły,

14) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

15) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,

§ 12. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe, a także nadawać 
je osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz organizacjom zasłużonym 
dla Stowarzyszenia i realizowanych przez niego celów.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki

§ 13. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 15. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

§ 16. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która:

1) akceptuje statut Stowarzyszenia,

2) złoży deklarację członkowską na piśmie,

3) zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 17. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) uczestnictwa we wszystkich pracach prowadzących do realizacji celów Stowarzyszenia,

2) brania czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) wykorzystywania własność Stowarzyszenia i uczestnictwa we wszystkich imprezach przez nie organizowanych,

4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz.

§ 18. Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:

1) uczestnictwo w walnych zgromadzeniach,

2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularne płacenie ustalonych składek.

§ 19. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i która złoży pisemną deklaracje oraz zostanie zatwierdzona przez Zarząd. Członek wspierający:

1) ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

2) ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3) nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, posiadając przy tym inne prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje 
Walne Zgromadzenie na wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia. 
Członek honorowy:

1) ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, posiadając przy tym inne prawa jak członkowie zwyczajni,

3) jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 21. Członek wspierający i członek honorowy maja prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. 
§ 22. Ustanie członkowstwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków 
lub wykluczeniu członka.

1) Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a) złożenia na piśmie do Zarządu oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

2) Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia,

b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

3) Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie 
do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd Towarzystwa,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 24. Tryb dokonywania wyboru władz Stowarzyszenia oraz warunki ważności jego uchwał.

1) Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się spośród członków zwyczajnych 
podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2) Aby wybory władz i uchwały Walnego Zgromadzenia były ważne wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, 
a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.

3) Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.

4) W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania,

5) Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 25. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, 
bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia.

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi się odbyć nie później niż 30 dni 
od zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) powoływanie władz, wybór 4 członków do Zarządu Stowarzyszenia, w tym prezesa 
i 3 członków do Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego oraz ich odwoływanie,

3) uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,

5) uchwalanie budżetu,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

8) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,

10) ustanowienie i nadawanie wyróżnień o których mowa w § 12,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 
lub jego władze,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach rozpatrywanych w porządku dziennym.

14) udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, 
zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 27. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w każdym czasie na umotywowany wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną lub więcej niż 1/3 członków Stowarzyszenia. 
§ 28. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wybór spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,

3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie porządku dziennego,

5) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

6) opracowanie projektu rocznego planu działalności Stowarzyszenia,

7) opracowanie rocznego preliminarza budżetowego i sprawozdania finansowego z jego realizacji,

8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,

10) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia w wypadkach przewidzianych 
w statucie,

11) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań,

12) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z postanowień statutu, 
a nieprzypisanych kompetencjom innych władz Stowarzyszenia.

§ 29. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku. Posiedzenie zwołuje prezes 
lub z jego upoważnienia wiceprezes. 
§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności finansowej Zarządu,

2) kontrola działalności Zarządu pod kątem jej zgodności ze statutem, regulaminami 
i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

3) przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu oceny działalności Stowarzyszenia 
oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,

4) wnioskowanie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia,

5) sporządzenie raz w roku sprawozdania z dokonanej kontroli działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 31. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.

§ 32. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

§ 33. Zarząd i Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej:

1) 1/2 ustalonego składu Zarządu,

2) 1/3 ustalonego składu Komisji Rewizyjnej.

§ 34. Zmiany opisane w §33 muszą być zatwierdzone w głosowaniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 35. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia

2) inne prawa majątkowe

3) środki pieniężne

§ 36. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) ofiarności publicznej,

5) wpływów uzyskanych ze statutowej działalności,

6) dotacji budżetowych, funduszy europejskich i innych.

§ 37. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
§ 38. Warunkiem ważności zaciągnięcia zobowiązań we wszystkich czynnościach prawnych 
i finansowych, w których stroną jest Stowarzyszenie, jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 39. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 40. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 
2/3 głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

§ 41. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

§ 42. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenia Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 43. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 
Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia, odbytego w dniu 11.06.2008 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach i obowiązuje od chwili przyznania Stowarzyszeniu numeru KRS.

 

Komitet założycielski

Małgorzata Hajnrych

Beata Lenarczyk

Janusz Górski

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com