INDYWIDUALIZACJA- TO JEST TO

Od 14 listopada 2011roku w PSP-1 w Pionkach dzieci klas I-III uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach projektu „INDYWIDUALIZACJA- TO JEST TO” – Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowanego przez Gminę Miasto Pionki oraz Miejski Zarząd Oświaty i Sportu. Udział w projekcie pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów klas I-III.

 

Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia:

  • Wyrównawcze korygujące specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu;

  • Korekcyjno- kompensacyjne;

  • Logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

  • Gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;

  • Rozwijające zainteresowania uczniów:

  • Taneczne;

  • Teatralne.

W projekcie uczestniczy 18 nauczycieli. 123 uczniów chętnie uczęszcza na zajęciaprowadzone w naszej szkole. Wiele radości sprawiają dzieciom zajęcia taneczne i teatralne.Postaramy się przybliżyć najważniejsze cele prowadzonych w szkole zajęć.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KOŁA TEATRALNEGO

 

Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.

Teatr uwzględnia potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne 
i estetyczne. Nawiązuje do ogólnych założeń pedagogiki ekspresji i aktywizuje dzieci doprzeżywania, rozwoju twórczości teatralnej i wiedzy o sztuce teatralnej.

To niezapomniana przygoda dla nauczycieli i dzieci, ponieważ teatr tworzą nie tylko scena iustawione na niej dekoracje, aktorzy, publiczność 
i kurtyna. Teatr to praca wspólna nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem,nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatrpobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia 
i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.

Praca w kółku teatralnym pozwala przywracać właściwą rangę językowi ojczystemu i krzewićkulturę żywego słowa. Zabawa w teatr służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminujeniektóre wady wymowy. Powierzenie małej roli dziecku z niewyraźną mową wpływakorzystnie na jego samopoczucie 
i status wśród rówieśników. Dziecko z niewyraźną mową pozbywa się kompleksów, czuje sięważne i akceptowane.

Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na dzieci nadpobudliwe ruchowo.Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansje ruchową formie ćwiczeńruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia teatralne są również terapią dla dzieci, uktórych przejawia się nadpobudliwość sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwośćpozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie).Zabawy teatralne sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci zahamowanych i spowolnionych.

Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowanie w sferze emocjonalno uczuciowej. Uczą wrażliwości i ekspresji.

Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerząsłownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć 
i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywniania wszelkich sferpsychicznych. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe,bo słyszą oklaski, pochwały

Koordynator projektu Beata Lenarczyk

20120224_indywidualizacja0.jpg

20120224_indywidualizacja1.jpg

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com