Procedury organizacji pracy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach od 1 września 2021r.

 

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 • Pomiar temperatury ciała u uczniów wykonywany jest w razie potrzeby lub kontrolnie po uzyskaniu zgody od rodzica.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły drzwiami od strony dziedzińca szkoły, dzieci klas I-III wchodzą do szkoły głównym wejściem, uczniowie klas IV-VIII wejściem przez szatnię szkolną, zachowując zasady:

 2. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 3. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 4. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 5. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 

 • Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. (Obowiązuje wszystkich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans1,5 m, wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38 stopni C, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 • Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów aby zapewnić szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.

 • Uczniowie przychodzą do szkoły wg swojego planu lekcji. Zajęcia dla uczniów odbywają się w jednej przydzielonej sali. Odstępstwem od tej zasady są zajęcia laboratoryjne w klasopracowniach przedmiotowych. W tych salach odległość między biurkiem nauczyciela a ławkami uczniów wynosi co najmniej 1,5 m. Po zakończeniu zajęć nauczyciele dezynfekują powierzchne dotykowe biurka.

 • Uczniowie wychodzą na przerwy i przebywają w okolicach swojej sali lub w ramach możliwości pogodowych na świeżym powietrzu. Nie przemieszczają się pomiędzy piętrami i korzystają z toalety tylko na swoim korytarzu. W toalecie może przebywać maksymalnie 4 osoby.

 

 • Dzieci oddziałów przedszkolnych przebywają tylko w swojej sali na parterze szkoły. Uczniowie klas I-III zajęcia mają w swoich salach na piętrze szkoły. Jedynie na zajęcia z informatyki przechodzą po przerwie z nauczycielem do pracowni informatycznej. Wszyscy uczniowie na przerwach przebywają tylko na swoim korytarzu i korzystają z toalety tylko na swoim piętrze. W toalecie może przebywać maksymalnie 4 osoby.

 

 • Wszyscy korzystający z sanitariatów w szkole stosują się do wytycznych prawidłowego mycia rąk. (Plakaty zamieszczone w sanitariatach szkolnych).

 • Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie klas IV-VIII schodzą po dzwonku na lekcję pod salę gimnastyczną.

 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej

 • Sale lekcyjne i korytarze dezynfekowane są na bieżąco przez pracowników obsługi szkoły.

 • Nauczyciele dyżurujący na korytarzach pilnują aby uczniowie nie gromadzili się w większych grupach i nie przemieszczali się pomiędzy piętrami. Obowiązuje dystans pomiędzy osobami 1,5 metra.

 • W każdej sali i pomieszczeniu szkolnym znajduje się płyn dezynfekujący do użytku bieżącego np. do dezynfekcji używanych pomocy dydaktycznych.

 • Przy wejściu do pracowni komputerowej dzieci obowiązkowo dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela.

 • Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 • Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla swojego oddziału zasady spożywania drugiego śniadania. Nie należy spożywać posiłków na korytarzach.

 • Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.

 • Z dystrybutora wody uczniowie korzystają pod nadzorem nauczyciela.

 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Na przerwy na korytarz lub na plac zabaw klasy I- III wychodzą na zmianę.

 • Wyposażenie sal szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach w salach.

 • Podczas korzystania z szatni uczniowie jak najszybciej zmieniają obuwie i zawieszają odzież wierzchnią oraz worki z butami na wyznaczonych stałych wieszakach /numer wieszaka-numer w dzienniku/ w wyznaczonych sektorach dla klas tak aby zapobiec gromadzeniu się dzieci.

 • Buty obowiązkowo przechowywane są w workach na wieszakach.

 • Niedozwolone jest przesiadywanie w szatniach.

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć w trakcie przebywania dzieci w świetlicy oraz podczas przerw), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się w wyznaczonych salach bez przemieszczania się.

 • Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.

 • W regulaminie biblioteki szkolnej należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 • W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 • Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz wprowadzają regulaminy pracowni.

 • Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

 1. Gastronomia

 

    1. Żywienie w PSP nr 1 w Pionkach organizowane w budynku A odbywa się stacjonarnie oraz w budynku B w formie cateringu.

    2. Posiłki do budynku B przywożone są do szkoły w termosach, które kierowca zostawia w przedsionku szkoły.

    3. Termosy są dezynfekowane i przenoszone przez pracownika szkoły do kuchni.

    4. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni szkolnej, która należy do strefy żywienia z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.

    5. Wydawanie posiłków odbywa się w ściśle wyznaczonych godzinach (informacja w stołówce szkolnej lub u wychowawców).

    6. Z jadalni korzysta jednocześnie nie więcej niż 24 uczniów.

    7. Przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo myją ręce.

    8. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków, pracownik

obsługi oraz nauczyciel wyznaczony do opieki nad uczniami.

    1. W jadalni nie ma samoobsługi. Uczniowie wchodząc do jadalni zajmują miejsca przy

stolikach.

    1. Wyznaczony pracownik obsługi nakłada posiłki a drugi podaje i odbiera naczynia dzieciom do stolików . Dodatki (np. chleb, cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) nie mogą znajdować się na stolikach sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

    2. Blaty stolików i poręcze krzeseł dezynfekowane są po każdej grupie.

    3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze min. 60 °C lub je wyparzać.

    1. Personel kuchenny wyposażony jest w środki ochrony osobistej: fartuchy, rękawiczki,

przyłbice lub maseczki oraz zachowuje bezpieczną odległość.

    1. Należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego.

    1. Po wydaniu posiłków termosy należy dokładnie wymyć i odstawić do przedsionka w celu

odbioru przez kierowcę cateringu.

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 • W szkole stosowany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

 • Sale lekcyjne klas I- III oraz IV-VIII są wietrzone co najmniej raz na godzinę a dezynfekcja sal odbywa się na bieżąco.

 • Korytarze i łazienki dezynfekowane są na bieżąco, nie rzadziej niż po każdej przerwie.

 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

 • Na bieżąco pracownicy dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 • Przy wejściu ze szkoły znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki.

 • Podmiot zewnętrzne korzystające z infrastruktury szkolnej wietrzą pomieszczenia z których korzystają oraz dezynfekują użyte przyrządy i sprzęt należących do szkoły.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły lub ucznia

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Wszyscy pracownicy muszą zapoznać się z zasadami wynikających z Wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

 • Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 • W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach

Wiktor Siek

Ważne telefony:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu
  przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D: 
  tel. (48) 345-15-89
  sekretariat: (48) 345-15-94

fax (48) 333-20-23Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

telefon +48 361 30 00

Faks: +48 345 11 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa Centrala
22 620 90 01(06)

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com