Oferta Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej w Pionkach

Pionki, dnia 1 września 2015r.

 

 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Miasta Pionki, Gminy Pionki, Gminy Jedlnia- Letnisko

 
Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach dążąc do jak najlepszego wypełniania zadań statutowych, a także chcąc uwzględniać w swoich planach oczekiwania i potrzeby szkół oraz przedszkoli zwracają się z prośbą o pisemne zgłaszanie Państwa potrzeb i propozycji dotyczących form współpracy z poradnią.

Taka forma zgłoszeń umożliwi zaplanowanie pracy i podjęcie niezbędnych działań umożliwiających realizację Państwa potrzeb. W załączeniu przesyłamy


OFERTĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

Prosimy o zapoznanie z ofertą poradni radę pedagogiczną oraz rodziców. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z pełnym zrozumieniem, a podjęte działania zaowocują jak najlepszą współpracą i jak najpełniejszą pomocą ze strony pracowników poradni.

  

Z poważaniem

Marlena Winiarska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach

 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DIAGNIOZA
1. Badanie przesiewowe dzieci w grupach 5 i 6-latków  w zakresie: wad mowy,  dominacji stronnej oraz funkcji słuchowych.
2. Badanie logopedyczne dzieci prowadzone podczas badań bilansowych w poradni „Medyk”.
3. Przesiewowe badanie słuchu wg programu „Słyszę” .
4. Badanie ryzyka dysleksji uczniów kl II szkoły podstawowej
5. Indywidualne badania dzieci w wieku przedszkolnym  w tym w zakresie:

 • oceny możliwości poznawczych,
 • określenia potrzeby  i zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • oceny gotowości szkolnej.

6. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci  i młodzieży a zwłaszcza:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • predyspozycji zawodowych,
 • innych zgłaszanych potrzeb.

7. Diagnoza i wspieranie dzieci wielokulturowych i dwujęzycznych.
8. Kwalifikacji do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej  w tym w zakresie:

 • orzekania;
 • opiniowania;

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ
1. Terapia pedagogiczna
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
3. Terapia logopedyczna
4. Wsparcie psychologiczne
5. Wsparcie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym 
6. Terapia integracji sensorycznej
7. Konsultacje
8. Porady
9. Interwencja kryzysowa
10. Grupowe zajęcia dla dzieci 5-6 letnich doskonalące gotowość szkolną
11. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół np.

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Umiejętności społeczne
 • Komunikacja interpersonalna

12. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w poradni jak i w placówkach
13. Warsztaty zawodoznawcze
14. Profilaktyka uzależnień

FORMY WSPARCIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
1. Prelekcje dla rodziców.

Proponujemy następujące tematy:

 • Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy
 • Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Gotowość szkolna
 • Motywacja do nauki – rola rodziców
 • Problemy okresu dojrzewania
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

2. Konsultacje
3. Spotkania instruktażowe
4. Porady bez badań
5. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców
6. Interwencja kryzysowa
7. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie ze zgłaszaną tematyką        
8. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli zgodnie ze zgłaszaną tematyką w tym; „Terapia ręki”
9. Udział w zebraniach szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Inne formy wsparcia szkół i placówek po indywidualnym ustaleniu rodzaju i tematu

Joomla Templates by Joomla-Monster.com