WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmuje się:

  1. Uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.
  2.  Uczniów słabowidzących,
  3. Uczniów niesłyszących,
  4. Uczniów słabosłyszących,
  5. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  6. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  7. Uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  8. Uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. Uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona powyżej,
  10.  Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy III, V i VI szkoły podstawowej.

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1 brane jest pod uwagę kryterium dochodowe na członka rodziny.
Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi do 574zł./ na osobę w rodzinie.

Kwota dofinansowania dla klas III wynosi 225,- zł.

Uczniowie wymienieni w punktach 2-10 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie. 

Kwota dofinansowania wynosi 325,- zł.

Wnioski będą do odebrania w sekretariacie szkoły po 15 sierpnia 2015r.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com