Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach.

 

Uczestnicy sprawdzianu

Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 2014r. Pisało go 51 szóstoklasistów tj. 100%.
Wszyscy uczniowie pisali egzamin korzystając z arkusza egzaminacyjnego S-1-102. 6 uczniów pisało egzamin korzystając z wydłużonego czasu tj. 90 minut.
Sprawdzian przebiegał prawidłowo bez zakłóceń.
Zestaw egzaminacyjny – sprawdzanie umiejętności, wskaźniki łatwości
Standardowy zestaw egzaminacyjny zawierał 26 zadań. Wśród nich było 20 zadań zamkniętych wyboru, w których uczeń wskazywał jedną prawidłową odpowiedz i 6 zadań otwartych. Za pomocą arkusza sprawdzano poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.


Ogólne wyniki sprawdzianu

Średni wynik dla szkoły 27,88, łatwość-0,70
Średnia łatwość dla arkusza wszystkich oddziałów mieści się w dolnej granicy normy -łatwy-( 0,70-0,89).

 

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
(8)
Korzystanie z informacji
(4)
Dla 
Arkusza
Wynik średni 7,90/10p 6,61/10p 4,78/8p 5,49/8p 3,10/4p 27,88

 

 

Oddział B uzyskał we wszystkich badanych umiejętnościach wysokie wyniki punktowe, średnia łatwość zadań wynosi 0,76-łatwy.
Wynik sprawdzianu oddziału B- 30,52 jest wyższy od średniego wyniku w miastach powyżej 100tys. mieszkańców-29,70.

Dla oddziału A- średnia łatwość zadań wynosi 0,63-umiarkowanie trudny (górna granica normy).

 

Umiejętności dla szkoły

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)

Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce

(8)

Korzystanie
z informacji

(4)

Dla 
Arkusza
Wynik średni  7,90  6,61  4,78  5,49  3,10  27,88
łatwość  0,79  0,66  0,60  0,69  0,71  0,70

 

Umiejętności dla kraju, województwa, powiatu, gminy

Kraj

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce
(8)

Korzystanie 
z informacji
(4)

Dla 
Arkusza
Wynik średni 7,76 5,81 4,55 4,98 2,73 25,82
łatwość 0,77 0,58 0,57 0,62 0,68 0,64

 

Województwo

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce
(8)

Korzystanie 
z informacji
(4)

Dla 
Arkusza
Wynik średni  7,92  6,33  4,76  5,17  2,80  26,98
łatwość  0,79  0,63  0,59  0,66  0,70  0,67

 

Powiat

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce
(8)

Korzystanie 
z informacji
(4)

Dla 
Arkusza
Wynik średni  7,52  5,72  4,40  4,81  2,62  25,08
łatwość  0,75  0,57  0,55  0,60  0,66  0,63

 

Gmina

  Czytanie
(10)
Pisanie
(10)
Rozumowanie
(8)

Wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce
(8)

Korzystanie 
z informacji
(4)

Dla 
Arkusza
Wynik średni  7,57  6,24  4,44  4,99  2,78  26,10
łatwość  0,76  0,62  0,56  0,62  0,72  0,65

 

Porównanie wyników naszej szkoły na tle wyników uczniów  gminy,powiatu,województwa i kraju.

 

Wskaźnik łatwości dla poszczególnych kategorii standardów osiągany przez uczniów  PSP nr 1 i uczniów województwa i kraju

Wyniki uczniów na skali staninowej

Skala staninowa Wynik uczniów w punktach

Liczba uczniów
ilość

%
1. najniższy 7-19,6 6 11,76%
2.bardzo niski 19,7-21,4 2 3,92%
3. niski 21,5-23 3 5,88%
4.niżej średni 23,1-24,5 4 7,84%
5. średni 24,6-26 7 13,73%
6. wyżej średni 26,1-27,5 3 5,88%
7. wysoki 27,6-29,2 4 7,84%
8. bardzo wysoki 29,3-31,3 4 7,84%
9. najwyższy 31,4-37,7 18 35,31%

 

15 uczniów otrzymało wyniki, które znalazły się w skali staninowej w przedziałach: od najniższego do niżej średniego. Jest to 29,41% wszystkich uczniów klas VI.
Przedział średni i wyżej średni w skali stanikowej dla uczniów naszej szkoły uzyskało10 uczniów, tj. 19,61%.
W przedziale wysoki, bardzo wysoki i najwyższy mamy w tym roku 26 uczniów, tj. 50,98%.
Szkoła ze średnim wynikiem punktowym 27,88 znalazła się w przedziale staninowym-wysoki(27,60-29,2).
W województwie mazowieckim taki wynik uzyskało 10,4% szkół ,a w Polsce 12,1% szkół.
Taki świetny wynik uzyskaliśmy po raz drugi, pierwszy w 2002r.


Wyniki sprawdzianu kl. VI od roku 2006 do 2013

Rok szkolny Średni wynik szkoły Średni wynik gminy Średni wynik powiatu Średni wynik województwa średni wynik kraju
2006/2007 26,76 26,46 24,96 27,43 26,6
2007/2008 26,55 25,81 24,3 26,37 25,8
2008/2009 22,67 22,6 22 23,85 22,6
2009/2010 24,83 25,46 23,5 25,58 24,56
2010/2011 25,78 25,15 24,42 25,96 25,27
2011/2012 22,51 21,82 21,63 23,87 22,75
2012/2013 24,79 24,71 22,97 x 24,03
2013/2014 27,88 26,10 25,08 26,98 25,82

 

Porównanie wyniku średniego uzyskanego przez szkołę w poszczególnych latach oraz średniego wyniku na skali staninowej 

Rok szkolny Wynik średni uzyskany przez szkołę Wynik szkoły na skali staninowej
2011/2012 22,51 5 – średni
2012/2013 24,79 6 – wyżej średni
2013/2014 27,88 7– wysoki

 

Porównanie wskaźników łatwości w poszczególnych latach:

Rok szkolny Wskaźnik łatwości dla umiejętności Łatwość dla arkusza
Czytanie Pisanie Rozumowanie wykorzystanie wiedzy w praktyce Korzystanie z informacji
2011/2012 0,59 0,57 0,49 0,47 0,67 0,55
2012/2013 0,73 0,66 0,54 0,53 0,59 0,62
2013/2014 0,79 0,66 0,60 0,69 0,71 0,70

 

1. Od trzech lat, jak pokazują powyższe tabele, obserwujemy tendencje wzrostową na skali staninowej.
2011/2012 – 5 – stanin średni
2012/2013 – 6 – stanin wyżej średni
2013/2014 – 7 – stanin wysoki

2. Obserwujemy również wzrost wskaźnika łatwości od 0,55 do wyniku 0,70. Oznacza to, że poziom wykonania zadań na sprawdzianie uległ wzrostowi.
Czytanie z 0,59 – 0,79,
Pisanie z 0,57- 0,66,
Rozumowanie z 0,49- 0,60,
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce z 0,47- 0,69,
Korzystanie z informacji z 0,67- 0,71


Podsumowanie
Porównując wyniki uzyskane w gminie, powiecie, województwie i kraju wynik naszej szkoły jest wysoki. Bardzo dobry wynik uzyskała klasa VIb – 30,52. Takiego wyniku nie uzyskali nawet uczniowie w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców – wynik- 29,70.
Wyniki kl. VIa i VIb spełniły nasze oczekiwania, były miłym zaskoczeniem, bo tak dobrego wyniku nie spodziewaliśmy się. Do wzrostu w dużym stopniu przyczyniła się ciągła praca nauczycieli z dziećmi, poprzez organizację zajęć dodatkowych zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych w celu poprawy efektywności kształcenia i uzyskiwania jak najlepszych dla każdego z nich wyników. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, przygotowujących do sprawdzianu klas VI oraz w różnorodnych kołach zainteresowań. Nauczyciele systematycznie i zespołowo analizowali i interpretowali wyniki sprawdzianów, na bieżąco informowali uczniów i rodziców o wynikach, postępach i ocenach w nauce. Na zajęciach z uczniami stosowali aktywne metody pracy, efektywnie wykorzystywali pomoce dydaktyczne w procesie lekcyjnym. Systematycznie stosowali indywidualizację pracy z uczniem, uwzględniali specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowywali wymagania do ich możliwości intelektualnych.

 

Plik z analiza można pobrać TUTAJ.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com